งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) F.T.I. พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมให้ เข้มแข็ง สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส. อ. ท. สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส. อ. ท. ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของ ภูมิภาคอาเซียน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของ ภูมิภาคอาเซียน (AEC Regional Industrial Hub)

3 สร้างความเป็นเอกภาพของสมาชิก ส. อ. ท. Young-FTI ผู้บริหารและ นักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรม F.T.I. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ปรับปรุงโครงสร้างและ กฎระเบียบของ ส. อ. ท.

4 ข้อย่อยที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (AEC Regional Industrial Hub) CHANNEL การค้าขายชายแดน การค้าการลงทุน / สภาธุรกิจ E-Marketplace

5 ข้อย่อยที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (AEC Regional Industrial Hub) COST SAVING การพัฒนาองค์กร / SMI / ICTI การสื่อสาร / VDO CONFERENCE พลังงาน DATABASE ยกระดับการ พัฒนาบุคคลากร

6 เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ ดี (Good Governance) บริหารด้วยความ โปร่งใส ไม่มีการแทรกแซงทาง การเมือง (Corporate Social Responsibility) CSR

7 พัฒนาบุคลากรและปรับโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ให้กระชับ เพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ พัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการทำงาน การให้บริการสมาชิก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8 คติพจน์ในการทำงาน “ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม นวัตกรรมก้าวไกล มุ่งมั่นในความสำเร็จ ” “ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม นวัตกรรมก้าวไกล มุ่งมั่นในความสำเร็จ ” นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

9

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2557-2559 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google