งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสม แรงหนุน DHSเสริม IT พล นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสม แรงหนุน DHSเสริม IT พล นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสม แรงหนุน DHSเสริม IT พล นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555

2 ภารกิจงานเร่งด่วน พัฒนาระบบฉุกเฉินเพื่อรองรับอุบัติเหตุโดยเฉพาะ ในช่วงเทศกาลที่กำลังจะเข้ามาถึง การดูแลกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พึ่งได้และ โครงการ EWEC การแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกัน และการบำบัดรักษา ให้เกิดการคัดกรองแบ่งกลุ่ม รูปแบบการรักษา ตลอดจนการติดตามแบบใหม่ การปรับปรุงคุณภาพด้านการบริการประชาชน เช่น การลดคิวและระยะเวลารอคอยการรับบริการของ ผู้ป่วย ประชาชนทุกครัวเรือนมีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ ติดต่อได้ทุกเวลา

3 ภารกิจงานเร่งด่วน การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล และกลุ่มโรค เช่น โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูงที่ มีภาระโรคแทรกซ้อนสูง การขยายการบูรณาการการจัดบริการ ผู้ป่วยที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศของ สามกองทุน เช่น ผู้ป่วยมะเร็ง โครงการในพระราชดำริทุกโครงการ การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มี ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรงต่อความต้องการ และการจัดเตรียมงบประมาณปี 2557 ให้ เสร็จภายในมกราคม 2556

4

5 เป้าหมาย P&P เป้าหมาย P&P All people “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” C:เด็กA:ตั้งครรภ์ N:โรคเรื้อรัง D:พิการ O:ผู้สูงอายุ 6

6 หน่วยงานรับผิดชอบ รพ.สต. รพ.สต. ตำบล/ศสม เขตเครือข่ายบริการ ผู้ตรวจราชการฯ ผู้ตรวจราชการฯรพช.+สสอ. อำเภอ อำเภอ รพศ./รพ.ท /สสจ. จังหวัด จังหวัด 9

7 กลไกบริหารนโยบาย กลไกบริหารนโยบาย รพช.+สสอ. กรรมการ ปฐมภูมิอำเภอ รพสต./ศสม (ตำบล) รพศ./รพท.. กรรมการ ปฐมภูมิจังหวัด เขตเครือข่าย กรรมการ ปฐมภูมิเขต 31

8 DHS *พลังขับเคลื่อนสุขภาพเข้มแข็ง*

9

10 - ใช้อำเภอเป็นฐาน - ผอ.รพช. + สสอ. เป็นมิตร ใกล้ชิด - ทีมงาน รพช. + สสอ. เป็น ผู้สนับสนุน - รพ.สต. (ศสม.) เป็นผู้ปฏิบัติ เข็มแข็ง (POWER FULL)

11 ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์กรนำขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ 2 เสริมพลังผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 3 ประสาน/ร่วมมือ อปท “ร่วมใจ ทรงพลัง” 4 บูรณาการทุกภาคส่วน “เป็นหุ้นส่วน” 5 สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน “เฝ้าระวัง”

12 1.1 “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” พื้นที่อำเภอเป็นเป้าหมาย 1.2 สร้างการมีส่วนร่วมยั่งยืน “ร่วมดำเนินงาน ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ” 1.3 เริ่มปฐมภูมิเชื่อมโยง 8 ประเด็น 1.4 ดูแลประชาชนจากครัวเรือน 12 ยุทธวิธีที่ 1 สร้างองค์กรนำ

13 2.1 เสริมคน นสค : ปชก= 1 : 1250 2.2 เสริมทักษะ(ความรู้ ความสามารถ) 2.3 เสริมกำลัง พาหนะ IT โปรมือถือ 2.4 เสริมใจ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน 2.5 เสริมแนวทาง“ข้อมูลมีไว้ใช้ ประเมิน” 13 ยุทธวิธีที่ 2 เสริมพลัง ผู้ปฏิบัติงาน

