งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2554 จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2554 จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2554 จังหวัดเชียงราย

2 ทีมวิจัย ที่ปรึกษา –นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย –นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ระดับจังหวัด –นางเรือนทอง ใหม่อารินทร์ –นางศรีธร วสุธากานต์ –นายประเสริฐ วันดี ระดับอำเภอ 3 อำเภอ ระดับตำบล 3 ตำบล

3 คำขวัญ จังหวัดเชียงราย “เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา”

4 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดเชียงราย เขตการปกครอง 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้าน (456,672 หลังคาเรือน) 1 อบจ. 1 เทศบาลนคร (62 ชุมชน) 49 เทศบาลตำบล 90 อบต. (รวม อปท. 143 แห่ง)

5 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดเชียงราย ประชากร ชาย 639,533 คน หญิง 655,529 คน รวม 1,295,062 คน ข้อมูลจากสำรวจ ณ 30 มิ.ย.2553

6 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดเชียงราย ประชากร ชาย 588,923 คน หญิง 606,686 คน รวม 1,195,609 คน ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ 30 มิ.ย.2553

7 ทรัพยากรสาธารณสุขภาครัฐ โรงพยาบาลศูนย์ 1/759 แห่ง/เโรงพยาบาลศูนย์ 1/759 แห่ง/เ โรงพยาบาลชุมชน 16แห่งโรงพยาบาลชุมชน 16แห่ง 30 เตียง 8 แห่ง 30 เตียง 8 แห่ง 60 เตียง 3 แห่ง 60 เตียง 3 แห่ง 90 เตียง 4 แห่ง 90 เตียง 4 แห่ง 120 เตียง 1 แห่ง 120 เตียง 1 แห่ง สถานีอนามัย 211 แห่งสถานีอนามัย 211 แห่ง สสช. 3แห่งสสช. 3แห่ง สสอ. 18 แห่งสสอ. 18 แห่ง สสจ. 1 แห่งสสจ. 1 แห่ง

8 อัตราตายด้วยสาเหตุที่สำคัญ 5 อันดับแรกจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2547–2553 ที่มา : มรณะบัตร

9 อัตราตายต่อแสนประชากรปี 2549-2553 จังหวัดเชียงราย อัตราต่อแสนประชากร

10 สาเหตุการป่วยโรคไม่ติดต่อจังหวัดเชียงราย

11 วัตถุประสงค์ ทั่วไป พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิต ไทย ระดับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบ/ขยายผลในพื้นที่อื่น เฉพาะ หาแนวทาง/รูปแบบในระดับชุมชน ด้านการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 3 อ 2 ส การร่วมมือของภาคีเครือข่าย/การมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรค

12 รูปแบบการวิจัย การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)

13 กรอบ แนวคิด INPUT บุคลากร ภาคี เครือข่าย วัสดุ / อุปกรณ์ แนวคิด / กระบวนก าร งบประมา ณ PROCESS ใช้ PAR โดย ชุมชน อปท. สธ. ภาคีใน ชุมชน OUTPUT รูปแบบวิถี ไทย เกิดการมี ส่วนร่วม ของชุมชน มีภาคี เครือข่าย เกิด กระบวน การเรียนรู้ OUTCOME ปัญหาโรค เรื้อรังลดลง ลด ภาวะแทรกซ้ อน ลดการ เสียชีวิต ลดภาระ ค่าใช้จ่าย

14 เป้าหมาย ในพื้นที่ชุมชน 3 แห่ง ของจังหวัดเชียงราย บ้านปี้ ตำบลหงาว อำเภอเทิง บ้านสันมะเค็ด ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียง ป่าเป้า บ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน

15 ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2554

16 วิธีการดำเนินงาน 1.ประชุมทีมงานวิจัย 2.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแกนนำ/พื้นที่ 3.หารูปแบบแนวทางการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ ใช้ การวิเคราะห์ชุมชน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ เจาะลึก 4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้ - ชุมชน สร้างมาตรการทางสังคม - อปท.บริหารจัดการทรัพยากร/สนับสนุน สร้าง มาตรการท้องถิ่น - สธ. สร้างความร่วมมือ มาตรการทางวิชาการ - ภาคี / เครือข่าย ในชุมชน สนับสนุนการดำเนินงาน

