งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำเภอสอยดาวเป็นอำเภอขนาดใหญ่ แยกจากอำเภอโป่งน้ำร้อน เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้ยก ฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๗๗๐ ตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำเภอสอยดาวเป็นอำเภอขนาดใหญ่ แยกจากอำเภอโป่งน้ำร้อน เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้ยก ฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๗๗๐ ตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 อำเภอสอยดาวเป็นอำเภอขนาดใหญ่ แยกจากอำเภอโป่งน้ำร้อน เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้ยก ฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๗๗๐ ตร. กม. ประกอบด้วย ๕ ตำบล ๗๐ หมู่บ้าน ประชากร ๗๐, ๘๙๒ คน ๑๘, ๙๘๘ หลังคาเรือน มีพื้นที่ติดต่อกับ ชายแดนประเทศกัมพูชา ๒ ตำบล คือ ตำบลทุ่งขนาน และตำบลสะ ตอน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ อาชีพเกษตรกรรม ข้อมูล ทั่วไป

5

6

7

8

9

10

11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอยดาว เป็นองค์กรสุขภาพระดับอำเภอ ที่เป็น เลิศในเขต ๙ เทคโนโลยีทันสมัย โดยการมีส่วนร่วม ทุกภาคี ภายในปี ๒๕๕๖ วิสัยทัศ น์

12 พันธ กิจ ๑. ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และหัวใจของ ความเป็นมนุษย์ ๒. สร้างเสริมสุขภาพชุมชนอย่าง ต่อเนื่องทั่วถึง สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

13 เป้าประ สงค์ ๑. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ ๒. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี สุขภาพดี ตามวิถีไทย พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน และพอเพียง

14 ทิศทางการ พัฒนา ๑. การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความ ดันภายใต้แนวคิดเวชศาสตร์ ครอบครัว ๒. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบ บริการสุขภาพ ๓. สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้ สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของ พื้นที่

15 ค่านิย ม ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจ บริการ ทำงานเป็นทีม

16 รพ. สอย ดาว PCU เดี่ยว รพ. สอยดาว CU P รพ. สต. ทรายขาว แม่ข่าย สสอ. สอยดาว รพ. สต. บ้านปะตง ลูกข่าย ระบบบริหารจัดการเครือข่าย รพ. สต. บ้านตาเรือง แม่ข่าย รพ. สต. บ้านไทรงาม เดี่ยว รพ. สต. ทุ่งขนาน แม่ข่าย รพ. สต. บ้านสะตอน แม่ข่าย รพ. สต. บ้านสวนส้ม ลูกข่าย รพ. สต. บ้านเขาสะท้อน รพ. สต. บ้านเตาถ่าน รพ. สต. บ้านหนองมะค่า ลูกข่าย รพ. สต. บ้านกระทิงทอง ลูกข่าย

17 อัตรากำลังของ สสอ. สอยดาว บุคลากรทั้งหมด ๙ คน สาธารณสุขอำเภอ๑คน นักวิชาการสาธารณสุข๓คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข๒คน ลูกจ้างประจำ๑คน ลูกจ้างชั่วคราว๒คน

18 อัตรากำลังของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล บุคลากรทั้งหมด ๗๕ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๑๔คน พยาบาลวิชาชีพ ๑๗คน นักกายภาพบำบัด ๑ คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๙คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๓คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( แพทย์แผน ไทย ) ๔คน ลูกจ้างประจำ ๑ คนลูกจ้างชั่วคราว ๒๖คน

19


ดาวน์โหลด ppt อำเภอสอยดาวเป็นอำเภอขนาดใหญ่ แยกจากอำเภอโป่งน้ำร้อน เมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และได้ยก ฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๓๕ มีพื้นที่ ทั้งหมดประมาณ ๗๗๐ ตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google