งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ลดแออัด “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ 1

2 งานเร่งด่วน ๓ เรื่อง ๑ ๒ เบาหวาน ความดัน :ลดแออัด ๓
ขยายเครือข่าย รพ.สต./ศสม คุณภาพ “รพ.สต. มีคุณภาพทุกที่ ปี ๒๕๕๖” เบาหวาน ความดัน :ลดแออัด “รพ.สต.ลดแออัด รพศ/รพทเบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” รณรงค์ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล “รพ.สต.รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาที่ถูกต้อง”

3 Mind Map พัฒนาปฐมภูมิ รพ.สต.ปี 2555-2556 Thailand e Healthcare
รพ.สต.9,750แห่ง/ศสม.228 แห่ง ที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปี 2555 รพ.สต. 1,000/ศสม.228 แห่ง ปี 2556 วางแผนขยายพื้นที่ ปี 56 Thailand e Healthcare รพ.สต.ที่เหลือ 8,750 จัดเป็นเครือข่าย : ประชากรน้อย(น้อยกว่า 8,000 คน) คาดว่าจะได้ 5,000 เครือข่าย : ภายใน 30 มิถุนายน 2555

4 การจัดเครือข่ายรพ.สต. หน่วยปฐมภูมิ(รพ.สต.+ศสม.)
การจัดเครือข่ายรพ.สต. สร้างความเข้มแข็ง/เสริมพลัง หน่วยปฐมภูมิ(รพ.สต.+ศสม.) L = ประชากร มากกว่า ๘,๐๐๐ คน M = ประชากรเท่ากับ ๕,๐๐๐–๘,๐๐๐ คน S = ประชากร น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน (S+M,S+S+S>๘,๐๐๐ คน) ๑๓

5 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Thailand eHealthcare Telemedicine CARE Consultation 24x7 A Hospital Nearby Remote Monitor & Follow home Extended Personal Healthcare Program วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

6 ๕ เครือข่ายหมอ= นสค + แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว + แพทย์เฉพาะทางครอบครัว
MOPH 21 June 2012

7 C = Consultation 24x7 ๘ นสค. ประชาชน แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว
แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน ประชาชน MOPH 21 June 2012

8 หมอ ออนไลน์

9 ประชาชนพบแพทย์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล
ที่ รพ.สต. MOPH 21 June 2012

10 นสค. เยี่ยมบ้าน/ชุมชน

11 MOPH 21 June 2012 ๑๐

12 นสค. รณรงค์ สร้างสุขภาพ
๑๑

13 ระบบข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนสำหรับ นสค.
C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง นสค. : ปชช. 1 : 1,250 D:พิการ MOPH 21 June 2012 ๑๒ O:ผู้สูงอายุ

14 ๒ รพ.สต.จัดระบบดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน ชัดเจน เป้าหมาย
๔,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐×๗ = ๗,๐๐๐ ม. ๘๘๐×๗ = ๖,๑๖๐ ม. ๗๖×๕×๗ = ๒,๖๖๐ ม. = ๑,๐๒๖ ๑.รพ.สต.๑ เครือข่าย ดำเนินการ ๑ หมู่บ้าน ๒.รพ.สต.นำร่อง(L)ดำเนินการ ๑ ตำบล (ทุกหมู่บ้าน) ๓. ๑ อำเภอ เร่งรัด ๑ ตำบล ๔. ๑ จังหวัด เร่งรัด ๑ อำเภอ ๕. ศสม.จำนวน ๘๐๐+๒๒๖ แห่ง รวมเป้าหมาย ประมาณ ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน-ชุมชน ครอบคลุมประชากร เมืองและชนบทในภูมิภาค= ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเบาหวาน ความดัน ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน ๑๔

