งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

2 วิสัยทัศน์ ภายในทศวรรษต่อไป คนไทย ทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างยั่งยืน

3 ภารกิจงานเร่งด่วน • พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วง เทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึง • การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และ โครงการ EWEC • การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกัน และการบำบัดรักษา ให้เกิดการคัดกรองแบ่งกลุ่ม รูปแบบการรักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่ • การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการของ ผู้ป่วย • ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อ ได้ทุกเวลา

4 ภารกิจงานเร่งด่วน • การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรค เช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่ มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง • การขยายการบูรณาการการจัดบริการผู้ป่วยที่ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศของสามกองทุน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง • โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ • การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียม งบประมาณปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2556

5

6 Next Step ผู้ตรวจฯ รองปลัดฯ ปลัดฯ ผู้ตรวจฯ กำหนดทิศทาง P&P 5

7 เป้าหมาย P&P เป้าหมาย P&P All people “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” C:เด็กA:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ 6

8 หุ้นส่วนนโยบาย P&P. คนไทยสุขภาพดี ถ้วนหน้า 7

9 ทีมงาน P&P ๑๒ เขตพื้นที่ ๑๒ เขตพื้นที่ เขต ๑ เขต ๑๒ เขต ๑๑ เขต ๑๐ เขต ๙ เขต ๘ เขต ๗ เขต ๖ เขต ๕ เขต ๔ เขต ๓ เขต ๒ 8

10 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพ.สต. ตำบล ตำบล กลุ่มเขตบริการ กลุ่มเขตบริการ ผู้ตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการฯ รพช.+สสอ. อำเภอ อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด จังหวัด 9

11 จัดทีม P&P จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท., รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน 10

12 คุณภาพทีม P&P คุณภาพทีม P&P Empower+Strengthening Empower+Strengthening เติมคน - ๑ : ๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน 11

13 กรอบงาน ๓ ระยะ กรอบงาน ๓ ระยะ เร่งรัดระยะที่ ๓ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน เร่งรัดระยะที่ ๒ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการทันที ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ 12

14 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน 13

15 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน) 14

16 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ 15

17 PP ประเด็น PP กลุ่มวัย ส่งเสริมสุขภาพ ภาคใต้ แม่และเด็ก สุขภาพฟัน สุขภาพจิต ทุพพลภาพ พัฒนาบริการ ปฐมภูมิ 1 หมอ 1 รพ. สต. เพิ่มคุณภาพ รพ.สต. /ศสม. ลดแออัด เด็ก สตรี วัยเรียน/รุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พัฒนาการ ฟันผุ ศูนย์เด็ก เล็ก WCC คุณภาพ Health Card ANC คุณภาพ มะเร็งเต้านม/ปากมดลูก แม่ตาย ส่งเสริม สุขภาพสตรี ศูนย์พึ่งได้ บูรณา การ กองทุ นสตรี ตั้งครรภ์ อ้วน บุหรี่/เหล้า ดญ. แม่ 1 รร. 1 คลินิค เบาหวาน/ความดัน สุขภาพจิต มะเร็งตับ สุขภาพวัย ทำงาน ดุแล 3 กลุ่มครบ วงจร 70 ปี ไม่มี คิว ห้องน้ำ ผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วย พึ่งตนเอง แนวทาง P&P ปี 56 แนวทาง P&P ปี 5616

18 NCD อาหารปลอดภัย อาหารสุขภาพ อาหารฮาลาล Primary GMP ตลาดสด/แผงลอย อาหารปลอดภัย พิษสารเคมี สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย เบาหวาน/ความดัน ลดหัวใจขาดเลือด ลดสมองขาดเลือด หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ลดโรคมะเร็ง ตำบลจัดการสุขภาพ NCD&อาหารปลอดภัย NCD&อาหารปลอดภัย17

19 รายบุคคล C A N D O ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า ผู้สูงอายุครบวงจร รพ.สต. นโยบาย ส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค นสค. มี 5 ทักษะ อสม. ศูนย์สุขภาพ เด็ก ศูนย์สุขภาพ สตรี ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ E W -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม ผู้พิการพึ่งตนเอง เบาหวาน ความดัน สร้าง สุขภาพ รพศ. รพท. รพช. ศสม. 18

20

21 - ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตรใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็นผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติเข็มแข็ง (POWER FULL)

22 DHS *พลังอำเภอเข้มแข็ง*

23 ระบบระบบ 1.หมอครอบครัว นสค พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช ปชช 1:1,250 มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

24 2.1 C onsultation 2.2 A tele doctor @ hope nearby 2.3 R emote monitor and FU. @ home 2.4 E xtend personel Health promotion program

25 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ - แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมแรงแข็งขัน - ดูแลถึงบ้าน- ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว เบิกบานถ้วนทั่ว

26 ประเด็นประเด็น 1. รายบุคคล จิตเวช W-มะเร็งตับ ฟัน E-เหล้า / บุหรี่ เด็กหญิงแม่ C- WCC / WBC A-ANC CA Cx / Breast N-DM / HT D-พิการ พึ่งตัวเอง O-สูงอายุ ครบวงจร

27 ประเด็นประเด็น 2. พัฒนาหน่วยสนับสนุนใน รพช + เวชกรรม + พื้นที่ 2.1 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2.2 ห้องคลอดคุณภาพ 2.3 ศูนย์พึ่งได้ 2.4 ศูนย์ปรึกษา 2.5 1 โรงเรียน. 1 คลีนิค 2.6 ศูนย์ผู้สูงอายุ / พิการ

28 MOPH 21 June 2012 28 เครือข่ายหมอ= นสค + แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว+แพทย์เฉพาะทางครอบครัว C=Consultation 22

29 ประชาชน แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. C = Consultation 24x7 แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง C=Consultation 24x7 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23

30 MOPH 21 June 2012 หมอ ออนไลน์ A=A Tele-Doctor@Hospital Nearby24

31 MOPH 21 June 2012 ประชาชนพบแพทย์ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลที่ รพ.สต. 25

32 นสค. เยี่ยมบ้าน/ชุมชน R=Remote Monitor&Follow up@home26

33 หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน R=Remote Monitor&Follow up@home 27

34 นสค. สร้างสุข ทุกครัวเรือน E=Extended Personal Health care Program 28

35 กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คน ดูแล ประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล ๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W (๖๖%) วัยแรงงาน -พฤติกรรมเสี่ยง อุบัติเหตุ, มะเร็งตับ, จิตเวช ๘๒๕ ๘๒๕๕๓๐๐๔๓ E ( ๑๓%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า,บุหรี่ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C (๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย-สุขภาพฟัน ๑๐๐ ๑๐๐๖๕๐ ๕ ล. A (๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ มะเร็งปากมดลูก-หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก -มะเร็งเต้านม ๑๔ ๑๔ ๒๕๐ ๒๕๐๙๐ ๑๓ ล. N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน-ความดัน ๖๐ ๖๐๔๐๐๓.๒๕ D (๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๒๔๑๖๐๑.๓ O (๑๓%) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ เป้าหมาย P&P ปี ๕๖29

36 กลไกบริหารนโยบาย รพช.+สสอ. กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ สต. (ตำบล) รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัด กลุ่มเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต 31

37 We came from GOD to help people ? “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” จบการ นำเสนอ 37


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2556 นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google