งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี 2553-2555
การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี โดย นายฉัตรชัย สมานมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552
งบลงทุน NON UC งบลงทุน UC

3 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552
งบลงทุน NON UC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้สำรวจความต้องการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รวบรวมความต้องการของ หน่วยงานบริหาร คือ สสจ. และ สสอ. หน่วยงานบริการ คือ รพศ/รพท. รพช. และ สอ. ตามเงื่อนไขการเสนอของบประมาณแต่ละครั้งมีทั้งกำหนดวงเงิน และไม่กำหนดวงเงิน กำหนดรายการและไม่กำหนดรายการ

4 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552
งบลงทุน UC (งบซ่อมบำรุงและทดแทนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง บาทต่อประชากร) เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างภายใต้งบลงทุนทดแทนทั่วไป ภายในวงเงินที่กำหนดปี 2552 งบหน่วยบริการ ร้อยละ 40 งบจังหวัด ร้อยละ 20 งบเขต ร้อยละ 30

5 วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี 2553-2555
งบ Non UC งบประมาณ ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ) ปีงบประมาณ

6 งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
งบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ : โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ : โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

7 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
1.สิ่งก่อสร้าง แห่งละ 500,000 บาท กำหนดให้มีแบบรูปรายการและประมาณการค่าก่อสร้างโดยช่างโยธาลงนามรับรอง 2. ครุภัณฑ์ ปี 53 แห่งละ 855,000 บาท ปี 54 แห่งละ 622,600 บาท ปี 55 แห่งละ 855,000 บาท กำหนดรายการครุภัณฑ์ให้เลือก 20 รายการ

8

9

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google