15 ติดตาม(Monitoring) 50% 50% 100% หรือ ๑๕

16 รพ.สต. รู้เป้าหมายชัดเจน
กลุ่มเครือข่าย ๑ : ๘,๐๐๐ ประชากร เป้าหมาย ๑๔ ล้านคน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ๑:๑,๒๕๐ ๔๕๐,๐๐๐๐ คน ๓๖ คน ๒๓๐ คน ๔๕% ๑๖ คน ๑๐๒ คน ๓๑% ๑๐ คน ๘๓ คน ๑๔% ๖ คน ๓๙ คน ๑๐% ๔ คน ๒๖ คน ๑๗

17 Model ลดแออัด รพ.ชัยนาท
อสม. รพ.สต. อ.เมือง 2,395 (52.8 % ) อสม. อสม. Fast track รพ.สต. รพ.สต. สสจ.ชัยนาท 4083 อ.มโนรมย์ 440 (9.7%) อ.หนองมะโมง 68 (1.5. % ) หมออายุรกรรม ผอ.รพ. Fast track Fast track Fast track Fast track อ.วัดสิงห์ 142(3.1%) อ.หันคา412 (9 %) Fast track รพ.สต. Fast track รพ.สต. อ.สรรพยา 560(12.3%) อสม. อสม. อ.เนินขาม 66 (1.4%) รพ.สต. รพ.สต. อสม. อสม. ๑๘

18 รพ.สต.ลดอย่างไร? รพ.สต. ๓.ทีมดูแลโรคเรื้อรัง ๒.รถด่วน ขบวนเรื้อรัง
๑.จัดทีมคัดกรองเบาหวาน ความดัน รพ.สต. ๒.รถด่วน ขบวนเรื้อรัง รณรงค์ลดเบาหวาน ความดัน ๓.ทีมดูแลโรคเรื้อรัง ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน ความดัน ๑๙

19 รพ.สต. รพ.สต. บูรณาการ รักษาต่อยอดสุดท้าย คุ้มครองผู้บริโภค
มาตรฐานเครื่องมือเบาหวานควาดัน อสม.เครือข่ายประชาชน รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย อสมภาคประชาชน รักษาต่อยอดสุดท้าย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ รพ.สต. คุ้มครองผู้บริโภค อย. รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพจิต นวด สมุนไพร จัดการโรคเรื้อรัง กรมแพทย์แผนไทย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค ๒๐ 19

20 ระยะเวลาดำเนินการ รวมประชากร ๕๕ ล้านคน นำร่อง (ยกเว้น กทม.) ๒๑
๑๒ ส.ค๕๕ ๓๐ก.ย ๕๕ ๑ เม.ย ๕๖ ๑ ต.ค ๕๖ ๓๐ ก.ย ๔๗ ระยะที่ ๑ ๑๔ ล้านคน ระยะที่ ๒ ระยะที่ ๓ ๒๗ ล้านคน รวมประชากร ๕๕ ล้านคน (ยกเว้น กทม.) ๒๑

21 ตัวอย่าง แนวทางการทำงาน
กลุ่มนำร่อง ระยะที่ ๑ ครอบคลุม ประชากร เน้นกลุ่ม HT + DM หมู่บ้าน-ชุมชน ๑๔ ล้านคน ๔๕๐,๐๐๐ คน ๒๐,๐๐๐ กิจกรรม ระยะเวลาการทำงาน เปิดตัวการทำงาน ๓๑ ก.ค.๕๕- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปูพรมกิจกรรม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ๒๒

22 “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล”
รพ.สต.รณรงค์ต่อเนื่อง “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล” ๒๓

23 เร่งรัดรณรงค์ต่อเนื่อง
๑. รพ.สต.ให้ความรู้ประชาชน “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล” ๒. รพ.สต.จัดตู้ยาประจำครัวเรือน ๓.รพ.สต.จัด Package ใส่ยาเรื้อรัง ๔.ผู้ให้บริการปรับขบวนการสั่งยา ๒๔

24 จบการนำเสนอ Why? Effect? What?


ดาวน์โหลด ppt “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google