งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี

2 การดำเนินงานภาครัฐต่อ WTO Agreement

3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ WTO เจนีวา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานผู้แทนถาวร ไทยประจำ WTO กรม กองต่างๆ เช่น กรมการค้าต่างประเทศ AGREEMENT

4 1. ความตกลงที่มีผลต่อการค้าโดยตรง 2. ความตกลงที่มีผลต่อการค้าทางอ้อม
ความตกลงสำคัญ ภายใต้กรอบ WTO 1. ความตกลงที่มีผลต่อการค้าโดยตรง 2. ความตกลงที่มีผลต่อการค้าทางอ้อม

5 ความตกลงที่มีผลต่อการค้าโดยตรง 1. กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
2. การประเมินราคาเพื่อการศุลกากร 3. มาตรการสุขอนามัยสัตว์/พืช 4. อุปสรรคเทคนิคต่อการค้า (TBT: Technical Barrier to Trade) (NTM: Non-Tariff Measures)

6 2. การต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping)
ความตกลงที่มีผลต่อการค้าทางอ้อม 1. มาตรการปกป้อง (Safeguard Measures) 2. การต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) 3. การตอบโต้การอุดหนุน (Subsidy) 4. ทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) 5. มาตรการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า (TRIMs)

7 ความตกลงด้านการค้าบริการ (GATS)
ตกลงให้เปิดเสรี 10 สาขา : บริการธุรกิจ การสื่อสารคมนาคมการก่อสร้างและวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การเงิน การจัดจำหน่าย นันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา การท่องเที่ยว และการขนส่ง ช่างตัดผม นวดแผนไทย โรงรับจำนำ

8 ส่วนที่ไทยได้ปฏิบัติตามความตกลงแล้ว
ลดอากรขาเข้าสินค้าและยกเลิก Quota (G&T) ใช้ราคา GATT เป็นวิธีประเมินราคาสินค้านำเข้า แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ออก พรบ. แบบผังวงจรรวม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับทางการค้า และเปิดเสรีการค้าบริการ ยกเลิกเงื่อนไข Local Content สำหรับสินค้า ยานยนต์และผลิตภัณฑ์นม (TRIMs)

9 เพื่อรองรับการค้าเสรี
การเตรียมการของไทย เพื่อรองรับการค้าเสรี ภาคเอกชน

10 การประสานงานและการสนับสนุนของเอกชน
ให้ข้อมูลและนำเสนอท่าทีให้รัฐพิจารณาเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ สนับสนุนด้วยการเป็นที่ปรึกษาระหว่างการกำหนดท่าทีต่างๆ ร่วมคณะทีมเจรจาเดินทาง และมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นระหว่างการเจรจา

11 4. สมาชิก บริษัท หน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานเอกชนของไทยที่มีบทบาทร่วมกับรัฐ 1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3. คณะกรรมการร่วม WTO 4. สมาชิก บริษัท หน่วยงานต่างๆ

12 พร้อม ไม่พร้อม X MBA


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google