งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค

2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์
แผนภูมิการรายงานและการสอบสวนควบคุมโรคของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ กองระบาดวิทยา SRRT ระดับจังหวัด รง.506 สคร.5 รายงานตามระบบ 506/507 แบบสอบสวนโรค รายงานเบื้องต้นทางโทรสาร วิทยุ โทรศัพท์ SRRT ระดับอำเภอ/รพศ/รพ.เอกชน ศูนย์เฉพาะกิจระดับอำเภอ รายงานตามระบบ 506/507 แบบสอบสวนโรค รายงานเบื้องต้นทางโทรสาร วิทยุ โทรศัพท์ ทีมงานระดับอำเภอ (อบต. วัด บ้าน โรงเรียน) หน่วยบริการสุขภาพหลัก/เทศบาล/โรงพยาบาลชุมชน การสอบสวนและควบคุมโรค การรายงานโรค Password :

3 ระบบรายงาน E1 โรคไข้เลือดออก เพื่อการป้องกันควบคุมโรค ปี ๒๕๕๖

4 วัตถุประสงค์การรายงาน E1 โรคไข้เลือดออก
๑. เพื่อแจ้งผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั้งกรณีสงสัยโรคไข้เลือดออก/ไข้เลือดออก (DF, DHF และ DSS) ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมกำกับการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่ ๒. เพื่อสรุปสถานการณ์โรค ระบุแหล่งเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ สถานที่ที่มีผู้คนร่วมกิจกรรมหมู่มาก, หมู่บ้านป่วยซ้ำซาก เป็นต้น และนำเสนอข้อเสนอแนะเตือนภัยแก่ประชาชน และแนวทางการดำเนินงานตามสถานการณ์โรค ๓. เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ กรมควบคุมโรคกำหนด

5 การรายงาน E1 โรคไข้เลือดออก
ข้อตกลงเบื้องต้น เมื่อทราบว่ามีการวินิจฉัยสงสัยโรคไข้เลือดออก/ไข้เลือดออก (DF, DHF และ DSS) ในสถานพยาบาล ให้แจ้งพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง และรายงาน E1 ให้ สสจ. ภายในวันถัดไป (ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. ส่งรายงาน E1 มาที่ อีเมลล์ :

6 แจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออก
DHF ด.ช.ณัฐดนัย สีมายา HN อายุ 14 ปี บิดา นายคำแพง-นางถาวร ที่อยู่ 8 ม. 3 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จ.มหาสารคาม ชั้น ม.2/6 เริ่มป่วย 26 ม.ค. 56 พบ 31 ม.ค. 56 Admit. รพ.บุรีรัมย์ Refer รพ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม รับแจ้งจาก สสจ.บุรีรัมย์ เมื่อ ๑ ก.พ. ๕๖ ทางอีเมลล์

7 โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

8 สู่ระยะที่ ๒ งบครม.สัญจร
นโยบายรมช. และสภาพปัญหาของภาคอีสาน งบประมาณ สปสช. ๑ ล้านบาท สำรวจกล้องจุลทรรศน์ในพื้นที่ ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ อบรมจุลทัศนากร ๑๓๕ คน รพ.สต. ๑๑๒ แห่ง (รพ.สต. ๓ อำเภอเป้าหมาย ครบทุกแห่ง นอกเป้าฯ ๖๗ แห่ง) อำเภอเป้าหมาย ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม และอำเภอรัตนบุรี สรุปผลการดำเนินงาน ณ ๓๑ มกราคม ๕๖ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ ปีขึ้นไป ๕๖,๐๓๖ คน ประชาชนตรวจ ๗,๐๕๗ คน ร้อยละ ๑๒.๕๙ พบพยาธิใบไม้ตับและรักษา ๙๕๗ คน ร้อยละ ๑๐.๕๖ พบพยาธิอื่นๆและรักษา ๔๘๗ คน ร้อยละ ๕.๓๗ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๑,๔๔๔ คน ร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายคัดกรอง ทั้ง จว. ๔๑๔,๕๐๐ คน นอกเป้าหมาย ๓๕๘,๔๐๐คน งบ สปสช. ใช้ไป ๗๐,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๙๒๙,๔๐๐ บาท ร้อยละ ๗.๐๖ เตรียมข้อมูลขยายพื้นที่เป้าหมาย อีก ๒ อำเภอ รวมเป็น ๕ อำเภอ อำเภอเพิ่มเติม ได้แก่ อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอจอมพระ สู่ระยะที่ ๒ งบครม.สัญจร

9 ก้าวต่อไป โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖

10 อบรมแพทย์มะเร็งท่อน้ำดี ๑๘ – ๑๙ ก.พ. ๕๖ หรือ ๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๕๖
KPI : อัตราตายมะเร็งตับไม่เกิน ๒๔ /แสนปชก. งบ ครม. สัญจร ๑.๕ ล้านบาท งบ PP. ๑.๗๙๒ ล้านบาท ๑๓ – ๑๔ พ.ย. ๕๕ อบรมครู ก ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ทั้ง ๕อำเภอเป้าหมาย ๑๒ คน) อำเภอเป้าหมาย ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม อำเภอรัตนบุรี อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอจอมพระ อบรมแพทย์มะเร็งท่อน้ำดี ๑๘ – ๑๙ ก.พ. ๕๖ หรือ ๒๕ – ๒๖ ก.พ. ๕๖ อบรม อสม. ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ๑๘ – ๒๒ ก.พ. ๕๖* อบรมพนักงานจุลทัศนกร (เพิ่มเติม) ๑๘ – ๒๒ ก.พ. ๕๖ คัดกรองอุจจาระในชุมชน ๑๑ ก.พ. – ๑๕ มี.ค. ๕๖* ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ๔ – ๑๕ มี.ค. ๕๖* ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยงด้วยเครื่อง Digital Ultrasound ๔ – ๑๕ มี.ค. ๕๖ ๕ อำเภอเป้าหมาย ต้องทำต่อ นอกอำเภอเป้าหมาย ทำอย่างไร *

11 โครงการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ
(กองทุนสุขภาพตำบล) ๑. นอกพื้นที่เสี่ยง ๕ อำเภอ ให้ดำเนินการโดยใช้งบกองทุนสุขภาพตำบล ๒. รายละเอียดโครงการ ดังตัวอย่างโครงการกองทุนสุขภาพตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี (ปรับปรุง) ๓. วัสดุอุปกรณ์ ขอรับสนับสนุนจาก CUP หลังจากที่สรุปผลการตรวจอุจจาระ โดยแบ่งเป็น ๒ งวด (งวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๕๖ และงวดที่ ๒ เดือนกรฎาคม ๕๖) *สสจ. โอนเงินตามผลงานรายละ ๕ บาทให้ CUP


ดาวน์โหลด ppt เอกสารนำเสนองานควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google