17 วิธีการดำเนินงาน(ต่อ) 5.จัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์ ชุมชน จัดการความรู้ 6.สรุปเวที ถอดบทเรียนเป็นระยะ 7.รวบรวม วิเคราะห์ สรุป นำเสนอ 8.ขยายเครือข่าย

18 งบประมาณ จำนวน 400,000.- บาท จาก สนย. เป็นค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ

19 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แนวทาง / รูปแบบการดำเนินงาน เกิดความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม ของชุมชน มีเครือข่ายระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้น

20 ผลการขับเคลื่อน. ประเด็นหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย จังหวัดเชียงราย

21 การประชุม / ประชาคม ชุมชน / วิเคราะห์ชุมชน

22 จัดทำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์

23 อสม.ช่วยคัดกรอง/ เยี่ยมบ้านและเป็นคู่หู NGO(กลุ่มบ้านจุ้เมืองเย็น/ ภาครัฐสนับสนุนวิชาการและ เป็นที่ปรึกษา มีการจัดการความรู้และ ค้นหา/พัฒนานวัตกรรม ทีมแกนนำชุมชนมีความ เข้มแข็ง บุคลลากรแกนนำมี ความรู้และมีความพร้อม ข้อมูลแน่น ถูกต้อง ชัดเจน และนำไปใช้ มีคนต้นแบบที่ดี อย่างหลากหลาย ประชาชนประชาชน ภาคีภาคี กระบวนการกระบวนการ พื้นฐานพื้นฐาน มีพฤติกรรมที่ลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวาน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว(อาหารมั่นคง) ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สนับสนุนการกินอาหารลดหวานมันเค็ม ส่งเสริมการลดพฤติกรรมเสี่ยง(เหล้า/บุหรี่) มีพฤติกรรมที่ลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวาน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว(อาหารมั่นคง) ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สนับสนุนการกินอาหารลดหวานมันเค็ม ส่งเสริมการลดพฤติกรรมเสี่ยง(เหล้า/บุหรี่) มีการนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ในการ ดูแลสุขภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SRM)เรื่องหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ของบ้านปี้ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแยง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SRM)เรื่องหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ของบ้านปี้ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแยง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สสจ./สปสช. เทศบาล. สนับสนุน งบประมาณ มีการสร้างขยาย เครือข่ายทีมี ประสิทธิภาพ ภาครัฐได้แก่ จนท.สธ/ครู/กศน./วิทยาลัยการอาชีพ วิทยุชุมชน กระพือข่าว มีมาตรการทางสังคมและขยายไปยัง ชุมชนอื่น q มีการ ประชาสัมพันธ์ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มองค์กร ชุมชน/วัดร่วม สนับสนุนกิจกรรม มีการคืนข้อมูลสุขภาพ สู่การแก้ปัญหา(แผน) มีรูปแบบชุมชนต้นแบบลด เสี่ยง ลดโรค

24 อสม.ช่วยคัดกรอง/ เยี่ยมบ้านและเป็นคู่หู NGO(กลุ่มบ้านจุ้เมืองเย็น/ ภาครัฐสนับสนุนวิชาการและ เป็นที่ปรึกษา มีการจัดการความรู้และ ค้นหา/พัฒนานวัตกรรม ทีมแกนนำชุมชนมีความ เข้มแข็ง บุคลลากรแกนนำมี ความรู้และมีความพร้อม ข้อมูลแน่น ถูกต้อง ชัดเจน มีคนต้นแบบ ประชาชนประชาชน ภาคีภาคี กระบวนการกระบวนการ พื้นฐานพื้นฐาน มีพฤติกรรมที่ลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวาน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว(อาหารมั่นคง) ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สนับสนุนการกินอาหารลดหวานมันเค็ม ส่งเสริมการลดพฤติกรรมเสี่ยง(เหล้า/บุหรี่) มีพฤติกรรมที่ลดเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวาน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว(อาหารมั่นคง) ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม สนับสนุนการกินอาหารลดหวานมันเค็ม ส่งเสริมการลดพฤติกรรมเสี่ยง(เหล้า/บุหรี่) มีการนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ของบ้านปี้ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแยง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ของบ้านปี้ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแยง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สสจ./สปสช. เทศบาล. สนับสนุน งบประมาณ มีการสร้างขยาย เครือข่ายทีมี ประสิทธิภาพ ภาครัฐได้แก่ จนท.สธ/ครู/กศน./วิทยาลัยการอาชีพ วิทยุชุมชน กระพือข่าว มีมาตรการทางสังคม มีการ ประชาสัมพันธ์ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มองค์กร ชุมชน/วัดร่วม สนับสนุนกิจกรรม มีการคืนข้อมูลสุขภาพ สู่การแก้ปัญหา(แผน)

