งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม สุขภาพจิตในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลสาม กระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม สุขภาพจิตในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลสาม กระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม สุขภาพจิตในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลสาม กระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2 ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน ตำบลสามกระทาย

3 มีพื้นที่ 114.529 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,620 ไร่ พื้นที่ อบต. สามกระทาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

4 หมู่บ้าน มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย * หมู่ที่ 1 บ้านนาวัลเปรียง * หมู่ที่ 6 บ้านป่าถล่ม * หมู่ที่ 2 บ้านสามกระทาย * หมู่ที่ 7 บ้านฟากนา * หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ * หมู่ที่ 8 บ้านวิ่งน้อย * หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง * หมู่ที่ 9 บ้านเขาราง * หมู่ที่ 5 บ้านสำโหรง * หมู่ที่ 10 บ้านต้นกระถิน

5 * มีประชากรจำนวน 9,316 คน - ชาย จำนวน 4,629 คน - หญิง จำนวน 4,687 คน * จำนวนครัวเรือน 2,593 ครัวเรือน ประชากร

6 ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตที่ผ่านมา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย

7 ในปีงบประมาณ 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลสาม กระทาย ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน สุขภาพจิต ให้กับสถานีอนามัยบ้าน ป่าถล่ม และสถานีอนามัยบ้านดอน กลาง ผลการดำเนินงานสุขภาพจิตที่ผ่านมา

8 ที่โครงการ / กิจกรรม พื้นที่ ดำเนิ นการ ระยะเว ลา ดำเนิน การ งบประ มาณ หน่วยง านที่ รับผิดช อบ 1 โครงการเฝ้า ระวังผู้ ที่มีภาวะ ซึมเศร้า และผู้ที่มี ภาวะเสี่ยง ต่อการฆ่าตัว ตาย 2552 หมู่ที่ 1, 2, 6 และ 8 ตำบล สาม กระท าย 1 ต. ค. 2551 ถึง 30 ก. ย. 2552 14,186 บาท สถานี อนามั ย บ้านป่า ถล่ม 2 โครงการงาน สุขภาพจิต ในชุมชน โดยชุมชนมี ส่วนร่วม ปีงบประมา ณ 2552 หมู่ที่ 3, 4, 5, 7 และ 9 ตำบล สาม กระท าย 1 ต. ค. 2551 ถึง 30 ก. ย. 2552 12,000 บาท สถานี อนามั ย บ้าน ดอน กลาง แผนงานโครงการด้าน สุขภาพจิต กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสามกระทาย

9 ภาพโครงการด้าน สุขภาพจิต

10 สรุปผลการดำเนิน โครงการอบรมสุขภาพจิตในครอบครัว

11 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตของ ประชาชนมีความเร่งรีบและดิ้นรนในการ ทำงานเพื่อหารายได้ ทำให้การพูดคุย สื่อสาร การทำกิจกรรมในครอบครัวลด น้อยลง ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ เครียด วิตกกังวลไปจนถึงปัญหาสุขภาพจิต ที่รุนแรง เช่น โรคจิต ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใน ครอบครัวจึงช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้มี โอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสสื่อสาร กันมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ สุขภาพจิต เพื่อให้ครอบครัวมีความสุข มี สุขภาพจิตที่ดี จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

12 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมี การสื่อสารระหว่างกัน ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพของ สมาชิกในครอบครัว 3. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมี สุขภาพจิตที่ดี กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวในตำบลสามกระทาย 10 ครอบครัว 30 คน

13 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 29 เมษายน 2552 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบล สามกระทาย

14 วิธีดำเนินการ เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ งบประมาณ ประชุมวางแผน / ประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดอบรมโครงการ

15 ภาพกิจกรรม

16

17 ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน 1. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น 2. สมาชิกในครอบครัวได้ทำ กิจกรรมร่วมกัน ได้มี โอกาสพูดคุยสื่อสารกัน มี สัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาก ยิ่งขึ้น 3. สมาชิกของแต่ละครอบครัวมี โอกาสได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน

18 จุดอ่อน - จุดแข็ง จุดแข็ง 1. ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมาเข้า ร่วมโครงการครบทุก หมู่บ้าน 2. อบต. ให้การสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม 3. การทำงานเกิดจากความร่วมมือ จากหลายหน่วยงาน

19 จุดอ่อน 1. ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมี ภารกิจทำให้ร่วมกิจกรรม ได้ไม่เต็มที่ 2. พื้นที่ในการจัดกิจกรรม ค่อนข้างจำกัด

20 1. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม 2. ขยายกลุ่มเป้าหมาย 3. จัดตั้งชมรมเติมใจคลายทุกข์ แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในอนาคต

21 1. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม 2. เพิ่มกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน อื่นให้เข้ามามีส่วนร่วม กับการอบรมมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะ

22 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน โครงการอบรม สุขภาพจิตในครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลสาม กระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google