งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1. ลักษณะองค์กร 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1. ลักษณะองค์กร 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1. ลักษณะองค์กร 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน 7.1 ประสิทธิผล 7.2 คุณภาพการให้บริการ 7.1 ประสิทธิผล 7.2 คุณภาพการให้บริการ 1ก(2) - วิสัยทัศน์ -เป้าประสงค์ -วัฒนธรรม -ค่านิยม 1ก(2) - วิสัยทัศน์ -เป้าประสงค์ -วัฒนธรรม -ค่านิยม หมวด 1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร หมวด 1 การนำองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1ก(3) - กลุ่มและประเภทของบุคลากร - ความต้องการและความคาดหวัง -ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1ก(3) - กลุ่มและประเภทของบุคลากร - ความต้องการและความคาดหวัง -ข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 1ก(4) - อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและ อุปกรณ์ 1ก(4) - อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและ อุปกรณ์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ 2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธ์ภาพของการปฏิบัติ ราชการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.3 ผลลัพธ์ด้านประสิทธ์ภาพของการปฏิบัติ ราชการ 1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ข้อกำหนด - มาตรฐาน 1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ - ข้อกำหนด - มาตรฐาน 1.1ก(1) การกำหนด วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลดำเนินการ 1.1ก(1) การกำหนด วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ค่านิยม และผลดำเนินการ 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้าง ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้าง ความพึงพอใจให้แก่บุคลากร หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้ 1.2ข การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 5.3ก สภาพแวดล้อมการทำงาน 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1.2ข การดำเนินการอย่างมีจริยธรรม 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 5.3ก สภาพแวดล้อมการทำงาน 7.4 ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 1ข(6) - โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี 1ข(7) - ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน - ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน - แนวทางการสื่อสาร 1ข(6) - โครงสร้างองค์กรและการกำกับดูแล ตนเองที่ดี 1ข(7) - ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกัน - ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน - แนวทางการสื่อสาร 1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม 1.1ค(7) การประเมินผู้บริหาร 2.1ก(2) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 7. ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการ 1.1ก(2) ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรม 1.1ค(7) การประเมินผู้บริหาร 2.1ก(2) กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ 7. ผลลัพธ์ด้านการดำเนินการ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และผลดำเนินการ ของส่วนราชการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และผลดำเนินการ ของส่วนราชการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 7.1 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล 7.2 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการ 1ข(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการและความคาดหวังของ แต่ละกลุ่ม - แนวทางการสื่อสาร 1ข(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ความต้องการและความคาดหวังของ แต่ละกลุ่ม - แนวทางการสื่อสาร 1.1ข การกำกับดูแลตนเองที่ดี 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1ข. ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร 1ข. ความสัมพันธ์ภายใน และภายนอกองค์กร 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ 1ก. ลักษณะพื้นฐาน ของส่วนราชการ

2 2 2. ความท้าทายต่อองค์กร 2ก(9) -สภาพการแข่งขัน -ประเภทและจำนวนคู่แข่ง -ประเด็นการแข่งขัน -เปรียบเทียบผลการดำเนินการ ปัจจุบัน 2ก(9) -สภาพการแข่งขัน -ประเภทและจำนวนคู่แข่ง -ประเด็นการแข่งขัน -เปรียบเทียบผลการดำเนินการ ปัจจุบัน 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3.2ข (9) หาข้อมูลเปรียบเทียบความพึง พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4.1ก (2) การเลือกและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 3.1ก ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3.2ข (9) หาข้อมูลเปรียบเทียบความพึง พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 4.1ก (2) การเลือกและใช้ข้อมูลเชิง เปรียบเทียบ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2.1 การจัดทำยุทธศาสตร์ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2ก(10) - ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความ สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2ก(11) - แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2ก(12) - ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ 2ก(10) - ปัจจัยหลักที่ให้ประสบความ สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 2ก(11) - แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2ก(12) - ข้อจำกัดด้านข้อมูลเปรียบเทียบ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้างความ พึงพอใจให้แก่บุคลากร 5.1ก(1) ระบบงาน โครงสร้าง 5.3ก สภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.3ข การให้การสนับสนุนและสร้างความ พึงพอใจให้แก่บุคลากร 2ข(13) - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ - ตามพันธกิจ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านทรัพยากรบุคคล 2ข(13) - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ - ตามพันธกิจ - ด้านปฏิบัติการ - ด้านทรัพยากรบุคคล 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลดำเนินการ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ 1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 2.1ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลดำเนินการ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์ 2ค(14) -แนวทางและวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ 2ค(15) - การเรียนรู้ขององค์กร 2ค(14) -แนวทางและวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ 2ค(15) - การเรียนรู้ขององค์กร 4.1 การวัด และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 2ข. ความท้าทายเชิง ยุทธศาสตร์ 2ก. สภาพการแข่งขัน 2ค. ระบบการปรับปรุงผล การดำเนินการ

