งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ภควัต จุลทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่.  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บหลายระบบลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ภควัต จุลทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่.  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บหลายระบบลดลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ภควัต จุลทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่

2  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บหลายระบบลดลง

3 1. ฐานข้อมูลการบาดเจ็บ 2. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 3. การดูแลผู้บาดเจ็บทางสมอง 4. การดูแลผู้บาดเจ็บหลายระบบ

4  1. IS : รพ. หาดใหญ่ รพ. สงขลา รพ. นาทวี  2. ฐานข้อมูลการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ : รพ. ชุมชน

5 จังหวัดปี 2556 ปี 2557 ( ต. ค.- ธ. ค.56) สงขลา 19.81 20.20 ยะลา 14.58 22.08 นราธิวาส 12.69 18.36 ปัตตานี 8.24 4.20 ตรัง 23.20 21.20 พัทลุง 20.9629.16 สตูล 17.10 11.68

6  ผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน ( สีแดงและสีเหลือง ) ได้รับ Response Time ภายใน 10 นาที หลังได้รับ แจ้งเหตุ (EMS) - ปี 2556 87.28% - ปี 2557 88.57 %  Response ภายใน 8 นาที เป็นอันดับสองของ ประเทศ  เป็นตัวแทนหน่วย ALS เพื่อเข้าแข่งขัน EMS rally

7  มีแนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บทางสมองใช้ในทุก โรงพยาบาล

8  กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 12 จำนวน 160 คน 2. บุคลากรโรงพยาบาลสงขลา / รพช. จังหวัด สงขลา / รพ. กรุงเทพหาดใหญ่ / รพ. ศิครินทร์ / รพ. ราษฎร์ยินดี / รพ. มูลนิธิ มิตรภาพสามัคคี / ศูนย์เทศบาล และรพ สต. อ. หาดใหญ่ จำนวน 40 คน  ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 17-19 มีนาคม 2557  สถานที่ดำเนินการ : รพ. หาดใหญ่  งบประมาณ : 129,200 บาท

9 โรงพยาบาลชุมชน  Penetrating abdomen with shock refer in 30 minutes  Blunt abdomen with shock refer in 60 minutes

10  มีการพัฒนาการใช้คะแนนประเมินความ รุนแรงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (TRISS ) พบว่า TRISS < 0.25 มีจำนวนมากที่สุด คือ 25 % เป็นกลุ่ม Non - Preventable death  รองลงมา TRISS 0.50-0.75 มีจำนวน 16.66 % เป็นกลุ่ม ที่ถือว่า Preventable death  ได้นำเข้าทำ Trauma Audit พบว่า การส่ง ผู้ป่วยไป OR ล่าช้า ผู้ป่วยอยู่ใน ER เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 27 นาที  สาเหตุจาก การทำหัตถการ เช่น การใส่ NG tube / Foley, s Catheter, การทำ Cut down, การส่งตรวจพิเศษ รออ่านผล CT, ได้รับเลือดช้า  มีการพัฒนาการใช้คะแนนประเมินความ รุนแรงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (TRISS ) พบว่า TRISS < 0.25 มีจำนวนมากที่สุด คือ 25 % เป็นกลุ่ม Non - Preventable death  รองลงมา TRISS 0.50-0.75 มีจำนวน 16.66 % เป็นกลุ่ม ที่ถือว่า Preventable death  ได้นำเข้าทำ Trauma Audit พบว่า การส่ง ผู้ป่วยไป OR ล่าช้า ผู้ป่วยอยู่ใน ER เฉลี่ย 2 ชั่วโมง 27 นาที  สาเหตุจาก การทำหัตถการ เช่น การใส่ NG tube / Foley, s Catheter, การทำ Cut down, การส่งตรวจพิเศษ รออ่านผล CT, ได้รับเลือดช้า

