งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์แผนงบ ลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบ ลงทุน ปี 2553-2555 โดย นายฉัตรชัย สมานมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์แผนงบ ลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบ ลงทุน ปี 2553-2555 โดย นายฉัตรชัย สมานมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์แผนงบ ลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบ ลงทุน ปี 2553-2555 โดย นายฉัตรชัย สมานมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี

2 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 งบลงทุน NON UC งบลงทุน NON UC งบลงทุน UC งบลงทุน UC

3 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 งบลงทุน NON UC งบลงทุน NON UC สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น ผู้สำรวจความต้องการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น ผู้สำรวจความต้องการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รวบรวม ความต้องการของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้รวบรวม ความต้องการของ หน่วยงานบริหาร คือ สสจ. และ สสอ. หน่วยงานบริหาร คือ สสจ. และ สสอ. หน่วยงานบริการ คือ รพศ / รพท. รพช. และ สอ. หน่วยงานบริการ คือ รพศ / รพท. รพช. และ สอ. ตามเงื่อนไขการเสนอของบประมาณแต่ละ ครั้งมีทั้งกำหนดวงเงิน และไม่กำหนด วงเงิน กำหนดรายการและไม่กำหนด รายการ ตามเงื่อนไขการเสนอของบประมาณแต่ละ ครั้งมีทั้งกำหนดวงเงิน และไม่กำหนด วงเงิน กำหนดรายการและไม่กำหนด รายการ

4 การวิเคราะห์แผนงบลงทุน ปี 2552 งบลงทุน UC ( งบซ่อมบำรุง และทดแทนครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง 148.69 บาทต่อ ประชากร ) งบลงทุน UC ( งบซ่อมบำรุง และทดแทนครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง 148.69 บาทต่อ ประชากร ) เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ภายใต้งบลงทุนทดแทนทั่วไป เป็นการสนับสนุนครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ภายใต้งบลงทุนทดแทนทั่วไป ภายในวงเงินที่กำหนดปี 2552 งบหน่วยบริการ ร้อยละ 40 งบจังหวัด ร้อยละ 20 งบเขต ร้อยละ 30

5 วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์งบลงทุน ปี 2553-2555 งบ Non UC งบประมาณ ภายใต้โครงการ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ( แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ) ปีงบประมาณ 2553-2555

6 งบประมาณเงินกู้ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2553 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 ( แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจ ระยะที่ 2) กิจกรรมหลัก : โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติย ภูมิ : โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ : โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เครือข่ายบริการทุกระดับ : โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล

7 โครงการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบล 1. สิ่งก่อสร้าง แห่งละ 500,000 บาท กำหนดให้มีแบบรูปรายการและประมาณการ ค่าก่อสร้างโดยช่างโยธาลงนามรับรอง 2. ครุภัณฑ์ ปี 53 แห่งละ 855,000 บาท ปี 54 แห่งละ 622,600 บาท ปี 55 แห่งละ 855,000 บาท กำหนดรายการครุภัณฑ์ให้เลือก 20 รายการ

8

9

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์แผนงบ ลงทุน ปี 2552 และแผนยุทธศาสตร์งบ ลงทุน ปี 2553-2555 โดย นายฉัตรชัย สมานมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google