งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 ปัญหาของระบบสาธารณสุข
ประกันสุภาพ 100 %, เข้าถึง+คุณภาพ โครงสร้างประชากรและการเคลื่อนย้าย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ

3 หัวใจ 4 ดวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
แผนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพตำบล

4 เกณฑ์ประเมินเบื้องต้น
1. ปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้ายสัญญลักษณ์)

5

6 เกณฑ์ประเมินเบื้องต้น
1. ปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้ายสัญญลักษณ์) 2. บุคลากรพร้อม (เดี่ยว 4 / เครือข่าย 7) 3. ระบบข้อมูลและการเชื่อมต่อกับ รพ.แม่ข่าย 4. คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.

7 นโยบายที่เกี่ยวโยง บัตร ปชช แทน บัตรทอง โรงพยาบาล 3 ดี
บรรยากาศดี บริการดี บริหารดี แผนสุขภาพตำบล 3 โครงการ การควบคุมป้องกันโรคสำคัญ

8 งบประมาณ ไทยเข็มแข็ง จำนวน 1,490 ล้านบาท (2,000 แห่ง)
ไทยเข็มแข็ง จำนวน 1,490 ล้านบาท (2,000 แห่ง) งบประมาณ ปี 54 (1 ตุลาคม 53) ประมาณ 6,000 ล้านบาท

9 เขต ส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7.การประชุม 4 ภาค (รมว.) (7.5M)
งบประมาณ สธ. แผนสุขภาพชุมชน (อสม.) คัดกรอง DM&HT แพทย์แผนไทย ผลิตบุคลากร ส่วนกลาง 1.Share&Learn (0.2M) 2.ขับเคลื่อนระดับเขต/แผนพัฒนา(9 M) เขต 3.ขับเคลื่อนระดับจังหวัด(ว/ส) (0.3M) 4.ขับเคลื่อนจนท.ระดับจังหวัด (0.5M) 5. สนับสนุนการนิเทศก์ (3.7 M) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8.แลกเปลี่ยนเรียนรู้(9M) 11. Website/รายงาน(3M) 12. วิจัยกำลังคน (3M) 13. สังเคราะห์ความรู้ (9M) 15. การประเมินนโยบาย(14.6) 16. พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก(5M) 17. การมีส่วนร่วม (5M) 9. แผนทศวรรษ(3M) 10.ชุมชนเข้มแข็ง (30M) โรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.สต. 6.สร้างการสนับสนุนระบบบริการโรงพยาบาลแม่ข่าย (5M) บริการสุขภาพ ทุกมิติ เชื่อมโยงบริการ สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน

10 แผน สสส. ชุมชนเข้มแข็ง (ร่วมกับชุมชนจัดทำแผนสุขภาพชุมชน) 30 ล้าน
รายการโทรทัศน์ (อโรคา ตลาดนัดสุขภาพ, ช่อง 5 เสาร์ น.) ตุลาคม 2553 โทรทัศน์ 6 เรื่อง โปสเตอร์/สิ่งพิมพ์

11 ข้อท้าทาย ทิศทางที่ถูกต้อง Concept ที่แม่นยำ การจัดการที่มีประสิทธิผล
ทศวรรษการพัฒนา รพ.สต.

12 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google