งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยด้าน อาหาร (Food Safety) โดย น. พ. สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยด้าน อาหาร (Food Safety) โดย น. พ. สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยด้าน อาหาร (Food Safety) โดย น. พ. สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความ ปลอดภัยด้านอาหาร

2

3 นโยบายของรัฐบาล ปี 2547 เป็นปี แห่งสุขภาพ อนามัย โดยอาหารที่ บริโภค ภายในประเ ทศ มีความ ปลอดภัย และได้ มาตรฐาน ทัดเทียม สากล

4 บทบาทของกระทรวง สาธารณสุข จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 4 มีนาคม 2546 ควบคุมการนำเข้ายา เภสัชเคมีภัณฑ์ อาหารสำเร็จรูป วัตถุดิบในการผลิตอาหาร ( ยกเว้น เนื้อสัตว์ ปลาทูน่าและ กุ้ง ) ขึ้นทะเบียนและควบคุมการจำหน่ายยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อนุญาตประกอบการโรงงานแปรรูป อาหาร ตรวจสอบควบคุม มาตรฐานและ กระบวนการผลิตโรงงานผลิตอาหารเพื่อ จำหน่าย ในประเทศ ตรวจสอบรับรองอาหารที่จำหน่ายใน ประเทศ

5 ROAD MAP การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อบริโภค ปี 2546-2547 การผลิต - ฟาร์มการนำเข้าการแปรรูปการจำหน่ายพัฒนาผู้บริโภค 1. ปัจจัยการผลิต - ยาสัตว์ - เภสัชเคมีภัณฑ์ - เคมีวัตถุทาง การเกษตร 2. อาหาร 3. วัตถุดิบ 1. ตรวจรับรอง ฟาร์มมาตรฐาน 2. ติดตามการใช้ ปัจจัยการผลิต 3. ตรวจรับรองคุณภาพ ก่อนส่งออก 1. ตรวจรับรองสถานที่ ผลิตอาหารเพื่อการ บริโภคภายใน ประเทศ 2. ตรวจรับรองโรงงาน แปรรูปสินค้า เกษตรและอาหาร เพื่อการส่งออก 3. การเฝ้าระวังติดตาม การใช้สารเคมี ยาสัตว์ และ เภสัชภัณฑ์ 1. ตรวจสอบสาร ปนเปื้อน 6 ชนิด ในอาหารสด 2. ตรวจสอบฉลาก อย. ในอาหารแปรรูป 3. ตรวจสถานที่ จำหน่าย - ตลาดสด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ร้านอาหาร แผงลอย 1. อย. น้อย 2. สร้างกระแส / สื่อ 3. ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์ 4. สร้างส่วนร่วม ภาคประชาชนและ ภาคเอกชน - สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / พัฒนาความเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ / ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ - พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสากล / พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ / รณรงค์ล้างตลาดทั่วประเทศและตรวจอาหารในโรงเรียน - มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรท้องถิ่นหน่วยงานหลักเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในพื้นที่

6 สารปนเปื้อน ก่อน โครงการ มีค.46 มี. ค.48 ร้อยละ สารเร่งเนื้อแดง 9610.58 สารฟอกขาว 100.41 สารกันรา 17.21.45 บอแรกซ์ 420.64 ฟอร์มาลิน 101.21 ยาฆ่าแมลง 20.63.58 สถานการณ์ อาหารสด ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ด้านอาหาร

7 1. ด้านการพัฒนามาตรฐาน กฎหมายให้เป็นสากล 2. ด้านความเข้มแข็งในการ กำกับดูแลให้อาหาร ปลอดภัย 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรและ กระบวนการทำงาน 5. ด้านการพัฒนาศักยภาพ ห้องปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ความ ปลอดภัยด้านอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

8 1. บทบาทภาครัฐ - ประสานความร่วมมือ - กลไกทางกฎหมาย - พัฒนาองค์ความรู้ 2. บทบาทด้านผู้ประกอบการ - มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม 3. บทบาทด้านผู้บริโภค - มีความรู้ - มีส่วนร่วม

9 การประเมินผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 ก้าวต่อไปของ “ Food Safety ”

11 1. สถานที่ผลิต และ แปรรูปอาหาร “ ได้ GMP 100 % ”

12 2. อาหารสด “ มีป้าย Food Safety 80 % ”

13 3. อาหารปรุงจำหน่าย “ มีป้าย Clean Food Good Taste 80% ”

14 4. ปี 2549 “ ทุกอำเภอมีถนน อาหารปลอดภัย ”

15 5. เพิ่มการเฝ้าระวัง - เชื้อจุลินทรีย์ใน อาหารถุง - Aflatoxin ในถั่ว - น้ำมันทอดซ้ำ

16 6. ตลาดสดประเภท 1 “ ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อ ทุกแห่ง ”

17 7. ขยายการตรวจสอบ เคลื่อนที่ “ ครบทุกจังหวัด ”

18 8. จัดตั้งด่านอาหาร และยา “ ให้ครอบคลุมทั่ว ประเทศ ”

19 9. พัฒนา ห้องปฏิบัติการ และ “ ชุดทดสอบเบื้องต้น ”

20 10. - อ. ย. น้อย - อ. ย. สอนน้อง - อ. ย. อาชีวะ

21 11. ประสานกับ กระทรวงเกษตรฯ “ เพื่อควบคุมแหล่งผลิต ”

22 12. E-Learning “ ความปลอดภัยด้าน อาหาร ”

23 13. ความร่วมมือ - ระหว่างกระทรวง - ระดับนานาชาติ

24 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยด้าน อาหาร (Food Safety) โดย น. พ. สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google