งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไทยกับการค้าโลก ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ amara 20/08/02

2 แนวทางบรรยาย ข้อมูลทั่วไปด้านการส่งออกอาหารของไทย WTO
ความเคลื่อนไหวของประเทศคู่ค้า การเตรียมการของไทย amara 20/08/02

3 สถิติสินค้าส่งออกของไทย มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐ
amara 20/08/02

4 Food for the World อาหารเพิ่มมูลค่า อาหารแปรรูป/ กึ่งแปรรูป
สินค้าเกษตร/ อาหารพื้นฐาน อาหารแปรรูป/ กึ่งแปรรูป อาหารเพิ่มมูลค่า amara 20/08/02

5 มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาหาร มาตรฐานไทย (พาณิชย์, อุตสฯ, สธ) สหรัฐฯ แคนาดา สหภาพยุโรป ANZFA ญี่ปุ่น ฯลฯ CODEX (WHO/FAO) ISO OECD ยา เภสัชตำรับสหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น ฯลฯไทย WHO OECD เครื่องสำอาง ไทย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น amara 20/08/02

6 WORLD TRADE ORGANIZATION
องค์การการค้าโลก amara 20/08/02

7 ความตกลงภายใต้ WTO SPS : Sanitary and Phytosanitary
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช TBT: Technical Barrier to Trade อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า TRIPs: Trade Related Aspects of Intellectual Properties Rights การค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ amara 20/08/02

8 ข้อตกลงสำคัญของ SPS HARMONIZATION EQUIVALENCE ASSESSMENT OF RISK
ADAPTION TO REGIONAL CONDITIIONS TRANSPARENCY CONTROL, INSPECTION AND APPROVAL PROCEDURES TECHNICAL ASSISTANCE amara 20/08/02

9 SPS เป็นมาตรการที่ใช้เพื่อ :
ป้องกันสัตว์และพืชภายในประเทศสมาชิก จาก อันตรายที่จะเกิดจากการนำเข้า ศัตรูพืชและสัตว์ โรค พาหะนำโรค ป้องกัน มนุษย์และสัตว์ ภายใน ประเทศสมาชิก จาก อันตรายที่จะเกิดจากวัตถุเจือปน สารปนเปื้อน ทอกซิน หรือเชื้อโรคจากอาหาร ป้องกัน มนุษย์ ภายใน ประเทศสมาชิก จากอันตรายที่จะเกิดจากโรคที่มีสัตว์หรือพืชเป็นพาหะ อันติดมาจากการนำเข้า การผลิตหรือการระบาดของpest ป้องกันหรือจำกัดการเสียหายภายใน ประเทศสมาชิกจากการนำเข้า การผลิตหรือการระบาดของpest amara 20/08/02

10 SPS ~ มาตรฐานระหว่างประเทศ
CODEX horizontal standard: วัตถุเจือปนอาหาร, ยาสัตว์ตกค้าง, สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง, สารเคมีปนเปื้อน, วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง และ แนวปฏิบัติด้านสุขลักษณอาหาร Intern. Office of Epizootics สำหรับสุขลักษณะสัตว์ Intern. Plant Protection Convention สำหรับสุขลักษณะพืช amara 20/08/02

11 TBT อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
ครอบคลุม สินค้าทุกประเภท ทั้งอุตสาหกรรม และเกษตร แต่ไม่ใช้กับ SPS รับหลักการว่า การพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศ และระบบการประเมินความสอดคล้องมีส่วนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ปรารถนาจะประกันว่า ข้อบังคับทางเทคนิค, มาตรฐาน, การบรรจุหีบห่อ, การทำเครื่องหมาย, การปิดฉลาก และวิธีดำเนินการประเมินความสอดคล้องกับข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน ไม่ก่ออุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็น amara 20/08/02

12 TBT ข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน
การเตรียมการ การออก และการใช้ข้อบังคับทางเทคนิค โดยองค์กรรัฐบาลส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ การเตรียมการ การออก และการใช้บังคับมาตรฐาน ความสอดคล้องกับข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐาน วิธีดำเนินการสำหรับประเมินความสอดคล้อง ระบบระหว่างประเทศและภูมิภาค ข้อมูลและความช่วยเหลือ amara 20/08/02

13 ความตกลงด้านการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Properties Rights - TRIPs ใช้บังคับปี ยกเว้นประเทศสมาชิกที่พัฒนาน้อยที่สุด อ้างถึงบทบัญญัติ สนธิสัญญากรุงเบอร์น, กรุงโรม, กรุงปารีส ฯลฯ สัมพันธ์กับ The World Intellectual Property Organization WTO- WIPO Agreement amara 20/08/02

14 TRIPS ลิขสิทธิ์: วรรณกรรม ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์: วรรณกรรม ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร การออกแบบวงจรรวม สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ amara 20/08/02

15 สหรัฐอเมริกา FOOD SAFETY INITIATIVE FDA + USDA + CDC + EPA
รัฐบาลกลาง - รัฐบาลท้องถิ่น - เอกชน FOOD SAFETY INITIATIVE amara 20/08/02

16 สหภาพยุโรป GREEN PAPER WHITE PAPER amara 20/08/02

17 ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์
ANZFA Australia New Zealand Food Authority amara 20/08/02

18 การเตรียมการของประเทศไทย
ศึกษา สื่อสารทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ภายนอกและภายในประเทศ ติดตามการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ ภายนอกและภายในประเทศ พัฒนาเครือข่าย/ กลไก การเชื่อมประสานข้อมูล/ข่าวสาร/การวิจัย ในประเทศ- ต่างประเทศ รัฐ- รัฐ- เอกชน - เอกชน amara 20/08/02

19 การเตรียมการของประเทศไทย (ต่อ)
พัฒนาการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับประเทศสำหรับใช้ต่อรองด้านการค้าและมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดสากล พัฒนาระบบการผลิตและระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับชนิดสินค้า พัฒนาระบบการนำเข้า/ส่งออก พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ-เอกชน ด้านความสามารถทางวิชาการ/ การสื่อสาร/ การเจรจาต่อรอง/ ภาษา/ ฯลฯ amara 20/08/02


ดาวน์โหลด ppt ภญ. อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google