งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยนำใจ สิ่งแวดล้อมสดใส ห่วงใยปวงประชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยนำใจ สิ่งแวดล้อมสดใส ห่วงใยปวงประชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยนำใจ สิ่งแวดล้อมสดใส ห่วงใยปวงประชา
Khanu hospital

2 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน

3 ข้อมูลพื้นฐานและทรัพยากรงานเอดส์ ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง บุคลากรทำงานเอดส์ 5 ด้าน พยาบาลที่ทำงานเอดส์ประจำตึกผู้ป่วยใน พยาบาลประจำOPDและพยาบาลให้คำปรึกษา

4 สถานการณ์เอดส์ของโรงพยาบาล

5 จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร
จำแนกรายอำเภอ (ปี 2541 – 2551) จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ มีจำนวนสูงสุดที่อำเภอเมือง รองลงมาคือมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี

6 ร้อยละผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง เมื่อจำแนกตามปัจจัยเสี่ยง มีการติดเชื้อมากที่สุดจากการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ รองลงมาคือยาเสพติด ร้อยละ 4.56

7 สถานการณ์เอดส์ของโรงพยาบาล
มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการ ทั้งหมด ราย จำนวนครั้งที่เขารับบริการ/ปี ครั้ง/ปี สาเหตุการเสียชีวิต โรคปอดบวมจากเชื้อ Peumocystis carinii 2. Cryptococcosis 3. Wasting sydrome

8 บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
คลินิกรับยาARV ทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน คนินิก CARE ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน

9 บริการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยที่รับยาARV ทั้งหมด 98 ราย สูตร 1 (GPO-VIR) สูตร 2 (d4T+3TC+EFV) สูตรอื่นๆ (3TC+AZT+NVP)

10 โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพการดูแล ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเอดส์ของโรงพยาบาล จัดประชุมระหว่างทีม 5 ด้าน ทุกเดือน

11 ข้อมูลการวัดผลจากโปรแกรม HIVQUAL-T

12 1.การติดตามผล CD4

13 2.การติดตามผล VIRAL LOAD

14 2.การป้องกันโรคฉวยโอกาสแบบปฐมภูมิ

15 3.การให้ยาต้านไวรัส

16 3.การให้ยาต้านไวรัส-กินยาสม่ำเสมอ
ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอ % ผู้ป่วยได้รับการติดตามทุกครั้ง %

17 ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ/กำลังรักษา TB ได้รับการคัดกรองวัณโรค 100 %
4.การคัดกรองวัณโรค ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติ/กำลังรักษา TB ได้รับการคัดกรองวัณโรค %

18 5.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

19 6.การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

20 6.การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

21 7.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ

22 แผนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (QI PLAN)
โครงการการพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ จัดทำใบบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัดของ HIVQUAL-T

23 แผนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (QI PLAN)
จัดประชุมคณะทำงานและทีมงานเอดส์ทั้ง 5 ด้าน จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์

24 แผนการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (QI PLAN)
ชื่อ-สกุล อายุ.....ปี HN………………..NAP……………………… รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 1.CD4 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2.Viral Load 3.VDRL 4.AFB 5.CXR 6.PAP Smear 7.อื่นๆ

25 ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (QI Progress)
คณะทำงานและทีมงานเอดส์ทั้ง 5 ด้านได้รับทราบระบบการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน

26 สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความเหน็ดเหนื่อยบนรอยยิ้มของผู้ป่วย
การทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน ทำงานเป็นทีม ทำงานด้วยใจ ความเหน็ดเหนื่อยบนรอยยิ้มของผู้ป่วย การมองความสำเร็จของงานเอดส์ที่ชัดเจน

27 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
พื้นที่กว้าง การเดินทางไกล ค่าครองชีพสูง สุขภาพดี ทำงานต่างจังหวัด มีคู่ครองใหม่ เปลี่ยนแพทย์ประจำคลินิกใหม่

28 โอกาสพัฒนาต่อไป จัดอบรมแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ทำโครงการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก

29 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยนำใจ สิ่งแวดล้อมสดใส ห่วงใยปวงประชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google