14 3.1 “ บทบาทใหม่ ภารกิจใหม่” 3.2 เป้าหมายชัดเจน “ทุกคน ทุกประเด็น ทุกเวลา” 3.3 เร่งรัดงาน “แบบหุ้นส่วน” 14 ยุทธวิธีที่ 3 ประสาน อปท. ”รวมใจ ทรงพลัง”

15 4.1 ระดมวิชาการ ทักษะ หนุนช่วยพื้นที่ 4.2 ร่วมกำหนดธงนำแบบมีส่วนร่วม “ทุกเรื่อง ทุกหน่วย ทุกปัญหา” 4.3 จัดแพทย์ที่ปรึกษา 1:12(พ.เวช) 15 ยุทธวิธีที่ 4 บูรณาการทุก ภาคส่วน

16 5.1 เชื่อมโยงปัญหาสู่การเฝ้าระวัง “ชุมชนเฝ้าระวังกันเอง” 5.2 ประชาชนมีบทบาทและมีโครงการ 5.3 ชุมชนกำหนดมาตรการทางสังคม 16 ยุทธวิธีที่ 5 ชุมชนเฝ้าระวัง ภัยสุขภาพ

17 1 จัดองค์กร “ติดตาม ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ” 2 ประชาชน “ดี เสี่ยง ป่วย คือเป้าหมาย” 3 นสค เป็นญาติดูแลแบบ “หมอครอบครัว” 4 นสค มีแพทย์ที่ปรึกษา “ครู ผู้มีภารกิจ ร่วมดูแลครบวงจร” 5 จัดปรึกษา ปชช ถึง นสค ต่อหาแพทย์ 6 เติมทักษะ นสค สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 17

18 ระบบระบบ 1.หมอครอบครัว นสค พ.เชี่ยวชาญ เชื่อมโยง แนบแน่น พ.เวช ปชช 1:1,250 มีความสามารถ มีตัวช่วย กำลังใจ 1:1 ตำบล ที่ปรึกษา อารมณ์ปฐมภูมิ

19 2.1 C onsultation 2.2 A tele doctor @ hosp nearby 2.3 R emote monitor and FU. @ home 2.4 E xtend personel Health promotion program 19

20 - ปรึกษาทางไกล พึ่งได้เหมือนญาติ - พบหมอใกล้ตัว ทั่วถึงออนไลน์ - แผนส่งเสริมสุขภาพ รายคน ชุมชน ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมแรงแข็งขัน - ดูแลถึงบ้าน- ดูแลถึงบ้าน เบิกบานถ้วนทั่ว เบิกบานถ้วนทั่ว

21 ประชาชน แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. C = Consultation 24x7 แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง C=Consultation 24x7 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23 1:1250 1:12 Pop 15000

22 ประชาชน แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว นสค. C = Consultation 24x7 แพทย์เฉพาะทาง ประชาชน นสค. แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว แพทย์เฉพาะทาง C=Consultation 24x7 “ ประชาชน มีญาติเป็นหมอ” 23 55 ล้าน 44,000 3,500

23 MOPH 21 June 2012 หมอ ออนไลน์ A=A Tele-Doctor@Hospital Nearby24

24 หมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน R=Remote Monitor&Follow up@home 27

25 แผนสุขภาพรายคน เตือนด้วย SMS E=Extended Personal Health care Program28

26 จัดทีม P&P จัดทีม P&P ๑.เดี่ยว รพ.สต.ขนาดใหญ่ ๒.ควบรวม เล็ก กลางในตำบล ๓.ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (รพช.,รพท., รพศ.) ประชากร ๖,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน 10

27 คุณภาพทีม P&P คุณภาพทีม P&P Empower+Strengthening Empower+Strengthening เติมคน - ๑ : ๑๒๕๐ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมสมอง - ความรู้ / ทักษะ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมกำลัง – ยานพาหนะ,IT/ โทรศัพท์ เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน เติมใจ - ความมั่นคง / ค่าตอบแทน 11

