งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนของการส่งออก/ GDP ที่มา : มูลค่าส่งออก - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร GDP - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนของการส่งออก/ GDP ที่มา : มูลค่าส่งออก - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร GDP - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนของการส่งออก/ GDP ที่มา : มูลค่าส่งออก - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร GDP - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 55.2 % 59.6 % 56.1 % 53.7 % 62.5 % 56.2 % พันล้านบาท

2 FTA คืออะไร ? -เป็นกฎ กติกา การค้าสินค้า/บริการ รวมถึงการลงทุน และความร่วมมือ ระหว่าง 2 ประเทศ - อนุญาตให้มีการเข้าสู่ตลาด (เปิดตลาด) ได้ > WTO ปลกล็อกอุปสรรคทางภาษี/ไม่ใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน ซื้อขายสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่น และมีความได้เปรียบในการแข่งขัน (comparative advantage) มากขึ้น

3 ทำไมไทยต้องทำ FTA ? การเจรจาภายใต้ WTO & RTA (AFTA) ค่อนข้างช้า เนื่องจากระดับความพร้อมต่างกัน ฉันทามติบรรลุผลได้ ยาก สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เร่งขับเคลื่อนทำ FTA กับหลายประเทศ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในตลาดหลัก (GSP) มี แนวโน้มลดลง ( ระดับการพัฒนา ) คู่ค้า / คู่แข่งสำคัญของไทยได้ทำและกำลังเดินหน้า ทำ FTA ระหว่างกัน หากไทยทำ FTA ล่าช้า กระทบ ตลาดส่งออกไม่ขยายตัว / หดตัว โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งเน้นที่วิธีการ / กระบวนการ จัดทำ FTA ให้ก่อประโยชน์ จัดการความเสี่ยง / ผลกระทบ ให้ต่ำที่สุด

4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการส่งออก FTA เพื่อ........

5  ธุรกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว  ทำ FTA ไม่ได้หมายถึงเปิดตลาดพร้อมกันทุกสินค้า - กลุ่มที่พร้อมก็เปิดก่อน - กลุ่มที่ไม่พร้อม ชะลอการเปิด - ปรับโครงสร้างการผลิต เตรียมความพร้อม ไทยทำ FTA เร็วเกินไปหรือเปล่า?

6 ไทยทำ FTA กับประเทศใดบ้าง  มีผลใช้บังคับแล้ว ไทย - ออสเตรเลีย (1 ม. ค. 2005) ไทย - นิวซีแลนด์ (1 ก. ค. 2005) อาเซียน - จีน (20 ก. ค. 2005) ไทย - อินเดีย 82 รายการ (1 ก. ย. 2004)  เจรจาเสร็จแล้ว ไทย - ญี่ปุ่น ( คาดว่าจะ ลงนาม ในต้นปี 2007)

7  อยู่ในระหว่างการเจรจา อินเดีย ( ส่วนที่เหลือ ) ไทย - สหรัฐอเมริกา ไทย - เปรู BIMSTEC ไทย -EFTA อาเซียน - จีน ( ส่วนที่เหลือ ) อาเซียน - ญี่ปุ่น อาเซียน - เกาหลี อาเซียน - อินเดีย ไทยทำ FTA กับประเทศใดบ้าง (ต่อ)

8 8 ประเทศ และ 2 กลุ่ม เศรษฐกิจ Peru Japan Australia New Zealand BIMST-EC China India Bahrain USA Total trade with Thailand 43.8% Total trade with Thailand 43.8% Include AFTA 62.5% Include AFTA 62.5% EFTA

9 อาเซียน – จีน  สินค้าผักผลไม้ พิกัด 07-08 ระหว่างไทย-จีน ลดภาษี เป็น 0 เมื่อ 1 ตุลาคม 2003  สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ปลาและอาหารทะเล นมและ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ในพิกัด 01-08 ลดภาษีเป็น 0 เริ่ม 1 มกราคม 2004 - 1 มกราคม 2006  สินค้าอื่นๆ (พิกัด 09-97) เริ่มลดภาษีตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2005 และเหลือ 0 ภายในปี 2010 ยกเว้น สินค้าบางรายการ (สินค้าอ่อนไหว สินค้าอ่อนไหวสูง)  มีมาตรการปกป้อง (Safeguard Measures)  การทบทวนความตกลงการค้าสินค้า  กลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Mechanism)  การค้าบริการและการลงทุนอยู่ระหว่างการเจรจา

10 รูปแบบการลด / เลิกภาษีของสินค้า ปกติ X=Applied MFN tariff rate ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 อัตราภาษี (%) 2 00 5 2 00 7 2 00 9 2 01 0 X > 20%201250 15% < X < 20%15850 10% < X < 15%10850 5% < X < 10%5500 X < 5% คงอัตราภาษี 00 ◘ นอกจากนี้ยังยืดหยุ่นให้ยกเลิกภาษี ออกไปได้ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2555 อีกจำนวน ไม่เกิน 150 รายการ

11 รูปแบบการลด/เลิกภาษี สินค้า อ่อนไหว กลุ่มเพดานอัตราภาษี (%) สินค้าอ่อนไหว ปี 2012 20 ปี 2018 0-5 สินค้าอ่อนไหวสูง ปี 2015 50 หมายเหตุ : ลดภาษีเฉพาะในโควตา ภาษีนอกโควตาอยู่ ระหว่างการเจรจา

12 อาเซียน – จีน สินค้าที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เคมีภัณฑ์ อินทรีย์ สารแอลบูมินอยด์ ยางและผลิตภัณฑ์ ยางบางชนิดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรบางชนิด หนังฟอก อุปกรณ์และ เครื่องใช้ทางการแพทย์ เป็นต้น

13 อาเซียน – จีน ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดจีน * การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ทั้งนำเข้า&ผลิตภายใน) - สินค้าส่งออก 0% - สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางประเภท 13% - สินค้าทั่วไป 17% * การขอใบอนุญาตส่งออก/นำเข้า * การตรวจสอบด้านสุขอนามัย (SPS) * ใบผ่านแดนประกอบการนำเข้า (สินค้าส่งออก ไม่ได้ส่งตรงไปจีน)

14  เจรจาต่อรองเรื่องกฎแหล่งกำเนิดสินค้าได้ สอดคล้องกับ ความสามารถในการผลิต  เจรจาไม่สำเร็จ แต่ผู้ประกอบการสามารถ ปรับโครงสร้าง การผลิต และหันมาใช้วัตถุดิบในประเทศ ได้มากขึ้น  พัฒนาการผลิต สินค้ามีคุณภาพ มี เทคโนโลยีมากขึ้น  สินค้ากลุ่มใดยังไม่พร้อมจะเปิดตลาดทันที ให้เวลาในการ ปรับตัวเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอ เช่น 5- 10 ปี  บริการสาขาใดไทยยังไม่มารถแข่งขันได้ จะต้องค่อยๆ เปิด  ผู้ประกอบการต้องตื่นตัวใช้สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีที่เจรจาไว้ ปัจจัยชี้ถึงความสำเร็จจาก การทำ FTA


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนของการส่งออก/ GDP ที่มา : มูลค่าส่งออก - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร GDP - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google