งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อิสระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อิสระ

2  การสื่อสารการตลาด (marketing communication) สร้างมายาคติ MC Myth นมผงดีกว่านม แม่ นมผง = นมแม่ ความเชื่อ พฤติกรรมการ บริโภค

3 Others การ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา Direct marketing (Ex. Milk Nurse) Interactive/internet marketing POS Sales Promotion Product placement in films Packaging CSR Corporate PR ทางตรง ทางอ้อม

4 บุคคลากร สาธารณสุข ส่วนใหญ่ใน ประเทศกำลัง พัฒนาเชื่อว่า นมวัวจำเป็นต่อ สุขภาพ ช่วยบริษัทแจก นมฟรีพร้อม คำแนะนำ “ แม่เชื่อในแลค โตเจน ” “ ทุกสิ่งที่มีอยู่ ในนมแม่จะพบ ในแลคโตเจน ” “ แม่ที่ดูแลลูก อย่างใกล้ชิด ให้สิ่งที่ดีที่สุด แก่ลูก ให้แลค โตเจน ”

5 การ ควบคุม ด้วย กฏหมาย การ ควบคุม การสื่อสาร การตลาด การทลาย มายาคติ การเปลี่ยน ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ การเปลี่ยน พฤติกรรม การบริโภค

6  จัดทำโดย WHO and UNICEF  รับรองในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 34 ปี ค. ศ.1981 Code of Conduct Practice

7 ไม่โฆษณา (Advertising) ไม่ลด แลก แจก แถม (Sales Promotion) ไม่ให้บริษัทติดต่อกับมารดาโดยตรง (Direct Selling) ไม่ให้บริษัทให้ของขวัญหรือให้สินค้าตัวอย่างกับ บุคลากรมี่ทำงานเกี่ยวกับมารดาและทารก

8 ไม่ใช้ถ้อยคำหรือรูปภาพเพื่อชักชวน รวมทั้งภาพ ทารกบนฉลาก (Packaging) ข้อมูลที่ให้กับบุคลากรที่ให้บริการต่อมารดาและ ทารก ต้องจริงและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ (Personal selling) บนฉลากต้องมีคำอธิบายประโยชน์ของการให้นมแม่ และความสิ้นเปลืองและอันตรายอันอาจเกิดจากการ ให้นมผสม (Packaging)

9 ไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต่อทารก ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม และต้อง คำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ อุณภูมิ และการเก็บ ตุนในแต่ละประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์

10 ประกาศกระทรวง สาธารณสุข (156/2537 และ 157/2537) พ. ร. บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. 2522 ( มาตรา 22, 23, 24, 25, 47) พ. ร. บ. อาหาร ( มาตรา 6 และมาตรา 40- 42) ? การละเมิด

11


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ กันภัย นักวิชาการนิเทศศาสตร์ อิสระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google