28 กรอบงาน ๓ ระยะ กรอบงาน ๓ ระยะ เร่งรัดระยะที่ ๓ เร่งรัดระยะที่ ๓ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน เร่งรัดระยะที่ ๒ เร่งรัดระยะที่ ๒ ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ๒๕,๐๐๐ หมู่บ้าน ดำเนินการทันที ดำเนินการทันที ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๒๐,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ ๑ ต.ค.๕๖ 12

29 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๒๐,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ศสม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑,๐๐๐ แห่ง เร่งรัดทุกหมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(ต)เร่งรัดทุกตำบล ๑ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ นำร่อง ๑ ตำบล ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๔.ทุกจังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ทุกศูนย์ชุมชน 13

30 ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ระยะที่ ๑ ดำเนินทันที ๑ ต.ค.๕๕ ๑๘๗ ม. ๑๐ ศสม. ๑๐ ศสม. ๑ ต.ค.๕๕ ๑๘๗ ม. ๑๐ ศสม. ๑๐ ศสม. ๑.๑.รพ.สต.นำร่อง ๑๑ แห่ง เร่งรัด ๖๐ หมู่บ้าน ๑.๒.เครือข่ายรพ.สต.(๓๓ ต)เร่งรัด ๓๘ หมู่บ้าน ๑.๓.ทุกอำเภอ รวม ๖ ตำบล รวม ๔๔ หมู่บ้าน ๑.๔.จังหวัด นำร่อง ๑ อำเภอ รวม ๔๕ หมู่บ้าน ๑.๕.ศูนย์สุขภาพ ๑๐ ศูนย์ชุมชน 13 ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ ๗ อ.๕๖ ต. ๕๘๐ม.

31 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ เม.ย.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ทุกตำบล“เพิ่มอีก ๒ หมู่บ้าน” ๒.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มอีก ๒ ตำบล(ครบทุกหมู่บ้าน) ๒.๓ ทุกจังหวัดพัฒนาเพิ่ม ๒ อำเภอ(ครบทุกหมู่บ้าน) 14

32 เร่งรัด ระยะที่ ๒ เร่งรัด ระยะที่ ๒ ๑ เม.ย.๕๖ ๒๓๔ ม. ๑ เม.ย.๕๖ ๒๓๔ ม. ๒.๑ เครือข่ายรพ.สต อีก ๒ ม รวม ๘๐ หมู่บ้าน ๒.๒ ทุกอำเภอ อีก ๒ ต รวม ๘๔ หมู่บ้าน ๒.๓ จังหวัดเพิ่ม ๒ อำเภอ รวม ๗๐ หมู่บ้าน) 14 ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ

33 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๑ ต.ค.๕๖ ๒๕,๐๐๐ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ครบทุกหมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ ๓.๓ ทุกจังหวัด เพิ่มครบทุกหมู่บ้าน ที่เหลือ 15

34 เร่งรัด ระยะที่ ๓ เร่งรัด ระยะที่ ๓ ๑ ต.ค.๕๖ ๑๕๙ ม. ๑ ต.ค.๕๖ ๑๕๙ ม. ๓.๑ เครือข่ายรพ.สต(ต)ที่เหลือ ๘๕ หมู่บ้าน ๓.๒ ทุกอำเภอ ครบทุกหมู่บ้าน ๗๔ หมู่บ้าน ๓.๓ ทุกจังหวัด ขยายครบถ้วนทุกหมู่บ้านแล้ว 15 ตัวอย่าง จ.ปฐมภูมิ

35 รายบุคคล C A N D O ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า ผู้สูงอายุครบวงจร รพ.สต. นโยบาย ส่งเสริม สุขภาพและ ป้องกันโรค นสค. มี 5 ทักษะ อสม. ศูนย์สุขภาพ เด็ก ศูนย์สุขภาพ สตรี ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ E W -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม ผู้พิการพึ่งตนเอง เบาหวาน ความดัน สร้าง สุขภาพ รพศ. รพท. รพช. ศสม. 18

