งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจสถานการณ์ การปนเปื้อน ของสารเคมีฆ่าแมลงใน ผัก ณ แหล่ง จำหน่ายขายส่งทั่ว ประเทศ คุ้มครองผู้บริโภคก้าวไกล คน ไทยมีส่วนร่วม นครินทร์ ภระมรทัต กองควบคุมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจสถานการณ์ การปนเปื้อน ของสารเคมีฆ่าแมลงใน ผัก ณ แหล่ง จำหน่ายขายส่งทั่ว ประเทศ คุ้มครองผู้บริโภคก้าวไกล คน ไทยมีส่วนร่วม นครินทร์ ภระมรทัต กองควบคุมอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจสถานการณ์ การปนเปื้อน ของสารเคมีฆ่าแมลงใน ผัก ณ แหล่ง จำหน่ายขายส่งทั่ว ประเทศ คุ้มครองผู้บริโภคก้าวไกล คน ไทยมีส่วนร่วม นครินทร์ ภระมรทัต กองควบคุมอาหาร สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา

2 ความ เป็นมา ที่มา : ข้อมูลจากโครงการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย ด้านอาหาร 2543 - 2548

3 กราฟแสดงแนวโน้มการปนเปื้อนของสารเคมีฆ่า แมลงในอาหาร ระหว่าง ปีงบประมาณ 2543 - 2548 ความ เป็นมา ที่มา : ข้อมูลจากโครงการหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัย ด้านอาหาร 2543 - 2548

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบถึงสถานการณ์ความ ปลอดภัยของผักที่จำหน่าย ภายในประเทศ 2. ใช้เป็นข้อมูลในการวางกลยุทธ์ เพื่อลดอันตรายและแก้ไขปัญหา ให้ครบทั้งวงจร ตั้งแต่ผู้ผลิตถึง ผู้บริโภค

5 ขอบเขตการวิจัย พื้นที่ : ครอบคลุมแหล่งจำหน่าย ขายส่งจากทั่วประเทศ ผู้ปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่หน่วย ตรวจสอบเคลื่อนที่ส่วนกลาง ( อย.) และส่วนภูมิภาค 12 กลุ่ม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทั่ว ประเทศ การตรวจวิเคราะห์ : ชุดทดสอบ เบื้องต้น GT ที่ตรวจระดับความเป็น พิษของสารเคมีฆ่าแมลงตกค้างใน ผัก ( กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ )

6 10. กะหล่ำปลี เกณฑ์การสุ่มและชนิด ของตัวอย่างผัก 4. แตงกวา 9. ดอก กะหล่ำ 2. ผักคะน้า 8. ผักบุ้งจีน 5. ผักกวางตุ้ ง 7. ถั่วฝักยาว 3. พริก สด 1. มะเขือเปราะ 6. ผักก าดข าว สุ่มเก็บตัวอย่างผัก 10 ชนิดที่มีการบริโภคสูงสุด ( กรมส่งเสริมการเกษตร, 2547 ) สุ่มเก็บตัวอย่างผักอย่างน้อย ชนิดละ 50 ตัวอย่าง / กลุ่ม รวม 500 ตัวอย่าง / กลุ่ม

7 จัดทำ แผนการวิจัย ศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบวิจัย ตามแผน ปฏิบัติง าน (DO) วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วประเทศ รวบรวม / ตรวจสอบ ข้อมูลทั่วประเทศ สรุปสถานการณ์ ทั่วประเทศ ตรวจส อบ (Chec k) ปรับป รุง (Acti on) วางแผน งาน (Plan) เสนอสรุป สถานการณ์ แก่ผู้บริหาร ขั้นตอนการวิจัย คัดเลือก พื้นที่ เก็บ ตัวอย่าง ตรวจ วิเคราะห์ ลงผล ข้อมูล

8 ทดสอบวิจัย ตามแผน ปฏิบัติง าน (DO) ขั้นตอนการวิจัย ( ต่อ ) คัดเลือก พื้นที่ เก็บ ตัวอย่าง ตรวจ วิเคราะห์ ลงผล ข้อมูล หลักการของโคลีนเอสเตอเรส อินฮิบิชั่นเทคนิค ตรวจระดับ ความเป็นพิษของสารตกค้าง กลุ่มสารประกอบฟอสเฟต และ / หรือสารคาร์บาเมท โดยจะ ยอมให้มีปริมาณสารเคมีฆ่าแมลง ตกค้างในผัก ไม่เกินค่าที่มีผลทำ ให้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส มีประสิทธิภาพการทำงานลดลง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

9 เก็บตัวอย่างผัก 10 ชนิด ณ แหล่ง จำหน่ายขายส่งทั่วประเทศ

10 กราฟแสดงร้อยละการปนเปื้อนของสารเคมีฆ่าแมลงในผัก 10 ชนิด ( ทั่วประเทศ ) ผลการวิจัย ตัวอย่างทั้งหมด 8,974 ตัวอย่าง ปนเปื้อนสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 850 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.47

11 สรุปผลการวิจัย อันดับที่ 1 มะเขือเปราะ ร้อยละ 14.30(113/790) อันดับที่ 2 พริก สด ร้อยละ 14.08 (166/1,179) อันดับที่ 3 ผักคะน้า ร้อยละ 13.24 (138/1,042) จากทัศนคติของผู้บริโภคที่นิยมบริโภคผักที่ไม่มีร่องรอยของแมลงกิน อาหารตาและอาหารปาก

12 ข้อเสนอแนะ 1. เฝ้าระวังความปลอดภัยผักทั้งประเทศ 2. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกที่ถูกต้องในการผลิต / บริโภค ให้กับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค 3. ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 5. กำหนดมาตรการจัดการด้านกฎหมายอย่างจริงจัง 6. เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการกำกับ ดูแลผักปลอดภัย

13 ขอบคุณ ครับ คุ้มครองผู้บริโภคก้าวไกล คน ไทยมีส่วนร่วม

14 สรุปผลการวิจัย ลำดับ ที่ ประเภทตัวอย่าง จำนวน ทั้งหมด ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนร้อยละ 1 มะเขือเปราะ 790113 14.30 2 พริกสด 1,17916614.08 3 ผักคะน้า 1,04213813.24 4 ถั่วฝักยาว 763769.96 5 ผักกวางตุ้ง 792779.72 6 แตงกวา 838698.23 7 ดอกกะหล่ำ 681497.20 8 กะหล่ำปลี 1,045696.60 9 ผักกาดขาว 1,164695.93 10 ผักบุ้งจีน 680243.53 รวม 8,9748509.47 ตารางแสดงร้อยละการปนเปื้อนของสารเคมีฆ่า แมลงในผัก 10 ชนิด ( ทั่วประเทศ )


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจสถานการณ์ การปนเปื้อน ของสารเคมีฆ่าแมลงใน ผัก ณ แหล่ง จำหน่ายขายส่งทั่ว ประเทศ คุ้มครองผู้บริโภคก้าวไกล คน ไทยมีส่วนร่วม นครินทร์ ภระมรทัต กองควบคุมอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google