งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS / หมอครอบครัว ๒.กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและ สร้างคุณค่าในการทำงาน DHS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS / หมอครอบครัว ๒.กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและ สร้างคุณค่าในการทำงาน DHS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS / หมอครอบครัว ๒.กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและ สร้างคุณค่าในการทำงาน DHS ๓.แจ้งกำหนดการอบรม นสค. รุ่นที่ ๒ ๔.กำหนดการประชุมวิชาการ กระทรวง ปี ๕๖

2 ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS / หมอครอบครัว ภาพรวม ๒ โซน ๑. DHS /ODOP ประเด็น ๑ ) ทุกอำเภอมีคำสั่งคณะกรรมการ / มีการประชุม ประเด็น ODOP ยังขาด การวางแผนพัฒนาร่วมกัน ขาดประเด็น ท้าทายการทำงานร่วมกัน ๒ ) ยังขาดการบูรณาการจากภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๓ ) ประเด็น CBL มีแผนดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

3 ประเด็นหมอครอบครัว /WE CAN DO ๑ ) ทุกอำเภอมีโครงสร้าง มีการ จัดระบบหมอครอบครัว ๒ ) มีการจัดสหวิชาชีพลงสนับสนุน การทำงาน รพ. สต. ๓ ) กระบวนการพัฒนา อสม./ นสค. เรื่องระบบหมอครอบครัว มีแผน ดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเว้นในพื้นที่นำร่อง ( เลิงนกทา มี การสนับสนุนงบ รพ. สต. ละ ๕๐, ๐๐๐ บาท กุดชุมวางแผนอบรม อสม. เรื่อง WE CAN DO)

4 ๒. กำหนดการเยี่ยม DHS เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ว.ด.ปว.ด.ปสถานที่ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๙ พค. ๕๖ อำเภอกันทร ลักษณ์ / ศรีสะเกษ ทีมนิเทศจากมุกดาหาร / สปสช. ทีมป่าติ้ว / กุดชุม / ทรายมูล / มหา ชนะชัย ๑๓ มิย. ๕๖ อำเภอเลิงนกทา / ยโสธร ทีมนิเทศจากอุบลราชธานี ๒๗ มิย. ๕๖ อำเภอหว้านใหญ่ / มุกดาหาร ทีมคำเขื่อนแก้ว / เลิงนกทา / ทราย มูล ๑ กค ๕๖ อำเภอหัวตะพาน / อำนาจเจริญ ทีมเมือง / ไทยเจริญ / ค้อวัง

5 พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว เรื่องการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและ การใช้ยา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ โดย รศ. นพสุร เกียรติ อาชานานุภาพ “ ประชาสัมพันธ์คู่มือ การตรวจ รักษาโรคเบื้องต้น ” เล่ม ๑ / ๒ ๑๒๕๐บาท ๓. แจ้งกำหนดการ อบรม นสค. รุ่นที่ ๒

6 ๔. กำหนดการประชุมวิชาการระดับกระทรวง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด และโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนทาง www. moph.go.th ระหว่างวันที่๑๗ มิย.- ๓๑ กค. ๕๖ ค่าลงทะเบียน ๒๑๕๐ บาท


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.ความก้าวหน้าในการติดตาม DHS / หมอครอบครัว ๒.กำหนดการเยี่ยมให้กำลังใจและ สร้างคุณค่าในการทำงาน DHS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google