25 สร้างมาตรการทางสังคม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รณรงค์ไม่เลี้ยงเหล้า สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ลาบดิบ ทุกชนิด น้ำชา กาแฟและขนมหวานในงานฌาปนกิจศพ เลิกเลี้ยงเหล้าในงานบุญ งานศพ ห้ามเล่นการพนัน ไม่วางจานบุหรี่บนโต๊ะ ปรับบ้านงานที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนันบ้านละ 2000 บาท และคนละ 2000 บาท ลด อาหาร หวาน - มัน - เค็ม ไม่เลี้ยงน้ำอัดลมในงานรื่นเริงต่างๆ

26

27 มีการค้นหาคนต้นแบบ มีการค้นหาคนต้นแบบและ ขยายจำนวนมากขึ้น ทำให้ เกิดกระแสการส่งเสริม สุขภาพในชุมชน ทุกคน ทราบเป้าหมายร่วมกัน หันมา ใส่ใจสุขภาพของตนเอง ครอบครัว

28 ผัก + สมุนไพรริมรั้ว... ยากาย ยาใจ ต้านเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คุณยายมอญ แก้วข้าว อายุ 65 ปี ยา รักษาเบาหวานริมรั้วของคุณยายมอญ “ ที่บ้านยายปลูกพืชผักหลายอย่าง และทุกอย่างในบ้านก็ใช้เป็นยาได้ ที่กิน ประจำคือ ใบรางจืด ใบเตย ย่านาง ยอด มะยม อย่างละเท่าๆ กันมัดรวมกันให้ได้ 1 กำมือ ต้มกับน้ำ 2 ลิตร กินตอนอุ่นๆ ครั้ง ละแก้ว เป็นสูตรยาพื้นบ้านที่ช่วยลด น้ำตาลได้ ”

29 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

30 สร้างทีมจิตอาสา

31 ออกกำลังกายตามวิถีชีวิต ออกกำลังกายตามวิถีชีวิต เช่น ปั่นจักรยานไปตลาด เดิน วิ่ง โยคะ ตามความ เหมาะสมของวัย ในซอย สุขภาพ หรือ ถนนสุขภาพ รำวงย้อนยุค

32 เกษตรอินทรีย์ ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกสมุนไพรในชุมชน ปลูกพืชสวนครัว

33 การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ปลา และปลูก ป่า วันเข้าพรรษา โดยเจ้า คณะจังหวัดเชียงราย ร่วมกับบ้าน วัดและ โรงเรียน

34 มีการดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีบ้านตัวอย่าง ที่มีพืชผัก สวนครัวรั้วกินได้ อาหาร ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวน ครัว อย่างน้อย ๕ ชนิด

35 พัฒนาและปรับปรุงบ้านเรือน พัฒนาและปรับปรุง บ้านเรือน “ หน้าบ้านน่า มอง ในบ้านน่าอยู่ หลัง บ้านน่าดู รั้วบ้านกินได้

36 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรม / ความเชื่อ ท้องถิ่น

37 ขยายผล/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

38 การผลิตสื่อ/การประชาสัมพันธ์

39 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด

40 ผลลัพท์การดำเนินงาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี้ป่าสักน้อยสันมะเค็ดรวม ก่อน ดำเนินการ 20 176 100 296 หลัง ดำเนินการ 15 125 74 214 ลดลง (ร้อยละ)7571.0274 72.30

41 กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี้ป่าสักน้อยสันมะเค็ด รวม ก่อนดำเนินการ 117 384 47 548 หลังดำเนินการ 89 256 33 378 ลดลง (ร้อยละ)76.0766.6770.21 68.98

