งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management

2 Motivation  มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการ จัดการ  สนับสนุนการบริหารจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจะต้องจัดเตรียมบริการและเทคโนโลยีเพื่อรองรับผู้ มาขอใช้บริการ  Internal Service (นักศึกษา พนักงาน/ผู้บริหาร บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย)  External Service (ผู้ปกครอง สมศ. โรงเรียนมัธยม ธนาคาร มหาวิทยาลัย)  มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบที่ แตกต่างกัน  Database, Text File, HTML, Images, Others  Operating System  Protocol  Language

3 Problems  มหาวิทยาลัยต่างมี Application และฐานข้อมูลของตนเอง  ทำงานร่วมกันไม่สะดวกเพราะโครงสร้างหรือเทคโนโลยีใน ระบบแตกต่างกัน  ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้  ไม่มีความยืดหยุ่น  เข้าถึงบริการได้ยาก  บริการไม่เป็นหมวดหมู่  ไม่สามารถใช้งานได้ในอนาคต  ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลข่าวสารและบริการระหว่างกัน ได้อย่างอิสระ

4 Web Service Architecture โครงสร้างเว็บเซอรวิส (Kreger, 2001)

5 Design objectives ออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการของ มหาวิทยาลัย  จัดกลุ่มบริการของมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบ Service- Oriented Architecture  บูรณาการระบบเดิมที่มีอยู่ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบใหม่  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  อำนวยความสะดวกใช้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง ต่อเนื่องผ่านอินเทอร์เน็ต

6 Assignment จงออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่มบริการออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  เว็บเซอร์วิสการศึกษา ( เนื้อหาบทเรียน )  เว็บเซอร์วิสนักศึกษา ( ตรวจผลการเรียน สถานภาพ ของนักศึกษา )  เว็บเซอร์วิสโรงเรียน ( ประกาศข่าวสาร หลักสูตรที่ เปิดสอน )  เว็บเซอร์วิสทางการเงิน ( ธนาคาร สถาบันการเงิน ภายใต้ สกอ.)  เว็บเซอร์วิสการประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

7 Service provider and service requester

8 A Proposed Solution Source: A Web Service Design for University Services Management อุดมเดช ทาระหอม และ ดร. กิตติมา เมฆาบัญชากิจ

9 Design Concept  สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture)  เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Service Technology)  SOAP  WSDL  UDDI  XML  การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน  ICT Infrastructure Provision  Human Resource Provision  บริการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย  กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างองค์กร

10 Web Service Design for Service Management  web service for contents(เนื้อหาบทเรียน)  web service for students (ตรวจผลการเรียน สถานภาพของนักศึกษา)  web service for School (ประกาศข่าวสาร หลักสูตรที่เปิดสอน )  web service for finance (ธนาคาร สถาบันการเงิน ภายใต้ สกอ.)  web service for academic quality assurance  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

11 Web services structure  Service Provider  กำหนดรูปแบบการจัดเก็บบริการ  จัดกลุ่มบริการ  เงื่อนไขการใช้บริการ  กำหนด Data Entity และ Methods  Service Registry  เก็บรวบรวมกลุ่มบริการ  การลงทะเบียนบริการ  การเผยแพร่บริการ  การอธิบายลักษณะบริการและการเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิส  Service Requestor

12 Web services for university services management

13 Web services model for quality assurance

14 Web service model: data and method for service requester

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบเว็บเซอร์วิสสำหรับการจัดการบริการ ของมหาวิทยาลัย A Web Service Design for University Services Management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google