งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 NAMA (Non-Agricultural Market Access) การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง 29 ธันวาคม 2552 กลุ่มองค์การการค้าโลกสำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 NAMA (Non-Agricultural Market Access) การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง 29 ธันวาคม 2552 กลุ่มองค์การการค้าโลกสำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 NAMA (Non-Agricultural Market Access) การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง 29 ธันวาคม 2552 กลุ่มองค์การการค้าโลกสำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

2 2 ที่มา... อุปสรรคของการเปิดเสรีทางการค้า ภาษี ภาษี กฎระเบียบของประเทศต่างๆ กฎระเบียบของประเทศต่างๆ

3 3 ปฏิญญารัฐมนตรีโดฮา (Doha Ministerial Declaration) แก้ไขความยุ่งยากในการเข้าสู่ตลาด ของกันและกัน แก้ไขความยุ่งยากในการเข้าสู่ตลาด ของกันและกัน -กำหนดการเข้าสู่ตลาดสำหรับสินค้า อุตสาหกรรมและประมง ไม่รวม สินค้าเกษตรอื่น

4 4 วัตถุประสงค์ของการเจรจา NAMA - ลดหรือเลิก -ครอบคลุมสินค้าทุกรายการ ไม่มีการยกเว้น (แต่ไม่รวมเกษตร) -คำนึงถึงผลประโยชน์และสิทธิพิเศษของ ประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด ภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากร มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers)

5 5 กลไกการดำเนินงาน  กลุ่มเจรจา NAMA เป็นผู้ดำเนินการเจรจา  ผลการเจรจาจะต้องเป็นระดับฉันทามติ  ข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับจะรวมไว้เป็น ภาคผนวกของ Agreement ที่เกี่ยวข้อง มีผลผูกพันกับสมาชิกทั้งหมด

6 6 ขั้นตอนการดำเนินงาน Committee on Market Access สมาชิกจัดทำข้อเสนอที่เป็นปัญหาของ ผู้ส่งออกในการเข้าตลาด สมาชิกจัดทำข้อเสนอที่เป็นปัญหาของ ผู้ส่งออกในการเข้าตลาด จัดให้มีการเจรจา จัดให้มีการเจรจา รายงานผลให้ Council on Trade in Goods รายงานผลให้ Council on Trade in Goods

7 7 ข้อเสนอในการเปิดตลาด ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอ 1 Ministerial Decision on Procedures for the Facilitation of Solution to Non-Tariff Barrier กลุ่มแอฟริกา แคนาดา สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศ LDC กลุ่ม NAMA-11 นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ปากีสถาน และ สวิตเซอร์แลนด์ 2 Negotiating Proposal on Non-Tariff Barriers in the Chemical Products and Substances Sector อาร์เจนติน่า 3 Understanding on the Interpretation of the Agreement on Technical Barriers to Trade as Applied to Trade in Firework จีน 4 Understanding on the Interpretation of the Agreement on Technical Barriers to Trade as Applied to Trade in Lighter products จีน 5 Decision on the Elimination of Non-Tariff Barriers Imposed as Unilateral Trade Measures คิวบา 6 Understanding on the Interpretation of the Agreement on Technical Barriers to Trade as Applied to Trade in Electronics สหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ 7 Revised Submission on Export Taxes สหภาพยุโรป

8 8 ข้อเสนอในการเปิดตลาด (ต่อ) ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอ 8 Understanding on the Interpretation of the Agreement on Technical Barriers to Trade with Respect to the Labelling of Textiles, Clothing, Footwear and Travel Goods สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 9 Protocol on Transparency in Export Licensing to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ เกาหลีใต้ 10 Decision on Non-Tariff Barriers Affecting Forestry Products Used in Building Construction นิวซีแลนด์ 11 Agreement on Non-Tariff Barriers Pertaining to the Electrical Safety and Electromagnetic Compatibility (EMC) of Electronic Goods สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 12 Ministerial Decision on Trade in Remanufactured Goods ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและ สวิตเซอร์แลนด์ 13 Agreement on Non-Tariff Barriers Pertaining to Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures for Automotive Products สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

9 9 สถานะปัจจุบันของการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับ สมอ. อยู่ระหว่างการเจรจารวม 6 ข้อเสนอ อยู่ระหว่างการเจรจารวม 6 ข้อเสนอ ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอสาระข้อเสนอท่าทีของประเทศไทย 1 สินค้าใช้แล้ว (Remanufactured goods) สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ ห้ามไม่ให้ประเทศ สมาชิกกำหนดข้อห้าม หรือข้อจำกัดในการ นำเข้าสินค้า Remanufactured ที่ขัด กับความตกลง WTO - ไม่รับข้อเสนอ

