งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 1 การนำองค์กร การให้การสนับสนุนชุมชน ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 1 การนำองค์กร การให้การสนับสนุนชุมชน ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 1 การนำองค์กร การให้การสนับสนุนชุมชน ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
หมวด 1 การนำองค์กร การให้การสนับสนุนชุมชน ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การกำหนดทิศทาง ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การกำกับดูแลตนเอง การทบทวนผลการดำเนินงาน

2 หมวด 2 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติ การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

3 หมวด 3 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและการสร้างความสัมพันธ์
การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ

4 หมวด 4 การวัด/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
หมวด 4 การวัด/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การวัดผลการดำเนินงาน ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

5 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารงานบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผาสุก ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบรรจุและความก้าวหน้า การให้การสนับสนุน

6 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

7 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt หมวด 1 การนำองค์กร การให้การสนับสนุนชุมชน ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google