งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค. แผนภูมิการรายงานและการสอบสวน ควบคุมโรคของศูนย์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ SRRT ระดับ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค. แผนภูมิการรายงานและการสอบสวน ควบคุมโรคของศูนย์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ SRRT ระดับ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค

2 แผนภูมิการรายงานและการสอบสวน ควบคุมโรคของศูนย์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ SRRT ระดับ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อจังหวัด สุรินทร์ กองระบาด วิทยา สคร.5 ศูนย์เฉพาะกิจ ระดับอำเภอ หน่วยบริการสุขภาพ หลัก / เทศบาล / โรงพยาบาลชุมชน SRRT ระดับ อำเภอ / รพศ / รพ. เอกชน ทีมงานระดับ อำเภอ ( อบต. วัด บ้าน โรงเรียน ) รง.5 06 รายงานเบื้องต้นทางโทรสาร วิทยุ โทรศัพท์ รายงานตามระบบ 506/507 แบบ สอบสวนโรค รายงานตามระบบ 506/507 แบบ สอบสวนโรค รายงานเบื้องต้นทางโทรสาร วิทยุ โทรศัพท์ การสอบสวนและ ควบคุมโรค การรายงาน โรค wrds2012@hotmail.co.th Password :

3 ระบบรายงาน E1 โรคไข้เลือดออก เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖

4 วัตถุประสงค์การรายงาน E1 โรค ไข้เลือดออก ๑. เพื่อแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั้งกรณีสงสัย โรคไข้เลือดออก / ไข้เลือดออก (DF, DHF และ DSS) ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุม กำกับการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่ ๒. เพื่อสรุปสถานการณ์โรค ระบุแหล่งเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ สถานที่ที่มีผู้คนร่วมกิจกรรมหมู่มาก, หมู่บ้านป่วยซ้ำซาก เป็นต้น และนำเสนอ ข้อเสนอแนะเตือนภัยแก่ประชาชน และ แนวทางการดำเนินงานตามสถานการณ์โรค ๓. เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมี คุณภาพตามมาตรฐานที่ กรมควบคุมโรค กำหนด

5 การรายงาน E1 โรคไข้เลือดออก แบบฟอร์มรายงาน E1 ข้อตกลงเบื้องต้น ๑.เมื่อทราบว่ามีการวินิจฉัยสงสัยโรค ไข้เลือดออก / ไข้เลือดออก (DF, DHF และ DSS) ในสถานพยาบาล ให้แจ้งพื้นที่ดำเนินการ ควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง และรายงาน E1 ให้ สสจ. ภายในวันถัดไป ( ก่อนเวลา ๑๕. ๐๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. ส่งรายงาน E1 มาที่ อีเมลล์ :

6 แจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก DHF ด. ช. ณัฐดนัย สีมายา HN 1093260 อายุ 14 ปี บิดา นายคำแพง - นางถาวร ที่อยู่ 8 ม. 3 ต. เมือง บัว อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ. มหาสารคาม ชั้น ม.2/6 เริ่มป่วย 26 ม. ค. 56 พบ 31 ม. ค. 56 Admit. รพ. บุรีรัมย์ Refer รพ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสารคาม รับแจ้งจาก สสจ. บุรีรัมย์ เมื่อ ๑ ก. พ. ๕๖ ทาง อีเมลล์

7 โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

8 นโยบายรมช. และสภาพปัญหาของภาคอีสาน งบประมาณ สปสช. ๑ ล้านบาท ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ อบรมจุลทัศนากร ๑๓๕ คน รพ. สต. ๑๑๒ แห่ง ( รพ. สต. ๓ อำเภอเป้าหมาย ครบทุกแห่ง นอกเป้าฯ ๖๗ แห่ง ) อำเภอเป้าหมาย ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี สำรวจกล้องจุลทรรศน์ในพื้นที่ เตรียมข้อมูลขยายพื้นที่เป้าหมาย อีก ๒ อำเภอ รวมเป็น ๕ อำเภอ อำเภอเพิ่มเติม ได้แก่ อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอจอมพระ งบ สปสช. ใช้ไป ๗๐, ๖๐๐ บาท คงเหลือ ๙๒๙, ๔๐๐ บาท ร้อยละ ๗. ๐๖ สรุปผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๕๖ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ ปีขึ้นไป ๕๖, ๐๓๖ คน ประชาชนตรวจ ๗, ๐๕๗ คน ร้อยละ ๑๒. ๕๙ พบพยาธิใบไม้ตับและรักษา ๙๕๗ คน ร้อยละ ๑๐. ๕๖ พบพยาธิอื่นๆและรักษา ๔๘๗ คน ร้อยละ ๕. ๓๗ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑, ๔๔๔ คน ร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมาย คัดกรอง ทั้ง จว. ๔๑๔, ๕๐ ๐ คน นอก เป้าหมาย ๓๕๘, ๔๐ ๐คน สู่ระยะที่ ๒ งบครม. สัญจร

9 ก้าวต่อไป โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

10 KPI : อัตราตายมะเร็งตับไม่เกิน ๒๔ / แสนปชก. งบ ครม. สัญจร ๑. ๕ ล้านบาท ๑๓ – ๑๔ พ. ย. ๕๕ อบรมครู ก ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ทั้ง ๕อำเภอเป้าหมาย ๑๒ คน ) อำเภอเป้าหมาย ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอจอมพระ นอกอำเภอเป้าหมาย ทำอย่างไร * อบรมแพทย์มะเร็งท่อน้ำดี ๑๘ – ๑๙ ก. พ. ๕๖ หรือ ๒๕ – ๒๖ ก. พ. ๕๖ อบรม อสม. ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ๑๘ – ๒๒ ก. พ. ๕๖ * อบรมพนักงานจุลทัศนกร ( เพิ่มเติม ) ๑๘ – ๒๒ ก. พ. ๕๖ คัดกรองอุจจาระในชุมชน ๑๑ ก. พ. – ๑๕ มี. ค. ๕๖ * ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ๔ – ๑๕ มี. ค. ๕๖ * ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่อง Digital Ultrasound ๔ – ๑๕ มี. ค. ๕๖ ๕ อำเภอเป้าหมาย ต้องทำต่อ งบ PP. ๑. ๗๙๒ ล้านบาท

11 โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตับ ( กองทุนสุขภาพตำบล ) ๑. นอกพื้นที่เสี่ยง ๕ อำเภอ ให้ดำเนินการโดยใช้ งบกองทุนสุขภาพตำบล ๒. รายละเอียดโครงการ ดังตัวอย่างโครงการ กองทุนสุขภาพตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี ( ปรับปรุง ) ๓. วัสดุอุปกรณ์ ขอรับสนับสนุนจาก CUP หลังจาก ที่สรุปผลการตรวจอุจจาระ โดยแบ่งเป็น ๒ งวด ( งวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๕๖ และงวดที่ ๒ เดือน กรฎาคม ๕๖ ) * สสจ. โอนเงินตามผลงานรายละ ๕ บาทให้ CUP


ดาวน์โหลด ppt เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค. แผนภูมิการรายงานและการสอบสวน ควบคุมโรคของศูนย์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ SRRT ระดับ จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google