งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อปท. มีบทบาทสนับสนุน ทรัพยากรและมีส่วนร่วมผลักดัน การดำเนินโครงการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินของชุมชน ผู้นำชุมชนสามารถเป็นผู้ บัญชาการสถานการณ์/ อสม. สามารถเป็นแกนนำในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อปท. มีบทบาทสนับสนุน ทรัพยากรและมีส่วนร่วมผลักดัน การดำเนินโครงการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินของชุมชน ผู้นำชุมชนสามารถเป็นผู้ บัญชาการสถานการณ์/ อสม. สามารถเป็นแกนนำในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อปท. มีบทบาทสนับสนุน ทรัพยากรและมีส่วนร่วมผลักดัน การดำเนินโครงการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินของชุมชน ผู้นำชุมชนสามารถเป็นผู้ บัญชาการสถานการณ์/ อสม. สามารถเป็นแกนนำในการ เฝ้าระวังและเตือนภัยในชุมชน ภาคเอกชนมีบทบาท สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการติดตาม และประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรและทีมงานเครือข่ายมีคุณลักษณะที่เอื้อ ต่อความร่วมมือและทำงานเป็นทีม ข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางวิชาการ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข บุคลากรและแกนนำเครือข่ายมีสมรรถนะใน การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ชุมชนมีการ วิเคราะห์และเฝ้า ระวังความเสี่ยง ด้านสุขภาพเมื่อ เกิดภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ได้ด้วยตนเอง ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน สามารถดูแล สุขภาพได้ ด้วยตนเอง ระบบการสื่อสารทุกระดับที่ ครอบคลุม ถูกต้องและ ทันเวลา ชุมชนมีโครงการ เตรียมพร้อม ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินฯ ที่ พัฒนาขึ้นโดย ชุมชน จัดการความรู้และ นวัตกรรมของเครือข่ายที่ เชื่อมโยง มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีและ ใช้มาตรการ ทางสังคมเพื่อ เตรียมพร้อม ตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระหว่างปี 2553- 2556 กำหนดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 การสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ ครอบคลุม ทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสนับสนุน ข้อมูลแนวทาง มาตรการ และ มาตรฐานวิชาการเรื่องโรคและการ เฝ้าระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ เครือข่าย ประชาชน สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้ สอดคล้องกับ สถานการณ์ใน ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข ชุมชนสามารถ เตรียมพร้อมและมี ส่วนร่วมรับ ภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข ชุมชนสามารถ นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาดูแล สุขภาพ บริหารจัดการทรัพยากร และเครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ

2 ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2553-2554 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) ชุมชนมีโครงการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นโดยชุมชน ชุมชนมีการวิเคราะห์และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้าน สุขภาพเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ด้วย ตนเอง ชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคมเพื่อเตรียมพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) อปท. มีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนิน โครงการต่าง ๆ ของชุมชน อสม. และมิสเตอร์เตือนภัยเป็นแกนนำในการเฝ้าระวัง และเตือนภัยในชุมชน หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนข้อมูล แนวทาง มาตรการและ มาตรฐานวิชาการเรื่องโรคและการเฝ้าระวังตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินแก่เครือข่าย ผู้นำชุมชนมีบทบาทในการเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภาคเอกชนให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเมื่อเกิด ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข มีระบบการสื่อสารที่ครอบคลุมในระดับพื้นที่อย่าง ถูกต้องและทันเวลา มีการจัดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ มีการจัดการความรู้และนวัตกรรมของเครือข่ายที่ เชื่อมโยงมีประสิทธิภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) บุคลากรและแกนนำเครือข่ายมีสมรรถนะในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข องค์กรและทีมงานเครือข่ายมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อความ ร่วมมือและทำงานเป็นทีม มีข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข

3 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน การแพทย์และสาธารณสุข ภายในปี พ. ศ. 2554 ( ระยะเวลา 2 ปี ) กำหนดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 การจัดการความรู้และ นวัตกรรมของ เครือข่ายที่เชื่อมโยงมี ประสิทธิภาพ ระบบการสื่อสารที่ ครอบคลุมในระดับพื้นที่ อย่างถูกต้องและทันเวลา ระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร / ระบบเครือข่ายที่ มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามประเมินผล ชุมชนสามารถวิเคราะห์และเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อปท. มีบทบาทสนับสนุน ทรัพยากรและมีส่วนร่วม ผลักดันการดำเนินโครงการ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสนับสนุน ข้อมูล แนวทาง มาตรการและ มาตรฐานวิชาการเรื่องโรคการเฝ้า ระวัง ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ เครือข่าย ผู้นำชุมชน / อสม./ ภาคเอกชน สามารถเป็น ผู้บัญชาการสถานการณ์หรือ สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ชุมชนจัดทำโครงการ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ได้ด้วยตนเอง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ข้อมูลข่าวกรองและ ข้อมูลทางวิชาการที่ ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันเมื่อเกิดภาวะ ฉุกเฉิน ด้าน สาธารณสุข องค์กรและทีมงานเครือข่าย มีคุณลักษณะที่เอื้อ ต่อความร่วมมือและทำงานเป็นทีม บุคลากรและแกนนำ เครือข่ายมีสมรรถนะใน การตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ชุมชนมีและใช้มาตรการ ทางสังคมเพื่อ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt อปท. มีบทบาทสนับสนุน ทรัพยากรและมีส่วนร่วมผลักดัน การดำเนินโครงการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินของชุมชน ผู้นำชุมชนสามารถเป็นผู้ บัญชาการสถานการณ์/ อสม. สามารถเป็นแกนนำในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google