10 10 ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอสาระข้อเสนอท่าทีของประเทศไทย 2อิเล็กทรอนิกส์ สหภาพยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ 1. เสนอให้ยอมรับ SDoC และ Third Party โดย ห้ามการตรวจสอบซ้ำ โดยหน่วยงานของ ประเทศผู้นำเข้า และ Third Party โดย ห้ามการตรวจสอบซ้ำ โดยหน่วยงานของ ประเทศผู้นำเข้า 2. ห้ามมีข้อกำหนดให้ ต้องจดทะเบียนสินค้า กับหน่วยงานของ ประเทศผู้นำเข้า 3. มุ่งเน้นเรื่องความ โปร่งใสในการกำหนด กฎระเบียบ พร้อมทำ การประเมินผลกระทบ ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการ เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่ม มาตรฐาน 1. เห็นด้วยในประเด็นความ โปร่งใส โปร่งใส 2. ยังไม่รับ SDoC และ ผลทดสอบจาก Third Party ผลทดสอบจาก Third Party

11 11 ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอสาระข้อเสนอท่าทีของประเทศไทย 3 ยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์ สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรป 1. ร่วมกัน harmonize กฎระเบียบทางเทคนิคและ การตรวจสอบรับรอง โดยใน กรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานสากล ให้มีทางเลือกในการใช้ มาตรฐานของสมาชิกอื่นเป็น แนวทางได้ ไม่ปิดกั้นหรือ บังคับให้ใช้ UNECE 2. เสนอให้ใช้ good regulatory ของ OECD Guiding Principle for Regulatory Quality and Performance เป็นแนวทาง ในการออกกฎระเบียบ เสนอให้ใช้ UNECE เป็น แนวทางในการกำหนด มาตรฐาน และเสนอให้ สมาชิก Adopt ข้อกำหนดทั้ง 127 เรื่อง ภายใต้ UNECE ให้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี เสนอให้ใช้ UNECE เป็น แนวทางในการกำหนด มาตรฐาน และเสนอให้ สมาชิก Adopt ข้อกำหนดทั้ง 127 เรื่อง ภายใต้ UNECE ให้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี - ไม่รับข้อเสนอ

12 12 ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอสาระข้อเสนอท่าทีของประเทศไทย 4EMC สหรัฐอเมริกา 1. เน้นเรื่องความโปร่งใส ของการกำหนด กฎระเบียบทางวิชาการ โดยเสนอว่าก่อนออก กฎระเบียบใดๆ ต้องทำ การประเมินผลกระทบ ด้านต้นทุนของ ผู้ประกอบการด้วย 2. เสนอให้ยอมรับผลการ ทดสอบโดย Third party และห้ามบังคับ ให้ต้องทดสอบซ้ำโดย ประเทศ ผู้นำเข้าอีก รวมทั้งต้องปฏิบัติต่อ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ในต่างประเทศไม่ แตกต่างกับ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ในประเทศ - ไม่รับข้อเสนอ

13 13 ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอสาระข้อเสนอท่าทีของประเทศไทย 5ผลิตภัณฑ์เคมี อาร์เจนติน่า เป็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการกีดกัน ทางการค้าโดยกฎระเบียบ REACH โดย มีเหตุผลว่า กฎระเบียบดังกล่าวเป็นการ บิดเบือนเหตุผลของ EU ที่ทำให้ตลาด การค้าเคมีภัณฑ์ประสบปัญหาอย่าง รุนแรง จึงได้เสนอให้แก้ไข โดยการ เจรจาเปิดตลาดกลุ่มสินค้าดังกล่าว โดย เริ่มจากการทำรายการสินค้าและข้อมูล ของสารเคมีที่มีความเสี่ยงต่ำ และเน้นแก้ไขปัญหาในเรื่อง 1. ฉลากสารเคมีที่เข้มงวดเกินไป 2. การใช้มาตรฐานที่ไม่เป็นสากล 3. การขึ้นทะเบียนสารเคมี 4. การกำหนดขีดความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สูงเกินไป ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สูงเกินไป - ยังไม่ได้กำหนด

14 14 ลำดับ ที่ ข้อเสนอประเทศผู้เสนอสาระข้อเสนอท่าทีของประเทศไทย 6 ฉลากผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ สหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกา ลดระเบียบข้อบังคับเรื่องฉลาก - รับข้อเสนอได้


ดาวน์โหลด ppt 1 NAMA (Non-Agricultural Market Access) การเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและประมง 29 ธันวาคม 2552 กลุ่มองค์การการค้าโลกสำนักบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google