งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเปลี่ยนกระบวน ทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงาน ราชการยุคใหม่ โดย อ. ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัย การปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเปลี่ยนกระบวน ทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงาน ราชการยุคใหม่ โดย อ. ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัย การปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเปลี่ยนกระบวน ทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงาน ราชการยุคใหม่ โดย อ. ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัย การปกครอง

2 วัตถุประสงค์ 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง นำไปสู่การ พัฒนาองค์กร 2. รองรับองค์ความรู้ใหม่ ให้ทันต่อ ความเจริญก้าวหน้า ของอารยประเทศ 3. เรียนรู้แนวคิดของการพัฒนา ระบบราชการตาม ระเบียบกฎหมายใหม่

3 สังคมยุคใหม่ เป็นโลกแห่ง การเรียนรู้และภูมิปัญญา (Knowledge Based Society “KBS”) การตัดสินใจใด ๆ ต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือ 1. ความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นตัวขับเคลื่อนให้ภารกิจสำเร็จ 2. ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (Systems Thinking) สรุป ให้เป็นความคิดรวบยอด 3. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและทีม

4 ลักษณะขององค์กรที่มีสายโซ่พัฒนา งานในหน้าที่ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด 12 ประการ 1. ปรับตัวสอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรม ของการใช้แรงเสริม 2. สนับสนุนให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แนะ ผู้ปฏิบัติ มีโอกาสอธิบาย ความก้าวหน้าของการทำงาน และ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ค่านิยม ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร 3. กระจายอำนาจการตัดสินใจ เป็นแม่แบบ ของการปฏิบัติที่คิดดี แล้ว (Best Practice)

5 4. คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้บริการ 5. สร้างเครือข่ายเทคโนโลยีใน องค์กร 6. ให้โอกาสในการเรียนรู้ทาง ประสบการณ์ 7. มีการให้รางวัลต่อความคิดริเริ่ม และสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจทั่วทั้งองค์กร 8. มุ่งสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่าง ต่อเนื่อง และส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม

6 9. มีการใช้คณะทำงานที่มีผู้ปฏิบัติ มาจากหลาย ๆ ส่วนงาน 10. มีมุมมองในภาพรวมอย่างเป็น ระบบ และประเมิน สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดเวลา 11. มององค์กรอย่างสุทัศนีย์ว่า สามารถเรียนรู้และเติบโตได้ 12. มองสิ่งที่ได้คาดคะเนไว้มาก่อน ว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะ เรียนรู้ ( เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส )

7 การพัฒนา “ ฐานความรู้ของ บุคลากรในองค์กร ” แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. Know-What : เป็นความรู้เชิงทฤษฎีล้วน ๆ เมื่อนำความรู้มาใช้งาน อาจได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง 2. Know-How : เป็นความรู้ที่มีทั้งเชิง ทฤษฎีและเชิงบริบท นำมาใช้ให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมหรือบริบทนั้น ๆ ได้ 3. Know-Why : เป็นความรู้ในระดับที่ อธิบายเหตุผลได้ 4. Care-Why : เป็นความรู้ระดับคุณค่า ความเชื่อ ซึ่ง เป็นแรง ขับมาจากภายในจิตใจ เมื่อเผชิญสถานการณ์ สามารถ แก้ไขปัญหา อย่างเป็นกระบวนการ (Process) ได้

8 พัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อบรรลุ ประสิทธิผลในการจัดการ สมัยใหม่ 4 ประการ 1. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 2. นวัตกรรม (Innovation) 3. ขีดความสามารถ (Competency) ของข้าราชการ 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ใน การทำงาน

9 แผนแม่บทการพัฒนา บุคลากรเพื่อองค์กร 1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ระบบพัฒนาบุคลากร 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา วิชาการและเทคโนโลยี การศึกษาอบรม 3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ

10 แผนแม่บทการ พัฒนาบุคลากร เพื่อองค์กร 4. ยุทธศาสตร์ด้านการ ประชาสัมพันธ์องค์กร 5. ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญ กำลังใจบุคลากร 6. ยุทธศาสตร์การสร้างแรง เสริมการขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่อง

11 ขอให้ทุก ท่านโชคดี ด้วยความปรารถนาดีจาก ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัยการ ปกครอง


ดาวน์โหลด ppt การปรับเปลี่ยนกระบวน ทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงาน ราชการยุคใหม่ โดย อ. ชนสิทธิ์ ธนาสนะ รองอธิการวิทยาลัย การปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google