งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล คุณภาพคือคำตอบสุดท้าย นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 27 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล คุณภาพคือคำตอบสุดท้าย นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 27 เมษายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล คุณภาพคือคำตอบสุดท้าย นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์konc62@yahoo.com 27 เมษายน 2554 จูบิลี่ฮอลล์ เมืองทองธานี

2 ปัญหาของระบบสาธารณสุข  ประกันสุภาพ 100 %, เข้าถึง+ คุณภาพ  โครงสร้างประชากรและการ เคลื่อนย้าย  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ

3 ความชุกของโรคเบาหวาน การรักษา และการควบคุมระดับน้ำตาล ในประชากรไทย พ. ศ. 2547, 2552 2547 6.9 % 43.6% 29.2 % ความชุกของโรคเบาหวานในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ได้รับการรักษาที่ได้ผล / ผู้ป่วยทีรักษาทั้งหมด 2552 6.9% 69.8% 54.5 % (FPG< 140mg/dL)

4 ความชุกของโรคความดันโลหิตสูง การรักษา และคุม ความดันเลือดได้ในประชากรไทย พ. ศ. 2547, 2552 36.7 % 30.4% 22.0% 2547 ความชุกของโรคความดันโลหิต สูงในประชากร ทราบว่าป่วย / ผู้ป่วยความดันสูงทั้งหมด รักษาและควบคุมความดันได้ / ผู้ป่วยที่รักษาทั้งหมด 50.6% 49.7% 21.4% 2552 (BP <140/90 mmHg)

5 หัวใจ 4 ดวง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  แผนสุขภาพตำบล  กองทุนสุขภาพตำบล

6 รพ.สต. ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่เพิ่มคุณภาพบริการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

7 7 เชื่อมโยง เชิงรุก ชุมชน เข้าถึง องค์รวม ประสาน ต่อเนื่อง ชุมชน สังค ม บุคคล ครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม ปัญ ญา กลุ่มประชากรเป้าหมาย/แนวคิด/ มิติสุขภาพ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู จิต เด็ ก สตรี สูงอา ยุ พิการ / ด้อย โอกาส โรค เรื้อรัง กาย วัยรุ่น / เยาวชน ใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม

8 8 รูปแบบ รพ สต เทศบาลชนบทพิเศษ ( เกาะ, ห่างไกล ) รพ. สต. เดี่ยวประชากรหนาแน่น / อาจมีหลาย รพ. สต. ในพื้นที่ ลักษณะเฉพาะ อาทิ โรงงาน, ห่างไกล, เกาะ, แหล่งท่องเที่ยว รพ. สต. เครือข่าย ประชากรเบาบาง / รวมเป็น เครือข่าย ลดปัญหาเรื่อง บุคลากร ลักษณะ รพ. สต. พื้น ที่

9 9 บุคลากร  จำนวนขั้นต่ำ เดี่ยว 4 (1+3) เครือข่าย (1+6) ; 1:1,250  ปรับย้ายกำลังคน ( โยกย้ายภายใน / ชดเชย กำลังคน )  สรรหาบุคลากรใหม่  ตำแหน่งข้าราชการ  ระบบจ้างงานใหม่ ( ระเบียบใหม่, สิทธิ ประโยชน์, สัญญาจ้าง )  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ( อบรม, ศึกษาต่อ, ผลิตใหม่ )  ผลิตเพิ่ม ( ทำแผนระยะกลาง )  อสม./ ลูกจ้าง ในไทยเข้มแข็ง เพิ่มการผลิตและพัฒนาบุคลากร

10 10 การเงินการคลัง : งบ ดำเนินงาน  งบเหมาจ่ายรายหัว และงบเพิ่มเติมจาก สปสช.  งบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น  งบส่งเสริมสุขภาพพื้นที่ (P&P area based)  กองทุนสุขภาพตำบล  เงินบริจาค P&P = Promotion and Prevention

11 เกณฑ์การประเมินขั้นต่ำของ รพสต.  ปรับภาพลักษณ์  บุคลากรตามเกณฑ์  ระบบข้อมูลครอบครัว (Family Folder), ชุมชน และระบบ การรักษาพยาบาลที่มีการปรึกษากับแม่ข่ายรวมถึงระบบ ส่งต่อ  บริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนา รพ. สต.

