งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพ.สต.ลดแออัด รพ.สต.ลดแออัด “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” นพ. นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพ.สต.ลดแออัด รพ.สต.ลดแออัด “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” นพ. นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพ.สต.ลดแออัด รพ.สต.ลดแออัด “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” นพ. นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ๑

2 เบาหวาน ความดัน : ลดแออัด “ รพ. สต. ลดแออัด รพศ / รพทเบาหวาน ความดัน “ รพ. สต. ลดแออัด รพศ / รพทเบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว ” ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว ” เบาหวาน ความดัน : ลดแออัด “ รพ. สต. ลดแออัด รพศ / รพทเบาหวาน ความดัน “ รพ. สต. ลดแออัด รพศ / รพทเบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว ” ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว ” ขยายเครือข่าย รพ. สต./ ศสม คุณภาพ “ รพ. สต. มีคุณภาพทุกที่ ปี ๒๕๕๖ ” ขยายเครือข่าย รพ. สต./ ศสม คุณภาพ “ รพ. สต. มีคุณภาพทุกที่ ปี ๒๕๕๖ ” รณรงค์ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล “ รพ. สต. รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาที่ถูกต้อง ” รณรงค์ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล “ รพ. สต. รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาที่ถูกต้อง ” ๑ ๒ ๓ งานเร่งด่วน ๓ เรื่อง ๒

3 รพ.สต.9,750แห่ง/ศสม.228 แห่ง ที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รพ. สต. ที่เหลือ 8,750 รพ.สต. 1,000/ศสม.228 แห่ง Mind Map พัฒนาปฐมภูมิ รพ.สต.ปี 2555-2556 จัดเป็นเครือข่าย : ประชากรน้อย(น้อยกว่า 8,000 คน) ปี 2555 ปี 2556 คาดว่าจะได้ 5,000 เครือข่าย : ภายใน 30 มิถุนายน 2555 วางแผนขยายพื้นที่ ปี 56 Thailand e Healthcare ๓

4 ๑๓ L = ประชากร มากกว่า ๘,๐๐๐ คน L = ประชากร มากกว่า ๘,๐๐๐ คน M = ประชากรเท่ากับ ๕,๐๐๐–๘,๐๐๐ คน M = ประชากรเท่ากับ ๕,๐๐๐–๘,๐๐๐ คน S = ประชากร น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน S = ประชากร น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน (S+M,S+S+S>๘,๐๐๐ คน) (S+M,S+S+S>๘,๐๐๐ คน) การจัดเครือข่ายรพ.สต. การจัดเครือข่ายรพ.สต.๑ สร้างความเข้มแข็ง/ เสริมพลังสร้างความเข้มแข็ง/ เสริมพลัง หน่วยปฐมภูมิ ( รพ. สต.+ ศสม.) หน่วยปฐมภูมิ ( รพ. สต.+ ศสม.)

5 Thailand eHealthcare Telemedicine C onsultation 24x7 A Tele-Doctor @ Hospital Nearby R emote Monitor & Follow up @ home E xtended Personal Healthcare ProgramCARE วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ๔

6 MOPH 21 June 2012 เครือข่ายหมอ= นสค + แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว + แพทย์เฉพาะทางครอบครัว ๕

7 ประชาชน C = Consultation 24x7 แพทย์เฉพาะทาง MOPH 21 June 2012 ประชาชน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง ๘

8 หมอ ออนไลน์ ๖

9 MOPH 21 June 2012 ประชาชนพบแพทย์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ที่ รพ.สต. ประชาชนพบแพทย์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล ที่ รพ.สต. ๗

10 นสค. เยี่ยมบ้าน/ชุมชน ๙

11 MOPH 21 June 2012 ๑๐

12 นสค. รณรงค์ สร้างสุขภาพ ๑๑

13 ระบบข้อมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนสำหรับ นสค. C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ นสค. : ปชช. 1 : 1,250 MOPH 21 June 2012 ๑๒

14 ๑.รพ.สต.๑ เครือข่าย ดำเนินการ ๑ หมู่บ้าน ๑.รพ.สต.๑ เครือข่าย ดำเนินการ ๑ หมู่บ้าน ๒.รพ.สต.นำร่อง(L)ดำเนินการ ๑ ตำบล (ทุกหมู่บ้าน) ๓. ๑ อำเภอ เร่งรัด ๑ ตำบล ๓. ๑ อำเภอ เร่งรัด ๑ ตำบล ๔. ๑ จังหวัด เร่งรัด ๑ อำเภอ ๔. ๑ จังหวัด เร่งรัด ๑ อำเภอ ๕. ศสม.จำนวน ๘๐๐+๒๒๖ แห่ง ๕. ศสม.จำนวน ๘๐๐+๒๒๖ แห่ง ๔,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐×๗ = ๗,๐๐๐ ม. ๘๘๐×๗ = ๖,๑๖๐ ม. ๗๖×๕×๗ = ๒,๖๖๐ ม. = ๑,๐๒๖ ๑๔ เป้าหมาย เป้าหมาย รวมเป้าหมาย ประมาณ ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน-ชุมชน ครอบคลุมประชากร เมืองและชนบทในภูมิภาค= ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นกลุ่มเบาหวาน ความดัน ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ คน รพ.สต.จัดระบบดูแลผู้ป่วย รพ.สต.จัดระบบดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน ชัดเจน เบาหวาน ความดัน ชัดเจน รพ.สต.จัดระบบดูแลผู้ป่วย รพ.สต.จัดระบบดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน ชัดเจน เบาหวาน ความดัน ชัดเจน ๒

