งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Amara 20/08/02 1 ไทยกับการค้าโลก ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Amara 20/08/02 1 ไทยกับการค้าโลก ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 amara 20/08/02 1 ไทยกับการค้าโลก ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 amara 20/08/02 2 แนวทางบรรยาย ข้อมูลทั่วไปด้านการส่งออกอาหาร ของไทย WTO ความเคลื่อนไหวของประเทศคู่ค้า การเตรียมการของไทย

3 amara 20/08/02 3 สถิติสินค้าส่งออกของไทย มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

4 amara 20/08/02 4 Food for the World สินค้าเกษตร / อาหารพื้นฐาน อาหารแปรรูป / กึ่งแปรรูป อาหารเพิ่มมูลค่า

5 amara 20/08/02 5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สุขภาพ อาหารมาตรฐานไทย ( พาณิชย์, อุตสฯ, สธ ) สหรัฐฯ แคนาดา สหภาพยุโรป ANZFA ญี่ปุ่น ฯลฯ CODEX (WHO/FAO) ISO OECD ยาเภสัชตำรับสหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น ฯลฯไทย WHO OECD เครื่องสำอางไทย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น

6 amara 20/08/02 6 W ORLD T RADE O RGANIZATION องค์การการค้าโลก

7 amara 20/08/02 7 ความตกลงภายใต้ WTO SPS : Sanitary and Phytosanitary สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช TBT : Technical Barrier to Trade อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า TRIPs : Trade Related Aspects of Intellectual Properties Rights การค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา ฯลฯ

8 amara 20/08/02 8 ข้อตกลงสำคัญของ SPS HARMONIZATION EQUIVALENCE ASSESSMENT OF RISK ADAPTION TO REGIONAL CONDITIIONS TRANSPARENCY CONTROL, INSPECTION AND APPROVAL PROCEDURES TECHNICAL ASSISTANCE

9 amara 20/08/02 9 SPS เป็นมาตรการที่ใช้เพื่อ : ป้องกันสัตว์และพืชภายในประเทศสมาชิก จาก อันตรายที่จะเกิดจากการนำเข้า ศัตรูพืช และสัตว์ โรค พาหะนำโรค ป้องกัน มนุษย์และสัตว์ ภายใน ประเทศ สมาชิก จาก อันตรายที่จะเกิดจากวัตถุเจือปน สารปนเปื้อน ทอกซิน หรือเชื้อโรคจาก อาหาร ป้องกัน มนุษย์ ภายใน ประเทศสมาชิก จาก อันตรายที่จะเกิดจากโรคที่มีสัตว์หรือพืชเป็น พาหะ อันติดมาจากการนำเข้า การผลิตหรือ การระบาดของ pest ป้องกันหรือจำกัดการเสียหายภายใน ประเทศสมาชิกจากการนำเข้า การผลิตหรือ การระบาดของ pest

10 amara 20/08/02 10 SPS ~ มาตรฐานระหว่างประเทศ CODEX horizontal standard: วัตถุเจือ ปนอาหาร, ยาสัตว์ตกค้าง, สารกำจัด ศัตรูพืชตกค้าง, สารเคมีปนเปื้อน, วิธี วิเคราะห์และชักตัวอย่าง และ แนว ปฏิบัติด้านสุขลักษณอาหาร Intern. Office of Epizootics สำหรับ สุขลักษณะสัตว์ Intern. Plant Protection Convention สำหรับสุขลักษณะพืช

11 amara 20/08/02 11 TBT อุปสรรคทางเทคนิค ต่อการค้า ครอบคลุม สินค้าทุกประเภท ทั้ง อุตสาหกรรม และเกษตร แต่ไม่ใช้กับ SPS รับหลักการว่า การพัฒนามาตรฐานระหว่าง ประเทศ และระบบการประเมินความ สอดคล้องมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต ปรารถนาจะประกันว่าข้อบังคับทาง เทคนิค, มาตรฐาน, การบรรจุหีบห่อ, การทำ เครื่องหมาย, การปิดฉลาก และวิธีดำเนินการ ประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับทาง เทคนิคและมาตรฐาน ไม่ก่ออุปสรรคต่อ การค้าระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็น

12 amara 20/08/02 12 TBT ข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน การเตรียมการ การออก และการใช้ข้อบังคับ ทางเทคนิค โดยองค์กรรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ การเตรียมการ การออก และการใช้บังคับ มาตรฐาน ความสอดคล้องกับข้อบังคับทางเทคนิค และมาตรฐาน วิธีดำเนินการสำหรับประเมินความสอดคล้อง โดยองค์กรรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และ องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ระบบระหว่างประเทศและภูมิภาค ข้อมูลและความช่วยเหลือ

13 amara 20/08/02 13 ความตกลงด้านการค้าที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Properties Rights - TRIPs ใช้บังคับปี 2542 ยกเว้นประเทศสมาชิกที่ พัฒนาน้อยที่สุด อ้างถึงบทบัญญัติ สนธิสัญญากรุงเบอร์น, กรุงโรม, กรุงปารีส ฯลฯ สัมพันธ์กับ The World Intellectual Property Organization WTO- WIPO Agreement

14 amara 20/08/02 14 TRIPS – ลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – เครื่องหมายการค้า – การออกแบบผลิตภัณฑ์ – สิทธิบัตร – การออกแบบวงจรรวม – สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ – ฯลฯ

15 amara 20/08/02 15 สหรัฐอเมริกา FDA + USDA + CDC + EPA รัฐบาลกลาง - รัฐบาลท้องถิ่น - เอกชน FOOD SAFETY INITIATIVE

16 amara 20/08/02 16 สหภาพยุโรป GREEN PAPER WHITE PAPER

17 amara 20/08/02 17 ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ANZFA Australia New Zealand Food Authority

18 amara 20/08/02 18 การเตรียมการของ ประเทศไทย ศึกษา สื่อสารทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ภายนอกและภายในประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ภายนอกและภายในประเทศ พัฒนาเครือข่าย / กลไก การเชื่อม ประสานข้อมูล / ข่าวสาร / การวิจัย – ในประเทศ - ต่างประเทศ – รัฐ - รัฐ - เอกชน - เอกชน

19 amara 20/08/02 19 การเตรียมการของประเทศไทย ( ต่อ ) พัฒนาการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ระดับประเทศสำหรับใช้ต่อรองด้าน การค้าและมีความสอดคล้องกับ ข้อกำหนดสากล พัฒนาระบบการผลิตและระบบคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดสินค้า พัฒนาระบบการนำเข้า / ส่งออก พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ - เอกชน ด้าน ความสามารถทางวิชาการ / การสื่อสาร / การเจรจาต่อรอง / ภาษา / ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt Amara 20/08/02 1 ไทยกับการค้าโลก ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google