งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 1 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 1 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 1 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards หลักปฏิบัติที่ดีด้านการกำหนด การรับมาใช้ และการใช้ มาตรฐาน

2 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 2 วัตถุประสงค์หลักของความตกลง TBT ก็คือ ประเทศต่างๆ จะต้องไม่นำกฎระเบียบทาง วิชาการ มาตรฐาน และกระบวนการประเมิน เพื่อการรับรอง มาเป็นมาตรการเพื่อปกป้อง หรือเป็นอุปสรรรคต่อการค้าโดยไม่จำเป็น และหากมีมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือ ข้อกำหนดขององค์การระหว่างประเทศอยู่ แล้ว ก็ควรนำมาใช้เป็นหลักในการกำหนด การรับมาใช้ และการใช้มาตรฐาน

3 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.) ในฐานะสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ จึงมี หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตาม Article 4 (4.1 และ 4.2) และ Annex 3 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards ซึ่งมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ Article 4.1 ประเทศสมาชิกจะต้องมั่นใจว่าองค์กร มาตรฐานของรัฐบาลส่วนกลาง ให้การยอมรับและปฏิบัติตาม Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards ( หรืออาจเรียกโดยย่อว่า “Code of Good Practice”)

4 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 4 Article 4.2 องค์กรมาตรฐานซึ่งยอมรับและปฏิบัติตาม Code of Good Practice นี้แล้ว จะต้อง ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกอื่นว่า ได้ปฏิบัติตามหลักการของความตกลง TBT แล้ว ประเทศไทยได้ประกาศยอมรับ Code of Good Practice แล้ว ตามเอกสาร G/TBT/2/Add.38

5 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 5 รายละเอียดเกี่ยวกับ Annex 3 ของความตกลง TBT

6 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 6 A.-C. องค์กรกำหนดมาตรฐานจะต้องแจ้ง (Notify) ให้ WTO ทราบ ว่าจะยอมรับ หรือ เพิกถอน จาก Code of Good Practice นี้ โดยส่งโดยตรงไปที่ ISO/IEC Information Centre ที่เจนีวา หรือผ่านสมาชิกของ ISO/IEC หรือ สมาชิก ISONET ของ ประเทศนั้นๆ D. ไม่เลือกปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์ (MFN และ NT) E. มาตรฐานต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค โดยไม่จำเป็นต่อการค้า F. ใช้มาตรฐานสากล ( ถ้ามี ) เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ถ้าไม่เหมาะสม

7 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 7 G. ต้องเข้าร่วมในการกำหนด มาตรฐานสากลขององค์การ กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ H. ต้องหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน และ กำหนดมาตรฐาน โดยใช้หลัก Consensus I. กำหนดมาตรฐานในรูปของสมรรถนะ (Performance) ไม่ใช่ Design J. อย่างน้อยทุก 6 เดือน องค์กรมาตรฐาน ต้องจัดพิมพ์แผนการ กำหนดมาตรฐาน (Work Programme)

8 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 8 Work Programme ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ชื่อและที่อยู่ขององค์กรมาตรฐาน ( ร่าง ) มาตรฐานซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการ จัดทำ ชื่อร่างมาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ สเปน ข้อมูลเกี่ยวกับ ( ร่าง ) มาตรฐานแต่ละเรื่องใน Work programme จะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ ISONET กล่าวคือ ประกอบด้วย การจัดจำแนกตาม Subject ขั้นตอน (stage) ของการจัดทำมาตรฐาน มาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้เป็น เอกสารอ้างอิง

9 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 9 K. ประเทศสมาชิกของ ISO/IEC จะต้อง พยายามเข้าร่วมเป็น สมาชิกของ ISONET L. ก่อนการประกาศใช้มาตรฐาน ต้องจัดให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน ในการให้ข้อคิดเห็น ต้องประกาศแจ้งให้ทราบระยะเวลาให้ข้อคิดเห็นด้วย ต้องระบุด้วยว่าร่างมาตรฐานดังกล่าวแตกต่างจากมาตรฐาน ระหว่างประเทศอย่างไร M. ถ้าได้รับการร้องขอ ต้องจัดส่งร่าง มาตรฐานที่อยู่ในระหว่าง เวียนขอข้อคิดเห็นให้ผู้ที่สนใจ N. ต้องนำข้อคิดเห็นมาพิจารณา

10 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 10 O. จัดพิมพ์มาตรฐานทันทีหลังจาก ประกาศใช้ P. ถ้าได้รับการร้องขอ ต้องจัดส่ง Work Programme หรือ มาตรฐานให้ผู้ที่ร้องขอ Q. เมื่อได้รับการร้องขอจากองค์กร มาตรฐานซึ่งยอมรับ Code of Good Practice แล้ว เกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม Code นี้ องค์กรมาตรฐานใดๆ จะต้องให้การ พิจารณา หรือเปิดโอกาส ให้มีการหารือ และจะต้องจัดการกับข้อ ร้องเรียนต่างๆ ที่อาจมีขึ้นด้วย


ดาวน์โหลด ppt 03/02/2005 Prepared by Information System Group, Standards Information Centre 1 Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google