3 3 LD5 หมวด 1 การนำองค์กร วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง LD1 กำหนดทิศทางองค์กร สื่อสารเพื่อถ่ายทอดไปสู่ปฏิบัติ OP(3) บุคลากร OP(1) พันธกิจ OP(8) ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย OP(1) พันธกิจ OP(8) ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย สร้างบรรยากาศ LD2 Empowerment LD3 การเรียนรู้ ความร่วมมือ สร้างแรงจูงใจ RM1 ประสิทธิผล HR1 ปัจจัยความผาสุก ความ พึงพอใจ LD4 IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการ ดำเนินงาน การทบทวนผลการดำเนินการ การปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัด SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ PM6 ปรับปรุงกระบวนการให้ดี ขึ้นและลดความสูญเสีย การกำกับดูแลตนเองที่ดี SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ RM10 โครงการตามนโยบาย การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง LD7 การจัดการผลกระทบทางลบ OP(6) โครงสร้างองค์กรและ การกำกับดูแลตนเองที่ดี SP7 แผนบริหารความเสี่ยง OP(5) กฎระเบียบข้อบังคับ

4 4 การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี, 1 ปี) การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี, 1 ปี) SP1 กำหนดขั้นตอน กิจกรรม กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน ภายนอก OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง OP5,6 กฎ ระเบียบ โครงสร้าง OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LD1 ทิศทางองค์กร LD4 ผลการดำเนินการ LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ความเสี่ยง LD7 ผลกระทบทางลบ ปัจจัยภายใน ภายนอก OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่คาดหวัง OP5,6 กฎ ระเบียบ โครงสร้าง OP8 ความต้องการของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย LD1 ทิศทางองค์กร LD4 ผลการดำเนินการ LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD6 ความเสี่ยง LD7 ผลกระทบทางลบ SP2 นำปัจจัยที่สำคัญมาใช้ ประกอบ SP3 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล แผนทรัพยากร OP3 บุคลากร OP4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ OP3 บุคลากร OP4 เทคโนโลยี อุปกรณ์ SP4 สื่อสารสร้างความเข้าใจ SP5 ถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ระดับองค์การสู่ระดับ หน่วยงานและระดับบุคคล SP6 จัดทำรายละเอียดโครงการ (ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากร) SP7 แผนบริหารความเสี่ยง OP3 บุคลากร LD1 สื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ IT1 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน LD5,6 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล SP2 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ IT6 ความเสี่ยง ICT PM6 ความเสี่ยงกระบวนการ LD5,6 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล SP2 ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ IT6 ความเสี่ยง ICT PM6 ความเสี่ยงกระบวนการ RM6 ผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยง หมวด 7 HR3 พัฒนาบุคลากร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

5 5 CS1 แบ่งกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย CS2 ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ ความต้องการ CS3 ระบบการจัดการข้อร้องเรียน CS4 นำข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะมา ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ CS7 วัดความพึงพอใจ CS8 วัดความไม่พึงพอใจ CS7 วัดความพึงพอใจ CS8 วัดความไม่พึงพอใจ CS10 ติดตามคุณภาพบริการ CS9 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน OP8 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย SP2 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ PM5 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน PM6 ปรับปรุงกระบวนการ CS5 การสร้างความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย CS6 การเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย PM6 ปรับปรุงกระบวนการ RM2 ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ

