งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

K hanu hospital. 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานและทรัพยากร งานเอดส์ ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง บุคลากรทำงานเอดส์ 5 ด้าน พยาบาลที่ทำงานเอดส์ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "K hanu hospital. 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานและทรัพยากร งานเอดส์ ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง บุคลากรทำงานเอดส์ 5 ด้าน พยาบาลที่ทำงานเอดส์ประจำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 K hanu hospital

2 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน

3 ข้อมูลพื้นฐานและทรัพยากร งานเอดส์ ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง บุคลากรทำงานเอดส์ 5 ด้าน พยาบาลที่ทำงานเอดส์ประจำ ตึกผู้ป่วยใน พยาบาลประจำ OPD และ พยาบาลให้คำปรึกษา

4 สถานการณ์เอดส์ของ โรงพยาบาล

5 จำนวนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกรายอำเภอ ( ปี 2541 – 2551)

6 ร้อยละผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ของโรงพยาบาล ขาณุวรลักษบุรี จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง

7 สถานการณ์เอดส์ของ โรงพยาบาล มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับ บริการ ทั้งหมด 124 ราย จำนวนครั้งที่เขารับบริการ / ปี 554 ครั้ง / ปี สาเหตุการเสียชีวิต 1. โรคปอดบวมจาก เชื้อ Peumocystis carinii 2. Cryptococcosis 3. Wasting sydrome

8 บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ คลินิกรับยา ARV ทุกวัน พฤหัสที่ 3 ของเดือน คนินิก CARE ทุกวันจันทร์ ที่ 3 ของเดือน

9 บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่รับยา ARV ทั้งหมด 98 ราย สูตร 1 (GPO-VIR) 93 สูตร 2 (d4T+3TC+EFV) 2 สูตรอื่นๆ (3TC+AZT+NVP) 3

10 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพ การดูแล ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย เอดส์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอดส์ของโรงพยาบาล จัดประชุมระหว่างทีม 5 ด้าน ทุก เดือน

11 ข้อมูลการวัดผลจากโปรแกรม HIVQUAL-T

12 1. การติดตามผล CD4

13 2. การติดตามผล VIRAL LOAD

14 2. การป้องกันโรคฉวยโอกาส แบบปฐมภูมิ

15 3. การให้ยาต้านไวรัส

16 3. การให้ยาต้านไวรัส - กินยา สม่ำเสมอ ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอ 100 % ผู้ป่วยได้รับการติดตามทุกครั้ง 100 %

17 4. การคัดกรองวัณโรค ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ / กำลัง รักษา TB ได้รับการคัดกรองวัณโรค 100 %

18 5. การป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อ

19 6. การตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์

20 6. การตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

21 7. การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกในหญิงติดเชื้อ

22 แผนการปรับปรุงคุณภาพการ ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย เอดส์ (QI PLAN) โครงการการพัฒนารูปแบบและระบบ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ จัดทำใบบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T

23 แผนการปรับปรุงคุณภาพการ ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย เอดส์ (QI PLAN) จัดประชุมคณะทำงานและทีมงาน เอดส์ทั้ง 5 ด้าน จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์

24 แผนการปรับปรุงคุณภาพการ ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย เอดส์ (QI PLAN) ชื่อ - สกุล.......................................... อายุ..... ปี HN………………..NAP……………………… รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 1.CD4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2.Viral Load 3.VDRL 4.AFB 5.CXR 6.PAP Smear 7. อื่นๆ

25 ความก้าวหน้าในการดำเนิน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QI Progress) 1. คณะทำงานและทีมงานเอดส์ทั้ง 5 ด้านได้ รับทราบระบบการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ และสามารถ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแล ตามมาตรฐาน 3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึกข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วน

26 สิ่งที่ได้เรียนรู้ การทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน ทำงาน เป็นทีม ทำงานด้วยใจ ความเหน็ดเหนื่อยบนรอยยิ้มของ ผู้ป่วย การมองความสำเร็จของงานเอดส์ที่ ชัดเจน

27 ปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน พื้นที่กว้าง การเดินทางไกล ค่า ครองชีพสูง สุขภาพดีทำงาน ต่างจังหวัด มีคู่ครอง ใหม่ เปลี่ยนแพทย์ประจำคลินิกใหม่

28 โอกาสพัฒนาต่อไป จัดอบรมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทำโครงการรณรงค์การตรวจมะเร็ง ปากมดลูก

29 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt K hanu hospital. 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน ข้อมูลพื้นฐานและทรัพยากร งานเอดส์ ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง บุคลากรทำงานเอดส์ 5 ด้าน พยาบาลที่ทำงานเอดส์ประจำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google