งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมการ ของประเทศไทย เพื่อรองรับ การค้าเสรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมการ ของประเทศไทย เพื่อรองรับ การค้าเสรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมการ ของประเทศไทย เพื่อรองรับ การค้าเสรี

2 1. เตรียมตัวระหว่างการ เจรจา เพื่อกำหนดท่าทีของ ประเทศและหาข้อยุติก่อน ที่จะรับให้เป็นความตกลง (AGREEMENT) 2. การดำเนินงาน ภายในประเทศให้เป็นไป ตามความตกลง (AGREEMENT) การดำเนินงานภาครัฐต่อ WTO Agreement

3 กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรม กองต่างๆ เช่น กรมการ ค้า ต่างประเทศ WTO เจนีวา สำนักงาน ผู้แทนถาวร ไทยประจำ WTO AGREEM ENT

4 ความตกลงสำคัญ ภายใต้กรอบ WTO ความตกลงสำคัญ ภายใต้กรอบ WTO 1. ความตกลงที่มีผลต่อการค้าโดยตรง 2. ความตกลงที่มีผลต่อการค้าทางอ้อม

5 ความตกลงที่มีผลต่อ การค้าโดยตรง 1. กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิด สินค้า 2. การประเมินราคาเพื่อ การศุลกากร 3. มาตรการสุขอนามัย สัตว์ / พืช 4. อุปสรรคเทคนิคต่อ การค้า (TBT: Technical Barrier to Trade) (NTM: Non-Tariff Measures)

6 ความตกลงที่มีผลต่อ การค้าทางอ้อม 1. มาตรการปกป้อง (Safeguard Measures) 2. การต่อต้านการทุ่มตลาด (Anti-Dumping) 3. การตอบโต้การอุดหนุน (Subsidy) 4. ทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) 5. มาตรการลงทุนที่ เกี่ยวกับการค้า (TRIMs)

7 ความตกลงด้านการค้า บริการ (GATS) ตกลงให้เปิดเสรี 10 สาขา : บริการธุรกิจ การ สื่อสารคมนาคมการ ก่อสร้างและวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การเงิน การจัดจำหน่าย นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา การ ท่องเที่ยว และการขนส่ง ช่างตัดผม นวดแผนไทย โรงรับจำนำ

8 ออก พรบ. แบบผังวงจรรวม สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ความลับ ทางการค้า และเปิดเสรีการค้า บริการ ลดอากรขาเข้าสินค้าและ ยกเลิก Quota (G&T) ยกเลิกเงื่อนไข Local Content สำหรับสินค้า ยานยนต์และผลิตภัณฑ์นม (TRIMs) แก้ไขกฎหมายสิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้า ใช้ราคา GATT เป็นวิธีประเมิน ราคาสินค้านำเข้า ส่วนที่ไทยได้ปฏิบัติตาม ความตกลงแล้ว

9 การเตรียมการ ของไทย เพื่อรองรับ การค้าเสรี ภาคเอกชน การเตรียมการ ของไทย เพื่อรองรับ การค้าเสรี ภาคเอกชน

10 การประสานงานและการ สนับสนุนของเอกชน 1. ให้ข้อมูลและนำเสนอท่าที ให้รัฐพิจารณาเพื่อ ผลประโยชน์ของประเทศ 2. สนับสนุนด้วยการเป็นที่ ปรึกษาระหว่างการ กำหนดท่าทีต่างๆ 3. ร่วมคณะทีมเจรจา เดินทาง และมีส่วนร่วมใน การให้ข้อคิดเห็นระหว่าง การเจรจา

11 หน่วยงานเอกชนของไทยที่มีบทบาทร่วมกับรัฐ 1. สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย 2. สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย 4. สมาชิก บริษัท หน่วยงานต่างๆ 3. คณะกรรมการ ร่วม WTO

12 พร้อม ไม่พร้อม


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมการ ของประเทศไทย เพื่อรองรับ การค้าเสรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google