15 100 % 50% 50% หรือหรือ ติดตาม(Monitoring) ติดตาม(Monitoring)๑๕

16 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ๑:๑,๒๕๐ ประชากร เป้าหมาย ๑๔ ล้านคน ๔๕๐,๐๐๐๐ คน ๔๕% ๓๑% ๑๔% ๑๐% ๓๖ คน ๑๐ คน ๖ คน ๔ คน ๑๖ คน ๑๗ กลุ่ม เครือข่าย ๑ : ๘,๐๐๐ ๒๓๐ คน ๑๐๒ คน ๘๓ คน ๓๙ คน ๒๖ คน รพ.สต. รู้เป้าหมายชัดเจน รพ.สต. รู้เป้าหมายชัดเจน

17 Fast track สสจ. ชัยนาท อสม. รพ. สต. % ) อ. เมือง 2,395 (52.8 % ) อสม. รพ. สต. อ. มโนรมย์ 440 (9.7 % ) Fast track รพ. สต. อ. สรรพยา 560(12.3 % ) อ. หนองมะโมง 68 % ) อ. หนองมะโมง 68 (1.5. % ) อสม. รพ. สต. อ. วัดสิงห์ 142(3.1 % ) อสม. Fast track หมออายุรก รรม ผอ. รพ. รพ. สต. อสม. Fast track อ. เนินขาม 66 (1.4 % ) อ. หันคา 412 (9 % ) 4083 Model ลดแออัด รพ.ชัยนาท ๑๘

18 รพ. สต. ๑.จัดทีมคัดกรองเบาหวาน ความดัน ๒.รถด่วน ขบวนเรื้อรัง รณรงค์ลดเบาหวาน ความดัน ๓.ทีมดูแลโรคเรื้อรัง ๓.ทีมดูแลโรคเรื้อรัง ให้ความรู้เรื่องเบาหวาน ความดัน รพ.สต.ลดอย่างไร? รพ.สต.ลดอย่างไร?๑๙

19 อสมภาคประชาชน อสม.เครือข่าย ประชาชน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ รพ.สต. บูรณาการ รพ.สต. บูรณาการรพ.สต. กรมอนามัย รณรงค์ส่งเสริม สุขภาพ มาตรฐาน เครื่องมือ เบาหวานควาดัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์แผนไทย นวด สมุนไพร รณรงค์ส่งเสริม สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ๒๐ จัดการโรคเรื้อรัง กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ รักษาต่อ ยอดสุดท้าย อย. คุ้มครอง ผู้บริโภค

20 20 นำร่อง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ ส.ค๕๕ ๓๐ก.ย ๕๕ ๑ เม.ย ๕๖๑ ต.ค ๕๖๓๐ ก.ย ๔๗ ระยะที่ ๑ ๑๔ ล้านคน ระยะที่ ๒ ๑๔ ล้านคน ระยะที่ ๓ ๒๗ ล้านคน รวมประชากร ๕๕ ล้านคน (ยกเว้น กทม.) ๒๑

21 ตัวอย่าง แนวทางการทำงาน กลุ่มนำร่อง ระยะที่ ๑ ครอบคลุม ประชากร เน้นกลุ่ม HT + DM หมู่บ้าน-ชุมชน ๑๔ ล้านคน๔๕๐,๐๐๐ คน ๒๐,๐๐๐ กิจกรรม ระยะเวลาการทำงาน เปิดตัวการทำงาน ๓๑ ก.ค.๕๕ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปูพรมกิจกรรม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ๒๒

22 รพ.สต.รณรงค์ต่อเนื่อง รพ.สต.รณรงค์ต่อเนื่อง “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล” “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล” ๓ ๒๓

23 ๑. รพ.สต.ให้ความรู้ประชาชน ๑. รพ.สต.ให้ความรู้ประชาชน “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล” “ ใช้ยาดี อย่างมีเหตุผล” ๒. รพ.สต.จัดตู้ยาประจำครัวเรือน ๒. รพ.สต.จัดตู้ยาประจำครัวเรือน ๓.รพ.สต.จัด Package ใส่ยาเรื้อรัง ๓.รพ.สต.จัด Package ใส่ยาเรื้อรัง ๔.ผู้ให้บริการปรับขบวนการสั่งยา ๔.ผู้ให้บริการปรับขบวนการสั่งยา ๒๔

24 Why? What? Effect? จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รพ.สต.ลดแออัด รพ.สต.ลดแออัด “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” “เบาหวาน ความดัน ดูแลถ้วนทั่วด้วยหมอครอบครัว” นพ. นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google