งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส.อ.ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (AEC Regional Industrial Hub) F.T.I. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง

3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส.อ.ท. กลุ่มอุตสาหกรรม F.T.I. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ปรับปรุงโครงสร้างและ กฎระเบียบของ ส.อ.ท. Young-FTI ผู้บริหารและ นักธุรกิจรุ่นใหม่

4 การค้าการลงทุน / สภาธุรกิจ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (AEC Regional Industrial Hub) ข้อย่อยที่ 2 CHANNEL การค้าขายชายแดน การค้าการลงทุน / สภาธุรกิจ E-Marketplace

5 ข้อย่อยที่ 2 COST SAVING การพัฒนาองค์กร / SMI / ICTI
ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (AEC Regional Industrial Hub) ข้อย่อยที่ 2 COST SAVING การพัฒนาองค์กร / SMI / ICTI DATABASE การสื่อสาร / VDO CONFERENCE ยกระดับการพัฒนาบุคคลากร พลังงาน

6 CSR (Good Governance) บริหารด้วยความโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) บริหารด้วยความโปร่งใส ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง CSR (Corporate Social Responsibility)

7 พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้าง สภาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง
ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้กระชับ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ การให้บริการสมาชิก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยี ในการทำงาน

8 “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม นวัตกรรมก้าวไกล มุ่งมั่นในความสำเร็จ”
คติพจน์ในการทำงาน “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม นวัตกรรมก้าวไกล มุ่งมั่นในความสำเร็จ” นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

9

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google