11 1. การทำหัตถการ เช่น การใส่การใส่ NG tube / Foley, s Catheter, Cut down ให้ส่งผู้ป่วยทำได้ที่ OR 2. การอ่าน Film ใช้ระบบ PACS สามารถอ่านได้ที่ OR / การ CT ให้ส่งทาง Electronic file รังสีแพทย์แจ้งผลการ อ่าน ทาง Online ภายในเวลา 15 – 30 นาที 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypovolemic Shock สามารถได้รับเลือด กรณีเร่งด่วน ภายใน 15 – 20 นาที 4. ผู้ป่วยที่ผล FAST +VE แพทย์พิจารณาส่ง OR ทันที เพื่อทำ DPL / Explor - lap 5. ทบทวนแนวปฏิบัติ Case Multiple Injury ( เน้น ผู้ป่วย บาดเจ็บศีรษะ / บาดเจ็บทรวงอกและช่องท้อง ) จากการ ทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิต พบว่าเป็นกลุ่มที่มี TRISS 0.06 - 0.50 6. ผู้บริหารมีนโยบาย พัฒนาการผ่าตัดนอกเวลา มีทีมผ่าตัด เพิ่ม ทำให้ผู้ป่วยวิกฤต สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้เร็วขึ้น  หลังจากมีการพัฒนาพบว่า ค่าเฉลี่ย การส่งผู้ป่วย จาก ER ไป OR ผู้ป่วย Blunt Injury เฉลี่ย 30.16 นาที / ผู้ป่วย Penetrating เฉลี่ย 15 นาที ส่งผลให้ ใน ปี 2555, 2556 อัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ ที่มี PS >0.75 = 0, 1 ราย 1. การทำหัตถการ เช่น การใส่การใส่ NG tube / Foley, s Catheter, Cut down ให้ส่งผู้ป่วยทำได้ที่ OR 2. การอ่าน Film ใช้ระบบ PACS สามารถอ่านได้ที่ OR / การ CT ให้ส่งทาง Electronic file รังสีแพทย์แจ้งผลการ อ่าน ทาง Online ภายในเวลา 15 – 30 นาที 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypovolemic Shock สามารถได้รับเลือด กรณีเร่งด่วน ภายใน 15 – 20 นาที 4. ผู้ป่วยที่ผล FAST +VE แพทย์พิจารณาส่ง OR ทันที เพื่อทำ DPL / Explor - lap 5. ทบทวนแนวปฏิบัติ Case Multiple Injury ( เน้น ผู้ป่วย บาดเจ็บศีรษะ / บาดเจ็บทรวงอกและช่องท้อง ) จากการ ทบทวนผู้ป่วยเสียชีวิต พบว่าเป็นกลุ่มที่มี TRISS 0.06 - 0.50 6. ผู้บริหารมีนโยบาย พัฒนาการผ่าตัดนอกเวลา มีทีมผ่าตัด เพิ่ม ทำให้ผู้ป่วยวิกฤต สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้เร็วขึ้น  หลังจากมีการพัฒนาพบว่า ค่าเฉลี่ย การส่งผู้ป่วย จาก ER ไป OR ผู้ป่วย Blunt Injury เฉลี่ย 30.16 นาที / ผู้ป่วย Penetrating เฉลี่ย 15 นาที ส่งผลให้ ใน ปี 2555, 2556 อัตราการเสียชีวิตของผู้บาดเจ็บ ที่มี PS >0.75 = 0, 1 ราย

12 1. การพัฒนาการใช้คะแนนประเมินความรุนแรงของ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (TRISS) 2. มีการทบทวนและพัฒนาการดูแลผู้บาดเจ็บหลาย ระบบ ในการสัมมนา Trauma Audit ร่วมกับ โรงพยาบาลภายในเครือข่าย ทุก 2 เดือน 3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในเครือข่าย เขต 12 เรื่อง แนวทางการดูแล และส่งต่อผู้ป่วย Multiple injury with SHI, แนว ทางการดูแลผู้ป่วย Penetrating Abdominal injury with shock 4. มีการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย หายใจ Bird’s การให้ออกซิเจน ชนิดต่างๆ การ พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลเครือข่ายทุก แห่ง 1. การพัฒนาการใช้คะแนนประเมินความรุนแรงของ อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ (TRISS) 2. มีการทบทวนและพัฒนาการดูแลผู้บาดเจ็บหลาย ระบบ ในการสัมมนา Trauma Audit ร่วมกับ โรงพยาบาลภายในเครือข่าย ทุก 2 เดือน 3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยร่วมกันในเครือข่าย เขต 12 เรื่อง แนวทางการดูแล และส่งต่อผู้ป่วย Multiple injury with SHI, แนว ทางการดูแลผู้ป่วย Penetrating Abdominal injury with shock 4. มีการพัฒนาสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วย หายใจ Bird’s การให้ออกซิเจน ชนิดต่างๆ การ พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลเครือข่ายทุก แห่ง

13  Activating trauma team  Head injury guideline  Trauma audit

14 การดูแลทางเดิน หายใจ 94.82% การห้ามเลือด 98.86% การให้สารน้ำ 95.84% การดาม 99.24%

15 ผ่านคะแนน > 70% ไม่ผ่าน 1. รพ. สงขลา 1. รพช. นาหม่อม 2. รพช. สิงหนคร 2. รพช. จะนะ 3. รพช. บางกล่ำ 3. รพช. เทพา 4. รพช. คลองหอยโข่ง 4. รพช. ปาดัง 5. รพช. ควนเนียง 5. รพ. หาดใหญ่ 6. รพ. สะเดา 6. รพช. ระโนด 7. รพ. สะบ้าย้อย 7. รพช. รัตภูมิ 8. รพ. กระแสสินธุ์ 8. รพช. สทิงพระ 9. รพ. สมเด็จฯนาทวี

16


ดาวน์โหลด ppt นพ. ภควัต จุลทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่.  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร ลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บที่ศีรษะลดลง  อัตราตายผู้บาดเจ็บหลายระบบลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google