งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์

2 ปัญหาของระบบ สาธารณสุข ประกันสุภาพ 100 %, เข้าถึง + คุณภาพ โครงสร้างประชากรและ การเคลื่อนย้าย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การกระจายอำนาจด้าน สุขภาพ

3 หัวใจ 4 ดวง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) แผนสุขภาพตำบล กองทุนสุขภาพตำบล

4 เกณฑ์ประเมินเบื้องต้น 1. ปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้ายสัญญลักษณ์ )

5

6 เกณฑ์ประเมินเบื้องต้น 1. ปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้ายสัญญลักษณ์ ) 2. บุคลากรพร้อม ( เดี่ยว 4 / เครือข่าย 7) 3. ระบบข้อมูลและการ เชื่อมต่อกับ รพ. แม่ข่าย 4. คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต.

7 นโยบายที่เกี่ยวโยง บัตร ปชช แทน บัตรทอง โรงพยาบาล 3 ดี – บรรยากาศดี – บริการดี – บริหารดี แผนสุขภาพตำบล 3 โครงการ การควบคุมป้องกันโรคสำคัญ

8 งบประมาณ ไทยเข็มแข็ง จำนวน 1,490 ล้านบาท (2,000 แห่ง ) งบประมาณ ปี 54 (1 ตุลาคม 53) ประมาณ 6,000 ล้านบาท

9 เขต สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล แม่ข่าย รพ. สต. 1.Share&Learn (0.2M) 2. ขับเคลื่อนระดับเขต / แผนพัฒนา (9 M) ส่วนกลา ง 3. ขับเคลื่อนระดับ จังหวัด ( ว / ส ) (0.3M) 4. ขับเคลื่อนจนท. ระดับ จังหวัด (0.5M) 5. สนับสนุนการนิเทศก์ (3.7 M) 8. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (9M) 10. ชุมช น เข้ม แข็ง (30M) 6. สร้างการ สนับสนุน ระบบบริการ โรงพยาบาล แม่ข่าย (5M) 11. Website/ รายงาน (3M) 12. วิจัยกำลังคน (3M) 13. สังเคราะห์ ความรู้ (9M) 15. การประเมิน นโยบาย (14.6) 16. พัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก (5M) 17. การมีส่วน ร่วม (5M) 11. Website/ รายงาน (3M) 12. วิจัยกำลังคน (3M) 13. สังเคราะห์ ความรู้ (9M) 15. การประเมิน นโยบาย (14.6) 16. พัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก (5M) 17. การมีส่วน ร่วม (5M) 7. การ ประชุม 4 ภาค ( รมว.) (7.5M) งบประมาณ สธ. แผนสุขภาพชุมชน ( อสม.) คัดกรอง DM&HT แพทย์แผนไทย ผลิตบุคลากร งบประมาณ สธ. แผนสุขภาพชุมชน ( อสม.) คัดกรอง DM&HT แพทย์แผนไทย ผลิตบุคลากร บริการ สุขภาพ ทุกมิติ เชื่อมโยง บริการ สร้างการมี ส่วนร่วม ชุมชน 9. แผนทศวรรษ (3M)

10 แผน สสส. ชุมชนเข้มแข็ง ( ร่วมกับชุมชนจัดทำแผน สุขภาพชุมชน ) 30 ล้าน รายการโทรทัศน์ ( อโรคา ตลาดนัดสุขภาพ, ช่อง 5 เสาร์ 20.00 น.) ตุลาคม 2553 – โทรทัศน์ 6 เรื่อง – โปสเตอร์ / สิ่งพิมพ์

11 ข้อท้าทาย ทิศทางที่ถูกต้อง Concept ที่แม่นยำ การจัดการที่มี ประสิทธิผล ทศวรรษการพัฒนา รพ. สต.

12 Sawasdee


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google