งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และ มีค่า TSH > 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 20 ปี 2552 คิดเป็นร้อย ละ 21 ระดับ รุนแรง ระดับปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และ มีค่า TSH > 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 20 ปี 2552 คิดเป็นร้อย ละ 21 ระดับ รุนแรง ระดับปาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และ มีค่า TSH > 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 20 ปี 2552 คิดเป็นร้อย ละ 21 ระดับ รุนแรง ระดับปาน กลาง ไชยปราการ เชียงดาว จอมทอง ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ฝาง หางดง ฮอด แม่อาย แม่แจ่ม แม่ออน แม่ริม แม่แตง แม่วาง เมืองเชียงใหม่ อมก๋อย พร้าว สะเมิง สันกำแพง สันป่าตอง สันทราย สารภี เวียงแหง วัดจันทร์ ระดับ เล็กน้อย ไม่ขาดสาร ไอโอดีน

3 ร้อยละความ ครอบคลุมเกลือ เสริมไอโอดีน ใน ครัวเรือน ( ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90) ผ่าน เกณฑ์ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ไชยปราการ เชียงดาว จอมทอง ดอยหล่อ ดอยสะเก็ด ดอยเต่า ฝาง หางดง ฮอด แม่อาย แม่แจ่ม แม่ออน แม่ริม แม่แตง แม่วาง เมืองเชียงใหม่ อมก๋อย พร้าว สะเมิง สันกำแพง สันป่าตอง สันทราย สารภี เวียงแหง กัลยานิวัฒนา ไม่ได้รับการ รายงานข้อมูล

4 สถานกา รณ์ ผลการตรวจคุณภาพเกลือ อนามัยเสริมไอโอดีน ปีงบประ มาณ จำนวน ตัวอย่าง พบไอโอดีน > 30 ppm ( ร้อยละ ) 25537,89130.63

5 - การดำเนินการส่งเสริมป้องกันและ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนเน้นการสร้าง เครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน และควบคุม โรคขาดสารไอโอดีน คือ สาธารณสุข อำเภอ / ครู กศน. / องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น / อาสาสมัครสาธารณสุข - มีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการพ่นสารละลาย โปแตสเซียมไอโอเดตในเกลือที่ใช้บริโภค ในครัวเรือน - การวิจัยในพื้นที่ร่วมกับสถาบัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเพิ่มธาตุ ไอโอดีนในข้าวเจ้าขณะ หุงต้มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดธาตุ ไอโอดีนในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์เด็ก เล็กอำเภออมก๋อย

6 ผลสำเร็จ ๑. เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายที่มี ความหลากหลายองค์กรใน พื้นที่เสี่ยง ๒. เกิดการกระตุ้น มีการสื่อสารกัน มากขึ้น ในเรื่องไอโอดีนทั้ง ระดับจังหวัด – อำเภอ – สถานี อนามัย ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับ อำเภอ / โรงพยาบาลทุกแห่ง ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ เรื่อง เกี่ยวกับไอโอดีน ๔. มีระบบการทำงานการติดตามทารก ที่มีผลตรวจคัดกรอง TSH ผิดปกติ (Flow Chart / แบบ รายงานการติดตาม )

7 มาตรการหลักที่เป็น แนวทางในการแก้ปัญหา 1. การเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง  คัดกรอง TSH  ตรวจ Urine Iodine ในหญิง ตั้งครรภ์  ความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีน ในครัวเรือน  การตรวจคุณภาพเกลือที่ผลิตและ จำหน่ายโดย อย. น้อยหรืออสม. 2. การส่งเสริม และป้องกัน  การจ่ายเกลือเสริมไอโอดีน, น้ำไอโอดีน เข้มข้นสำหรับหยดในน้ำดื่ม  การดำเนินการโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ  การส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน  การให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิง ตั้งครรภ์

8 3. การรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการตลาด  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง อาหารเสริมไอโอดีนที่มีเลข อย.  การจำหน่ายเกลือผ่านกองทุน เกลือ หรือ สถานีอนามัย มาตรการหลักที่เป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา ( ต่อ )  การสร้างเครือข่ายสื่อสาร อสม. ในระดับ ชุมชน

9 5. มาตรการทางกฏหมาย มาตรการหลักที่เป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา ( ต่อ )  การดูแลควบคุมกำกับการปฏิบัติ ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือ บริโภค พ. ศ. 2553 4. การวิจัยและพัฒนา

10 มาตรการหลักที่เป็นแนวทางใน การแก้ปัญหา ( ต่อ )  ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี นโยบาย มาตรการการป้องกันควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน โดยใช้กลไกกองทุน สุขภาพตำบล 6. มาตรการบริหารจัดการและสร้างความ เข้มแข็งภาคีเครือข่าย  การสร้างความรู้ความเข้าใจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการเกลือและผลิตภัณฑ์เสริม ไอโอดีน

11


ดาวน์โหลด ppt เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไป ได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และ มีค่า TSH > 11.2 mU/L ไม่เกินร้อยละ 20 ปี 2552 คิดเป็นร้อย ละ 21 ระดับ รุนแรง ระดับปาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google