12 12 มาตรฐานขั้นต่ำของ รพ.สต. 1. การรักษาพยาบาล  พยาบาลเวชปฏิบัติ / พยาบาลวิชาชีพ  ปรึกษาทางไกลกับ รพ. แม่ข่าย  ระบบส่งต่อ ( ไป / กลับ ) 2. การส่งเสริมสุขภาพ ระดับบุคคล  การเยี่ยมบ้าน  ข้อมูลประจำครอบครัว (Family Folder) ระดับครอบครัว  แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว

13 13 มาตรฐานขั้นต่ำของ รพ. สต. ( ต่อ ) 2. การส่งเสริมสุขภาพ ( ต่อ ) ระดับชุมชน  รณรงค์ประจำสัปดาห์ ( อาหาร, ออกกำลัง กาย )  รณรงค์ตามปฏิทินสาธารณสุข  สนับสนุนให้มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3. ระบบสนับสนุน จาก รพ. แม่ข่าย  บุคลากร  ระบบการรักษาพยาบาลปรึกษาทางไกล  ระบบข้อมูลสารสนเทศ  ระบบยาและเวชภัณฑ์

14 14 มาตรฐานขั้นต่ำของ รพ.สต. (ต่อ) 3. ระบบสนับสนุน จาก รพ. แม่ข่าย  ระบบส่งต่อ ( ไป / กลับ )  วิชาการ  งบประมาณ 4. การบริหารงาน  คณะกรรมการพัฒนา รพ. สต.  ประชาคมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่เฉพาะ

15 15 ประชาชนได้อะไร อย่างเป็น รูปธรรม  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คัดกรองโรคเรื้อรัง ( ค้นหาเร็ว รักษาง่าย ประหยัด ) เด็ก ได้รับวัคซีน / พัฒนาการสมวัยทั้งกาย และจิตใจ สตรี ได้รับการคัดกรอง ดูแล ครบถ้วน ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยจิตเวช ( ได้รับการดูแลตามสิทธิ, ญาติได้รับการ อบรม ) ผู้ป่วยพักฟื้น ได้รับการเยี่ยมบ้าน ญาติได้รับ การอบรม ( หายป่วยเร็วขึ้น การดูแลมีคุณภาพมากขึ้น ลด คชจ.)

16 16 ประชาชนได้อะไร อย่างเป็น รูปธรรม  รักษาพยาบาลมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ยา เวชภัณฑ์ เหมือน รพ. ( ผป. บางรายไม่ ต้องเดินทางไปรับยาที่ รพ.) การรักษาบางโรคใช้ การปรึกษาทางไกล ( เดินทางน้อยลง / ประหยัดมากขึ้น ) ระบบส่งต่อไป / กลับ รพ. แม่ข่าย ( ลด ค่าใช้จ่ายของ ปชช.) เจ็บป่วย ฉุกเฉิน มีรถรับส่งอย่างรวดเร็ว ( เข้าถึงบริการ / อัตราตายน้อยลง )

17 17 ประชาชนได้อะไร อย่างเป็น รูปธรรม  การสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและ แก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ( ปชช. / ชุมชน / อบต.) อสม. และจิตอาสา ร่วมการสร้างสุขภาพ ปชช. สามารถดูแล / รักษาพยาบาล เบื้องต้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของปชช. อย่างยั่งยืน

18 นโยบายที่เกี่ยวโยง  บัตร ปชช แทน บัตรทอง  โรงพยาบาล 3 ดี  บรรยากาศดี  บริการดี  บริหารดี  แผนสุขภาพตำบล 3 โครงการ  สาธารณสุขในแหล่งท่องเที่ยว  การควบคุมป้องกันโรคสำคัญ

19 19 ปัญหาอุปสรรค ส่วนกลาง เป้าหมาย และการสนับสนุน ( กฎระเบียบ, การเงินการคลัง, ความก้าวหน้า ) เชิงโครงสร้าง ( หน่วยงานที่รับผิดชอบ ) การสื่อสารกับส่วนภูมิภาค / การสื่อสาร สาธารณะ งบประมาณสนับสนุน รพ. สต. ส่วนภูมิภาค ความเข้าใจและความใส่ใจในการบริหาร เพื่อการพัฒนาในทุกระดับ กำลังคน การพัฒนาศักยภาพ เพื่อปรับเปลี่ยน บทบาท

20 การพัฒนาระบบข้อมูลที่จำเป็น สำหรับ รพ. สต.  ข้อมูลประชากร : แยกตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค : แจ้งเตือนการระบาด การ แก้ปัญหาโรคที่มีความสำคัญในพื้นที่  ข้อมูลการให้บริการ  ข้อมูลทรัพยากร : บุคลากร งปม เวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์  ข้อมูลแวดล้อมด้านสาธารณสุข ข้อมูลชุมชน

21 กลุ่มเป้าหมายบริการ  กลุ่มปกติ : ข้อมูลประชากร  กลุ่มเสี่ยง : ข้อมูลการตรวจคัดกรอง  กลุ่มป่วย : ข้อมูลการวินิจฉัยโรคและรักษาพยาบาล  กลุ่มพิการหรือมีภาวะแทรกซ้อน : ข้อมูลการให้บริการ และติดตามเยี่ยมบ้าน

22

23

24

25

26

27

28

29 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล คุณภาพคือคำตอบสุดท้าย นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 27 เมษายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google