งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานราชการยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานราชการยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานราชการยุคใหม่
โดย อ.ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง

2 วัตถุประสงค์ 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การ พัฒนาองค์กร
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การ พัฒนาองค์กร 2. รองรับองค์ความรู้ใหม่ ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า ของอารยประเทศ 3. เรียนรู้แนวคิดของการพัฒนาระบบราชการตาม ระเบียบกฎหมายใหม่

3 สังคมยุคใหม่ เป็นโลกแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
(Knowledge Based Society “KBS”) การตัดสินใจใด ๆ ต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือ 1. ความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นตัวขับเคลื่อนให้ภารกิจสำเร็จ 2. ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (Systems Thinking) สรุปให้เป็นความคิดรวบยอด 3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและทีม

4 ลักษณะขององค์กรที่มีสายโซ่พัฒนางานในหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด 12 ประการ
1. ปรับตัวสอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรม ของการใช้แรงเสริม 2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แนะ ผู้ปฏิบัติมีโอกาสอธิบาย ความก้าวหน้าของการทำงาน และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ค่านิยม ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 3. กระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นแม่แบบของการปฏิบัติที่คิดดี แล้ว (Best Practice)

5 4. คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการ
5. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีในองค์กร 6. ให้โอกาสในการเรียนรู้ทางประสบการณ์ 7. มีการให้รางวัลต่อความคิดริเริ่ม และสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจทั่วทั้งองค์กร 8. มุ่งสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม

6 9. มีการใช้คณะทำงานที่มีผู้ปฏิบัติมาจากหลาย ๆ
ส่วนงาน 10. มีมุมมองในภาพรวมอย่างเป็นระบบ และประเมิน สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดเวลา 11. มององค์กรอย่างสุทัศนีย์ว่าสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ 12. มองสิ่งที่ได้คาดคะเนไว้มาก่อนว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะ เรียนรู้ (เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส)

7 การพัฒนา “ฐานความรู้ของบุคลากรในองค์กร”
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. Know-What : เป็นความรู้เชิงทฤษฎีล้วน ๆ เมื่อนำความรู้มาใช้งาน อาจได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง 2. Know-How : เป็นความรู้ที่มีทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงบริบท นำมาใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือบริบทนั้น ๆ ได้ 3. Know-Why : เป็นความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผลได้ 4. Care-Why : เป็นความรู้ระดับคุณค่า ความเชื่อ ซึ่งเป็นแรง ขับมาจากภายในจิตใจ เมื่อเผชิญสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหา อย่างเป็นกระบวนการ (Process) ได้

8 พัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อบรรลุประสิทธิผลในการจัดการสมัยใหม่ 4 ประการ
1. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 2. นวัตกรรม (Innovation) 3. ขีดความสามารถ (Competency) ของข้าราชการ 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงาน

9 แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กร
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบพัฒนาบุคลากร 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี การศึกษาอบรม 3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

10 แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร เพื่อองค์กร
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร เพื่อองค์กร 4. ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร 5. ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 6. ยุทธศาสตร์การสร้างแรงเสริมการขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่อง

11 ด้วยความปรารถนาดีจาก รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง
ขอให้ทุกท่านโชคดี ด้วยความปรารถนาดีจาก ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานราชการยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google