งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร
การตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ในอาหารและน้ำ กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารและน้ำ กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พันธกิจ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจชันสูตร ตรวจวิเคราะห์วัตถุเสพติด ชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พัฒนาคุณภาพและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่นำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค รวมถึงการพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง และเตือนภัยทางสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร Assess safety of foods, water, beverages, food additives and containers Food composition, Food additives, Toxic substances, Natural toxins, Heavy metals, Pesticides, Veterinary drugs, GMOs, microbiology กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5 ขอบข่าย การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ขอบข่าย การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 16 Organochlorine compounds 55 Organophosphorus compounds 14 Carbamates 9 Synthetic Pyrethroids กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีวิเคราะห์ Fruits and Vegetables OC U.S. FDA PAM volume I 303 E1, E4 - GC ECD OP U.S. FDA PAM volume I 302 E1, E4 - GC FPD Carbamates U.S. FDA PAM volume I 401 E1, E2 - LC SP - U.S. FDA PAM volume I 303 E1, E4 - GC ECD กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7 Limit of Detection & Limit of Quantitation Fruits, vegetables
LOD (mg/kg) LOQ (mg/kg) OCs OPs Carbamates SPs กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีวิเคราะห์ Water : OCs, OPs, Carbamates & SPs (U.S. EPA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

9 Limit of Detection & Limit of Quantitation
Water LOD (mg/L) LOQ (mg/L) OCs OPs Carbamates SPs กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การควบคุมคุณภาพ Method Blank Matrix Blank Duplicate (10%) Spiked matrix (10%) Confirmation and retest (when exceed Codex’s MRLs) PT participation - National Analytical Reference Laboratory (NARL) Australia กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณภาพผักสด ปี ชนิดผัก : กะหล่ำปลี กวางตุ้ง คะน้า ชะอม ตำลึง ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว ผักกาดหอม ผักโขม และปวยเล้ง แบ่งเป็น ผักมีฉลากระบุ “ปลอดสารพิษ” “ปลอดภัย” และ “ไร้สารพิษ” รวม 166 ตัวอย่าง ผักทั่วไป รวม ตัวอย่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลการวิเคราะห์ปี ตรวจพบ (%) สารที่ตรวจพบ (ชนิด) ผักมีฉลาก ผักทั่วไป สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง Cypermethrin, Endosulfan, Methamidophos และ Methomyl กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส้มในประเทศ ปี 2547 ส้มเขียวหวาน 20 ตัวอย่าง ตรวจพบ 18 ตัวอย่าง สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง ระดับที่พบ (mg/kg) Codex’s MRL Endosulfan (OC) < 0.01 – mg/kg Dimethoate (OP) – mg/kg Tetradifon (OC) < 0.01 – Chlorpyrifos (OP) – mg/kg Parathion-methyl (OP) – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องุ่นในประเทศ ปี องุ่น (ไทย) 50 ตัวอย่าง ตรวจพบ 41 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบ จำนวนตัวอย่าง ระดับที่พบ (mg/kg) Methomyl < 0.01 – 6.24 Carbaryl < 0.01 – 0.31 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
องุ่นนำเข้า ปี องุ่น (นำเข้า) 58 ตัวอย่าง ตรวจพบ 12 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบ จำนวนตัวอย่าง ระดับที่พบ (mg/kg) Methomyl < 0.01 – 0.97 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น้ำองุ่น ปี น้ำองุ่น 28 ตัวอย่าง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบ จำนวนตัวอย่าง/ พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำองุ่นมีทะเบียน อย 16 / น้ำองุ่นคั้นสด 12 / methomyl < กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

17 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น้ำผัก-ปี 2548 น้ำผัก : บีทรูท แครอท ข้าวโพด ใบบัวบก หญ้าปักกิ่ง มะเขือเทศ น้ำผัก 21 ตัวอย่าง ตรวจพบ 5 ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง/ พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำใบบัวบก 4 / 4 endosulfan < 0.01 chlorpyrifos < methomyl 0.01 น้ำแครอท 5 / chlorpyrifos < กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น้ำผลไม้- ปี 2548 น้ำผลไม้ : ส้ม องุ่น เสาวรส อ้อย ฝรั่ง สับปะรด เชอรี่ น้ำผลไม้ 25 ตัวอย่าง ตรวจพบ 9 ตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง/ พบ ระดับที่พบ (mg/kg) น้ำฝรั่ง 5 / 4 parathion-methyl < ethion < 0.01 น้ำองุ่น 4 / carbaryl 1.38 methamidophos monocrotophos < 0.17 น้ำส้ม / parathion-methyl 0.01 methamidophos < 0.01 – 0.01 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผักและผลไม้นำเข้า ปี 2547 ผักนำเข้าจากออสเตรเลีย และจีน จำนวน 46 ตัวอย่าง ตรวจพบ 4 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า Codex’s MRLs ผลไม้นำเข้าจากประเทศต่างๆ 12 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย จีน อเมริกา ยุโรป จำนวน 141 ตัวอย่าง ตรวจพบ 37 ตัวอย่าง แต่น้อยกว่า Codex’s MRLs กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผักและผลไม้นำเข้า ปี 2547 ชนิดตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง/ พบ ร้อยละที่พบ ผัก / ผลไม้ / สารที่มีอัตราการตรวจพบสูง Methomyl, Fenvalerate, Fenpropathrin และ Chlorpyrifos กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

21 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คุณภาพน้ำ ปี จำนวนตัวอย่าง ตรวจพบ ระดับที่ตรวจพบ (mg/kg) น้ำประปา Endosulfan < น้ำแม่น้ำ Endosulfan WHO’s ADI: mg/kgbw LC50: 0.02ug/L(adult shrimp) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอบคุณ Thank you กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดาวน์โหลด ppt กนกพร อธิสุข สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google