งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวม การตลาด. การตลาด (Marketing) กระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยใช้ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวม การตลาด. การตลาด (Marketing) กระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยใช้ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวม การตลาด

2 การตลาด (Marketing) กระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยใช้ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ตลาดหรือตลาดเป้าหมาย (Markets or Target Markets) กลุ่มผู้ซื้อที่มีความอยาก ความต้องการและมี ศักยภาพในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยจะต้อง มีความเต็มใจที่ซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 2/13

3  การปล่อยให้กลไกราคาดำเนินไปอย่างเสรีตาม ความต้องการซื้อของผู้บริโภคและความต้องการ ขายของผู้ผลิต ซึ่งจะนำไปสู่ดุลยภาพของตลาด ณ จุดที่เหมาะสมทั้งในด้านราคาและปริมาณ  ผู้ผลิตมีเป้าหมายในการแสวงหาผลกำไรสูงสุด ส่วนผู้บริโภคย่อมแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด  ดังนั้น รายการที่องค์กรสื่อผลิตออกมาจึงมุ่งให้ เหมาะสมกับรสนิยมของผู้ชมและผู้ฟังที่ เปลี่ยนไปในแต่ละเวลา  องค์กรสื่อที่อยู่ภายใต้ระบบตลาดคือ ผู้ผลิตจะมี แรงจูงใจในการผลิตให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ที่สุด 3/13

4  ความเสี่ยงที่จะเกิดความล้มเหลวของกลไก ตลาด (Market Failure) ซึ่งหมายถึงกรณีที่ สินค้าที่ผลิตออกมามิได้ทำให้สังคมได้รับ ผลประโยชน์สูงสุด เช่น การเผยแพร่รายการ ของสื่อที่แม้จะมีความนิยมจากผู้ชมสูง แต่กลับ ทำให้สังคมเกิดความแตกแยก หรือส่งผลให้ ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ  เนื้อหารายการไม่มีความหลากหลาย ซึ่งย่อม ทำให้สังคมโดยรวมได้รับผลกระทบในทางลบ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว  เงื่อนไขสำคัญที่องค์กรสื่อจำเป็นต้องพึ่งพา รายได้หลักที่มาจาก การโฆษณา ดังนั้นภาคธุรกิจเอกชนเจ้าของ งบประมาณโฆษณา จึงสามารถเข้ามามีบทบาทในการกำหนด รูปแบบรายการได้ 4/13

5  เป้าหมายของการโฆษณาคือ การเข้าถึง ผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสินค้าของตนในขอบเขตที่ กว้างที่สุด  ดังนั้นเนื้อหาของรายการที่ตรงตามความ ต้องการของภาคธุรกิจอาจเป็นรายการที่เข้าถึง ประชาชนเพียงบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ของธุรกิจเท่านั้น  ระบบตลาดจึงไม่สามารถการันตีได้ว่าองค์กร สื่อมวลชนจะเสนอเนื้อหาที่ทำให้สังคมได้รับ สวัสดิการสูงสุด 5/13

6  ยุคของการผลิต (Production) เน้นการผลิตเพื่อตอบสนองความจำเป็นและ ความต้องการของลูกค้า เนื่องจากในยุคนี้ยัง ขาดแคลนผู้ผลิต การผลิตจึงมุ่งเน้นผลิตสินค้า ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ ให้ได้จำนวนมาก แต่ ต้นทุนต่ำ  ยุคของการขาย (Sales) เน้นการผลิตสินค้าจำนวนมาก เพื่อสร้าง ยอดขาย โดยพยายามกระตุ้นให้เกิดการซื้อ ด้วยการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแถม การชิงโชค เป็นต้น 6/13

7  ยุคของการตลาด (Marketing) การมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าเพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยเพราะลูกค้ามี ความแตกต่างและมีความหลากหลาย การผลิต สินค้าจึงต้องนำเสนอให้ตรงกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล  การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)  การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing)  การตลาดเพื่อการกุศล (Causal Marketing)  ยุคของการตลาดเพื่อการสร้าง ความสัมพันธ์ (Relationship Marketing) เน้นการสร้างส่วนครองตลาดและรักษาฐานลูกค้า ในระยะยาวจึงต้องใช้กิจกรรมทางการตลาดในการ สร้างสัมพันธภาพและดึงดูดลูกค้า (CRM: Customer Relationship Management) 7/13

8  ตลาดเป้าหมาย (Target Markets or Markets)  ความจำเป็น (Needs) ความอยาก (Wants) และอุปสงค์ (Demands)  ผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and Services)  คุณค่า ความพึงพอใจและคุณภาพ (Customer Value, Satisfaction and Quality)  การแลกเปลี่ยน ธุรกรรมและความสัมพันธ์ (Exchange, Transaction and Relationship) 8/13

9 Product Customer Product Customer Price Cost Price Cost Place Convenience Place Convenience Promotion Communication Promotion Communication 4P’s 4C’s 9/13

10 Product /Customer สินค้า : Product  ตรายี่ห้อ (Brand Name)  ฉลาก (Label)  บรรจุภัณฑ์ (Packaging)  ประโยชน์ (Benefits)  รูปร่าง ลักษณะ (Feature)  คุณภาพ (Quality)  บริการ (Service)  สโลแกน (Slogan) บริการ :Services  บริการ  บริการเสริม  ให้คำปรึกษา  ให้ข้อมูล  ความสะดวกสบาย  การรับคำสั่งซื้อ  การคุ้มกัน  การออกใบเสร็จ  การยกเว้น  การรับชำระค่าบริการ 10/13

11 การตั้งราคา  มุ่งรายได้จากการขาย  มุ่งกำไร  มุ่งยอดขาย / ปริมาณขาย  มุ่งการแข่งขัน  มุ่งด้านสังคม  มุ่งสร้างภาพลักษณ์ ต้นทุนของลูกค้า  เวลาเดินทาง  เวลาในการทำการซื้อขาย  เวลาตัดสินใจ  วิธีการชำระเงิน  เงื่อนไขการชำระเงิน  พลังงาน  ภาระค่าใช้จ่าย / เงิน  ความคุ้มค่า Price : Cost 11/13

12 ช่องทางจัดจำหน่าย  ค้าส่ง - ค้าปลีก  พ่อค้าคนกลาง  การขนส่ง / กระจายสินค้า  การคลังสินค้า  สถานที่จัดจำหน่าย  ทำเล ที่ตั้ง  ตัวแทนจำหน่าย  Modern Trade ความสะดวกของลูกค้า  วิธีการซื้อ  ขั้นตอนการซื้อ - ขาย  สิ่งอำนวยความสะดวก  บรรยากาศ / ตกแต่งสถานที่  ความรวดเร็วในการรับบริการ  เทคโนโลยี Place : Convenience 12/13

13 การส่งเสริมการตลาด / การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  การโฆษณา (Advertising)  การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing : One-to-One Marketing)  พนักงานขาย (Personal Selling)  การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) Promotion : Communication (IMC) 13/13


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวม การตลาด. การตลาด (Marketing) กระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการ โดยใช้ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google