งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและสร้างคุณค่าในการทำงาน DHS แจ้งกำหนดการอบรม นสค.รุ่นที่ ๒ กำหนดการประชุมวิชาการกระทรวง ปี ๕๖

2 ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS /หมอครอบครัว
ภาพรวม ๒ โซน ๑. DHS /ODOP ประเด็น ๑) ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการ /มีการประชุม ประเด็น ODOP ยังขาดการวางแผนพัฒนาร่วมกัน ขาดประเด็นท้าทายการทำงานร่วมกัน ๒) ยังขาดการบูรณาการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓) ประเด็น CBL มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3 ประเด็นหมอครอบครัว /WE CAN DO

4 ๒. กำหนดการเยี่ยม DHS เครือข่ายบริการที่ ๑๐
ว.ด.ป สถานที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๙ พค.๕๖ อำเภอกันทรลักษณ์ / ศรีสะเกษ ทีมนิเทศจากมุกดาหาร/สปสช. ทีมป่าติ้ว /กุดชุม /ทรายมูล/มหาชนะชัย ๑๓ มิย.๕๖ อำเภอเลิงนกทา/ ยโสธร ทีมนิเทศจากอุบลราชธานี ๒๗ มิย.๕๖ อำเภอหว้านใหญ่/ มุกดาหาร ทีมคำเขื่อนแก้ว/เลิงนกทา/ทรายมูล ๑ กค ๕๖ อำเภอหัวตะพาน/อำนาจเจริญ ทีมเมือง /ไทยเจริญ/ค้อวัง

5 ๓. แจ้งกำหนดการ อบรม นสค.รุ่นที่ ๒
พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว เรื่องการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ โดย รศ. นพสุรเกียรติ อาชานานุภาพ “ประชาสัมพันธ์คู่มือ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ” เล่ม ๑ /๒ ๑๒๕๐บาท

6 ๔. กำหนดการประชุมวิชาการระดับกระทรวง
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด และโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนทาง www. moph.go.th ระหว่างวันที่๑๗ มิย.- ๓๑ กค.๕๖ ค่าลงทะเบียน ๒๑๕๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google