36 ประเด็นประเด็น 1. รายบุคคล รวม 19 ประเด็น W- HIV ลดลง สตรีตรวจเต้านมเอง สตรีตรวจ CA Cx E- เหล้า / บุหรี่/ฟันผุ เด็กหญิงแม่ นักเรียนอ้วน นร.ชายใช้Condom C- โรคหัด เด็กพัฒนาการสมวัย เด็กจมน้ำตายลดลง A-ANC 12 w/QANC MMR/IMR N-DM / HT D-พิการ พึ่งตัวเอง O-สูงอายุ ครบวงจร

37 ประเด็นประเด็น 2. พัฒนาหน่วยสนับสนุนใน รพช + เวชกรรม + พื้นที่ รวม 9 ประเด็น 2.1 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2.2 ห้องคลอดคุณภาพ 2.3 คลินิก NCD คุณภาพพึ่งได้ 2.4 ศูนย์ปรึกษาคุณภาพ 2.5 ศูนย์ผู้สูงอายุ / พิการ 2.6 DHS เครือข่ายอำเภอเข้มแข็ง 2.7 สถานบริการปลอดบุหรี่ 2.8 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม)คุณภาพ 2.9 โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม

38 กลุ่ม/ประเด็น ภารกิจรายประเด็น นสค. ๑ คน ดูแล ประชากร ๑ : ๑,๒๕๐ คน เครือข่าย รพ.สต. ดูแล ๘,๐๐๐ คน ประเทศ ๖๕ ล้านคน W (๖๖%) วัยแรงงาน -พฤติกรรมเสี่ยง อุบัติเหตุ, มะเร็งตับ, จิตเวช ๘๒๕ ๘๒๕๕๓๐๐๔๓ E ( ๑๓%) วัยเรียน/รุ่น -ดญ.แม่-อ้วน -เหล้า,บุหรี่ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ C (๘ %) เด็ก๐-๕ ปี -เด็กปฐมวัย-สุขภาพฟัน ๑๐๐ ๑๐๐๖๕๐ ๕ ล. A (๒๐%) หญิงตั้งครรภ์ มะเร็งปากมดลูก-หญิงตั้งครรภ์ -มะเร็งมดลูก -มะเร็งเต้านม ๑๔ ๑๔ ๒๕๐ ๒๕๐๙๐ ๑๓ ล. N เบาหวาน ความดัน -เบาหวาน-ความดัน ๖๐ ๖๐๔๐๐๓.๒๕ D (๒ %) ผู้พิการ -ผู้พิการพึ่งตนเอง ๒๔ ๒๔๑๖๐๑.๓ O (๑๓%) ผู้สูงอายุ -ดูแลผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ๑๖๐ ๑๖๐ ๑,๐๐๐ ๘.๕ เป้าหมาย P&P ปี ๕๖29

39 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน เริ่มจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ S L M

40 สร้างโครงการ ด้วย 7 กิจกรรมที่ สามารถตอบสนองได้ทุกแผนงาน กลุ่มแผนงาน 7 โครงการที่สร้างเพื่อ ตอบสนอง ได้ทุกแผนงาน โครงกา ร

41 * บูรณาการแผนงานจากแหล่งต่างๆของระบบ ปฐมภูมิ เข้าเป็นแผนสุขภาพตำบลแล้วตอบสนองด้วย 7 โครงการ

42 การบริหารจัดการ IT และ DATA center 1 นสค.เยี่ยม 19 ประเด็น 43 แฟ้ม N.book 2 รวม รพสต/ศสม อ.จ. ขึ้น I-Cloud 3 ประชาชนโทรฯหา นสค 4นสคมีแพทย์ที่ปรึกษา(พ.เวชศาสตร์) ติดต่อกันด้วย IT 5พ.เวชศาสตร์ปรึกษาพ.เชี่ยวชาญทาง IT 6 DHS เตือนประชาชนด้วย SMS 7.ประชาชนมีแผนดูแลสุขภาพ 5 อ

43 We came from GOD to help people ? “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” จบการ นำเสนอ 43


ดาวน์โหลด ppt เร่งรัดปฐมภูมิด้วย รพสต/ศสม แรงหนุน DHSเสริม IT พล นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 ธันวาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google