42 รูปแบบการดำเนินงานได้รับ ใช้กระบวนการคนต้นแบบ (Role Model) ขยายผลและ ขยายกลุ่มเป้าหมาย ใช้คนต้นแบบที่หลากหลาย เช่น ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรแบบอินทรีย์ มีการ แสวงหาคนต้นแบบให้มากยิ่งขึ้น การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน วัฒนธรรม พื้นบ้าน ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (Partnership) ภาวะผู้นำของผู้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43 บทบาทของภาคีเครือข่าย ต้องทำอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการอย่างแท้จริง การพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย การพัฒนาหรือสร้างแรงจูงใจ/ความร่วมมือ อปท.สนับสนุนงบประมาณและร่วมขับเคลื่อน แกนนำชุมชน เช่นผู้นำ อสม.กลุ่มเยาวชน หรือ กลุ่มต่างๆ ต้องร่วมกันขับเคลื่อน จนท.เป็นฝ่ายสนับสนุนและกระตุ้น

44 จุดแข็งของการนำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดความสามัคคี ความหวงแหน การศึกษาสืบค้น รื้อฟื้นและสืบทอดประเพณีและ วัฒนธรรมของรุ่นก่อน ๆ ที่มีในชุมชน เกิดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น (ระยะเวลาและโอกาสตามปฏิทินชุมชน) สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีให้กับคนรุ่นหลังโดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงอายุรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง/ลดภาวะซึมเศร้า การลดช่องว่างระหว่างวัย การ ปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่นการรำวงย้อนยุค การขับซอ การใช้ท่ารำแบบ ดั้งเดิมมาประกอบการกำลังกาย เช่น ฟ้อนเจิง ตบมะผาบ –ในกรณีผู้สูงอายุที่คนเดียว มีภาวะซึมเศร้า มีโรคเรื้อรังเช่น อัมพฤกษ์ปัมพาต โรคหัวใจ เบาหวานและความดัน การส่งเสริมสุขภาพจิต/สร้างกำลังใจ เช่นการสู่ขวัญ การสืบชะตา ทำบุญตานก๋วย สลากพัตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธ์พืช โดยเฉพาะพืชผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ป่าชุมชน มีกฎกติกาของชุมชน/มาตรการทางสังคมที่ใช้วัฒนธรรม/ประเพณีเป็นฐาน

45 ฟ้อนเจิง ตบมะผาบ สู้ มะเร็งเต้านม คุณกนกวรรณ ยองเพชร อายุ 41 ปี ผู้หญิงอารมณ์ดี หน้าตา ผิวพรรณผ่องใส หากไม่ได้นั่งคุยกัน คือ ผู้ป่วย ” มะเร็งเต้านม ” กว่าจะมาถึงวันที่สุขภาพ กลับมาดีเต็มร้อยอย่างนี้ เธอเล่าว่า “ ตอนแรก เราไม่มีอาการเตือนอะไร เลย ทุกอย่างปกติ แล้วอยู่ๆ ก็เจอก้อนที่ เต้านม พอรู้ว่าเป็นมะเร็ง จิตใจทรุด คิด แต่ว่าฉันต้องตาย ต้องตัดนมทิ้งทั้งเต้า ทำใจไม่ได้ รูปลักษณ์ภายนอกที่ใครๆ เคยชม อย่างผมสวย เมื่อให้คีโมแล้วผม ร่วง ”

46 บทเรียนที่ได้รับ -ความร่วมมือของเครือข่าย -มีรูปแบบการขับเคลื่อนในพื้นที่ -มีบุคคลต้นแบบ -ชุมชนต้นแบบ/มีต้นทุนชุมชนเดิมสูง -บุคลากรมีมุ่งมั่นตั้งใจสูง อยู่นาน

47 ข้อจำกัด/ปัญหาและอุปสรรค มีโครงการซ้ำซ้อน เร่งด่วนและลักษณะ คล้ายคลึงกันลงในระดับพื้นที่ทั้งจังหวัด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้ระยะเวลานาน ทำได้ค่อนข้างยาก

48 ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชุมพูดคุยและกำหนดทิศทาง นโยบาย แผนงาน ควรมีการดำเนินงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น ทั้ง ภาคีเครือข่ายภายในและภายนอก เพื่อจะมีมุมมองและ กำหนดทิศทางการทำงานไปพร้อมกัน และควรจะ บูรณาการทั้งบุคลากร งบประมาณ และวิธีการ มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน ควรชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (บริหาร ส่วนกลาง ภูมิภาค ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน) ให้ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถ ดำเนินการได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

49 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนารูปแบบยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ปี 2554 จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google