งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิดและแผนงานการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิดและแผนงานการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิดและแผนงานการสื่อสาร
บทที่ 3 กรอบแนวคิดและแผนงานการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ

2 (Point-of-Purchase Communications) (Direct Marketing Communications)
สามารถจำแนกการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการออกเป็นกิจกรรมหลักได้ดังนี้ (Advertising) (Sales Promotion) (Point-of-Purchase Communications) (Direct Marketing Communications) (Public Relations) (Personal Selling) (Sponsorship Marketing) (Event Marketing)

3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มีแนวคิด 4 ประการ คือ
1. (IMC coordinates all customer communication) (Advertising) (Personal selling) (Sales Promotion) (Public Relations) (Direct Marketing) (Special Event) (Displays) (Showroom) (Demonstration Center) (Seminar)

4 1. (IMC coordinates all customer communication)
(Exhibition) (Training Center) (Services) (Employee) (Packaging) (Transit) (Signage) (Internet) (Merchandising) (Licensing) (Manual)

5 2. (IMC starts with the customer, not the product )
3. (IMC seeks to create one-on-one communication with customers) 4. (IMC creates two-way communication with customers)

6 กิจกรรมการสื่อสารการตลาดต้องมีหน้าที่ดังนี้
การทบทวนแผนการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ของโปรแกรมการสิ่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์กระบวนทางการสื่อสาร การกำหนดงบประมาณ การพัฒนาแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การผสมผสานและจัดทำกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตรวจสอบ การประเมินผลและการควบคุมแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

7 ขั้นแรก (Executive Summary) ขั้นที่สอง (Situation Analysisi)
ขั้นที่สาม (Marketing Goals) ขั้นที่สี่ (Budget) ขั้นที่ห้า (Advertising Recommendations) ขั้นที่หก (Media Recommendation)

8 ความละเอียดอ่อน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเด็นสำคัญ คือ
(Target Market) (Advertising Communication Objectives) Creative Strategy) 3.1 (Product or Service) 3.2 (Consumer) 3.3 (Compettition) 3.4 (Competitive Consumer Benefit) 3.5 (The Support for the Benefit) 3.6 (Target Market Incentive Statement) 3.7 (Tone) 3.8 (Communication Objective)

9 5. (Advertising Activities Schedule)
4. Execution 1 Print Layout and Copy 2 Radio Scripts 3 Television Storyboards 4 Theme Lines and Art 5 Package Designs and lllustrations 6 Bfochure or Catalog Layouts 7 Outdoor Board Desings 8 Advertising Specialties 5. (Advertising Activities Schedule)

10 ขั้นที่หก (Media Recommendation)
ความสำคัญของสื่อโฆษณา (Key Media Problem) วัตถุประสงค์ของสื่อโฆษณา (Media Objectives) 3. กลยุทธ์ของสื่อโฆษณา (Media Strategy) 4. แผนการใช้สื่อโฆษณา (Media Plan)

11 ขั้นที่เจ็ด (Other Marketing Communication Programs)
(Sales Promotion Recommendations) (Public Relations Recommendations) (Direct Marketing Recommendations) (Other Marrekting Communications Recommendations)

12 ขั้นที่แปด ขั้นประเมินผล (Evaluation)
ขั้นที่เก้า ขั้นการสรุป (Conclusions)


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิดและแผนงานการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google