งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO การบริหารจัดการการส่งข้อมูล ข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบ ราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการ สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO การบริหารจัดการการส่งข้อมูล ข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบ ราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการ สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO การบริหารจัดการการส่งข้อมูล ข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบ ราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการ สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย โดย นางสมศรี หอกันยา

2 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษาความ ปลอดภัย หลักการและเหตุผล 1 วัตถุประสงค์ 2 ปัจจัยความสำเร็จ 3 กระบวนการ Business Process Management 4 การดำเนินการ 5 ความสำเร็จของ รัฐสภา 6 ผลที่จะ ได้รับ 7

3 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย หลักการและเหตุผล  ทิศทางการเติบโตและการพัฒนาของ เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)  กระบวนการ e ต่าง ๆ ในประเทศไทย  การสร้างแกนนวัตกรรม ICT

4 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย วัตถุประสงค์ (1) ยกระดับการให้บริการและการ ทำงาน (2) ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะ เชิงบูรณาการ (3) ผลักดันการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถบุคลากร (4) มีระบบการประเมินประกันคุณภาพ กำกับดูแลตนเอง เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และ สามารถตรวจสอบได้

5 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย ปัจจัยความสำเร็จของรัฐสภา (Critical Success Factors: CSF) (1) ข้อมูลข่าวสาร (2) ความพร้อมของบุคลากรภายใน องค์กร (3) มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT (4) มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการ บริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร ด้วยกระบวนงาน SOA on ICT

6 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย กระบวนการ Business Process Management :BPM 6 ขั้นตอน 6. Implement Process 5. Develop Process 4. Process Constraints 3. Optimize Process 1. Identify Process 2. Process Relationships

7 การดำเนินการ Data Exchange Server Web Portal, Web Server Database Server Presentat ion Layer Business Layer Data Layer SOA Architec ture การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย

8 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย การดำเนินการ การบูรณาการ (Integration) Service Oriented Architecture: SOA Enterprise Service Bus Business Process Application A Application B Service 1 MS SQL Application C Application D Service 4 Service 5 Service 8 invoke Service 3 Service 2 Service 6 Service 7 ORACLEIBM DB2Others.NETJavaPHPSAP

9 Company Logo การดำเนินการ กลุ่ม ประชาช น Information Exchange Model ผู้มีส่วนได้ เสีย - สมาชิกสภาผู้แท นราษฎร - สมาชิกวุฒิสภา - สำนักงาน เลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร ( สส.) - สำนักงาน เลขาธิการ วุฒิสภา ( สว.)

10 ความสำเร็จของรัฐสภา การมีส่วนร่วมของ ผู้ใช้ การสนับสนุนของ ผู้บริหาร ความสำเร็จ ของระบบ ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ ความพร้อมด้าน ทรัพยากร ระดับความ ซับซ้อน ของโครงการ การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย

11 การบริหารจัดการการส่งข้อมูลข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารและการรักษา ความปลอดภัย ผลที่ได้รับ 1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศที่ ทันสมัย 2. มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐานกลาง (Common Data Model) 3. มีกระบวนการทำงานในการบูรณาการ ข้อมูลและระบบงาน 4. มีระบบศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานที่มี ประสิทธิภาพ 5. มีกระบวนการทำงานเพื่อบูรณาการการ ให้บริการข้อมูลจากหน่วยงาน 6. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเรียกใช้ บริการข้อมูลที่มีมาตรฐาน

12 Company LOGO โดย นางสมศรี หอกันยา


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO การบริหารจัดการการส่งข้อมูล ข่าวสาร (Flow of Information) ในระบบ ราชการไทย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการ สื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google