งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดทิศทาง การกำกับดูแลตนเอง การทบทวนผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การให้การสนับสนุนชุมชน หมวด 1 การนำ องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดทิศทาง การกำกับดูแลตนเอง การทบทวนผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การให้การสนับสนุนชุมชน หมวด 1 การนำ องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดทิศทาง การกำกับดูแลตนเอง การทบทวนผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การให้การสนับสนุนชุมชน หมวด 1 การนำ องค์กร

2 หมวด 2 กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำ แผนปฏิบัติ การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน

3 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมวด 3 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและการสร้างความสัมพันธ์

4 หมวด 4 การวัด / วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงาน การวัดผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และสารสนเทศ การจัดการความรู้

5 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารงานบุคคล ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบรรจุและความก้าวหน้า การพัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความผาสุก การให้การสนับสนุน

6 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

7 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาองค์กร


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดทิศทาง การกำกับดูแลตนเอง การทบทวนผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การให้การสนับสนุนชุมชน หมวด 1 การนำ องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google