งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รพ.ในเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รพ.ในเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รพ.ในเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔

2 วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลในเครือข่าย HACC เชียงราย สามารถยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการ ให้บริการของสถานพยาบาล อย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน

3 พันธกิจ ๑.อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารพ. ๒.อบรมเครื่องมือคุณภาพต่างๆ ๓.เป็นศูนย์กลางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างรพ.ภายในเขต ๔.พัฒนาบุคคลากรให้เป็นวิทยากรภายในเขตได้

4 นโยบาย HACC เชียงราย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพาตนเองได้ภายใน HACC เชียงราย ๗๐% ของรพ.ในเครือข่าย HACC เชียงราย ยกระดับการพัฒนาได้ตามเวลที่กำหนด ให้รพ.ประจำจว.ทุกจว.สามารถจัดมหกรรม คุณภาพภายในจว.ตัวเอง เพื่อคัดเลือกส่งระดับ เขตและระดับประเทศตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ รพ.ในเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ พญ.พัชรี ขันติพงษ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google