งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พ่ายแพ้ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พ่ายแพ้ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พ่ายแพ้ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

2 บทเรียนที่ 1 ความพ่ายแพ้ของการเป็นผู้เริ่ม การวิจัยนวัตกรรม  ความสำเร็จของนวัตกรรมไม่ได้อยู่ที่การเป็นผู้นำ วิจัย  แต่ต้องนำการวิจัยนั้นไปสร้างความได้เปรียบทาง ธุรกิจให้ได้  ประเทศอเมริกาเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี  แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำไปใช้ ประโยชน์มากกว่าโดยบริษัทจากประเทศอื่น

3 กรณีศึกษา - อุตสาหกรรมรถยนต์

4 องค์กรคือรากเหง้าแห่งปัญหา  บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกาเน้นการผลิต แบบจำนวนมากเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  การทำการตลาดแบบเน้นการขายปริมาณ ไม่มี ความหลากหลาย  การผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

5 ลักษณะขององค์กรที่เน้นการขยายขนาดของ บริษัท  มักมีพนักงานจำนวนเป็นพันคน  โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ ผู้บริหารระดับสูง  การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกขาดประสิทธิภาพ และทำได้ช้า  ไม่สนใจสภาพแวดล้อมภายนอก  เน้นการผลิตตามขั้นตอนตายตัวเพื่อให้ได้ปริมาณ มาก  ปรับตัวได้ยาก  ไม่สามารถออกแบบสินค้าที่รวดเร็วตามความ ต้องการของตลาดได้  ไม่สามารถผลิตสินค้าที่หลากหลายได้ เพราะมี ต้นทุนสูง

6 การเปรียบเทียบลักษณะขององค์กรดั้งเดิมกับ องค์กรที่ควรเป็นในปัจจุบัน องค์กรดั้งเดิมสมัยใหม่ ทิศทางของหลักการตลาดผลักลูกค้าดึง กลยุทธ์พื้นฐานต้นทุนต่ำความหลากหลาย คุณภาพ ระยะเวลาการผลิตยาวสั้น วงจรการส่งสินค้ายาวสั้น ความเที่ยงตรงในการ จัดส่ง ปานกลาง - ต่ำสูง วงจรการเปลี่ยนแปลง สินค้า ไม่บ่อยบ่อย การตอบสนองของ ลูกค้า ช้า - เน้นสินค้าที่ เหมือนกัน เร็ว - เน้นความมี เอกลักษณ์ คุณภาพปานกลางสูง

7 บทเรียนที่ 2 ความพ่ายแพ้ของการเป็น องค์การที่เน้นเทคโนโลยี  บริษัทของประเทศอเมริกาลงทุนด้านคอมพิวเตอร์ ไปมาก  แต่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ คนทำงาน  คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่าง เต็มที่

8 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในองค์กร 1. การควบคุมปฏิบัติการของเครื่องจักร จัดลำดับ เก็บข้อมูล จัดการระบบ 2. ช่วยประสานข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม ขององค์กร 3. เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ 4. ช่วยแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน

9 ความท้าทายขององค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเป็น ฐาน  จะสามารถพัฒนาสินค้าตอบสนองความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร  องค์กรจะปรับตัวให้มีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว ตรง เวลา ปริมาณน้อย โดยไม่กระทบคุณภาพสินค้าได้ อย่างไร  องค์กรจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้เร็วขึ้นได้ อย่างไร

10 LOGO สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา


ดาวน์โหลด ppt LOGO บทเรียนการเป็นผู้นำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่พ่ายแพ้ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google