6 6 หมวด 7 RM8.1 ความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัยของฐานข้อมูล LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 ตัวชี้วัด เป้าหมาย SP6 รายละเอียดโครงการ LD4 ตัวชี้วัดที่สำคัญ SP5 ตัวชี้วัด เป้าหมาย SP6 รายละเอียดโครงการ PM1 กระบวนการที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ฐานข้อมูล IT1 ฐานข้อมูลผลการ ดำเนินการ IT2,3 ฐานข้อมูลสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของกระบวนการ RM8.2 ข้อมูลสถิติสำคัญของ หน่วยงานที่นำเข้าระบบ statXchange RM9 การจัดการความรู้ IT7 การจัดการความรู้ IT6 ระบบบริหารความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ RM6 การบริหารความเสี่ยง OP15 การเรียนรู้ขององค์กร LD3 บรรยากาศการเรียนรู้ HR3 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร OP15 การเรียนรู้ขององค์กร LD3 บรรยากาศการเรียนรู้ HR3 การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร SP7 แผนบริหารความเสี่ยง PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน SP7 แผนบริหารความเสี่ยง PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน IT4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประชาชนเข้าถึงได้ CS5 การสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 การเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม IT5 ระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย LD4 ระบบติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

7 7 HR1 กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ ผาสุก ความพึงพอใจ ของบุคลากร HR2 ระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร OP3 บุคลากร SP3 แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล HR5 การสร้างความก้าวหน้า ให้บุคลากร HR5 การสร้างความก้าวหน้า ให้บุคลากร HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล HR3 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล HR4 ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม ความคุ้มค่าของการพัฒนาและฝึกอบรม SP5 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย องค์การสู่ระดับบุคคล PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน RM7 การพัฒนาบุคลากร

8 8 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ PM1 กำหนดกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า PM1 กำหนดกระบวนการ ที่สร้างคุณค่า PM2 ข้อกำหนดที่สำคัญ PM4 ระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน และผลกระทบ PM5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน PM6 ปรับปรุงกระบวนการ PM3 ออกแบบกระบวนการ OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ SP1 แผนยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย OP1,2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ SP1 แผนยุทธศาสตร์ OP8 ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM3,4 การดำเนินการตาม มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดของกระบวนการ HR3 พัฒนาบุคลากร OP14 แนวทางและวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) OP5 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ปัจจัยประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล การควบคุมค่าใช้จ่าย ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน

9 9 SP4 การนำยุทธศาตร์ไป ปฏิบัติ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล RM1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ CS 7,8 การวัดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ 7.2 RM2 ตัวชี้วัดความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนด้ส่วนเสีย มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.3 PM1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD7 ความรับผิดชอบต่อสังคม LD6 การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง SP7 แผนบริหารความเสี่ยง PM1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน LD5 การกำกับดูแลตนเองที่ดี LD7 ความรับผิดชอบต่อสังคม LD6 การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง SP7 แผนบริหารความเสี่ยง RM3,4 ตัวชี้วัดการ ดำเนินการตามมาตรฐาน เวลา (หลักฐาน 39,40) RM5 ตัวชี้วัดการเบิกจ่าย งบประมาณ RM6 ตัวชี้วัดการบริหาร ความเสี่ยง RM3,4 ตัวชี้วัดการ ดำเนินการตามมาตรฐาน เวลา (หลักฐาน 39,40) RM5 ตัวชี้วัดการเบิกจ่าย งบประมาณ RM6 ตัวชี้วัดการบริหาร ความเสี่ยง 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร HR3 การพัฒนาบุคลากร IT1,2,3,4,5 ระบบฐานข้อมูล IT7 การจัดการความรู้ LD5 การดำเนินโครงการกำกับ ดูแลตนเองที่ดี HR3 การพัฒนาบุคลากร IT1,2,3,4,5 ระบบฐานข้อมูล IT7 การจัดการความรู้ LD5 การดำเนินโครงการกำกับ ดูแลตนเองที่ดี RM7 ตัวชี้วัดการพัฒนา บุคลากร RM8 ตัวชี้วัดฐานข้อมูล RM9 ตัวชี้วัดการจัดการ ความรู้ RM10 ตัวชี้วัดนโยบาย กำกับดูแลองค์การที่ดี RM7 ตัวชี้วัดการพัฒนา บุคลากร RM8 ตัวชี้วัดฐานข้อมูล RM9 ตัวชี้วัดการจัดการ ความรู้ RM10 ตัวชี้วัดนโยบาย กำกับดูแลองค์การที่ดี หมวด 7 ผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt 1 1. ลักษณะองค์กร 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 1ก(1) -พันธกิจ -งานให้บริการ -แนวทางและวิธีการ 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google