งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

3 1. การสร้างและจัดการความรู้ 2. การพัฒนาระบบบริการและระบบสุขภาพ 3. การพัฒนากำลังคน 4. การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร 5. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและ สมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

4  การสร้างและจัดการความรู้ Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ - การวิจัยเชิงระบบ - คกก. วิจัยในคน

5  การพัฒนาระบบบริการและระบบสุขภาพ - กองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย ของสปสช. - การส่งเสริมบทบาทอปท. ในการจัดบริการ Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

6 3. การพัฒนากำลังคน - การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนด้าน การแพทย์แผนไทย ( นักการแพทย์แผน ไทย ) - การยกระดับผู้ให้บริการการนวดไทยให้ เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

7 การกำหนดให้ยาไทยและยาสมุนไพรเป็นวาระ แห่งชาติ การกำหนดให้ยาไทยและยาสมุนไพรเป็นวาระ แห่งชาติ การส่งเสริมให้บรรจุยาไทยและยาสมุนไพรใน บัญชียาหลักแห่งชาติ การส่งเสริมให้บรรจุยาไทยและยาสมุนไพรใน บัญชียาหลักแห่งชาติ ปีละ 20 รายการ 4. การพัฒนายาไทยและยา สมุนไพร

8 5. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก โครงการห้องสมุดดิจิตอลภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย - ตำราการแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน - ตำรับยา - สมุนไพรและถิ่นกำเนิดในระบบ GIS

9 แนวทางการส่งเสริมการศึกษา วิจัยด้าน การแพทย์แผนไทย โดยการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 1. สนับสนุนการเพาะปลูก การผลิต และแปร รูปสมุนไพร 2. สนับสนุนการศึกษา / วิจัยต่อยอดภูมิ ปัญญาฯ และสมุนไพร 3. สนับสนุนการอนุรักษ์ / คุ้มครองสมุนไพร + ป้องปรามการละเมิดสิทธิภูมิปัญญาฯ 4. สนับสนุนการพัฒนายาแผนไทย / สมุนไพรอย่างครบวงจร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

10


ดาวน์โหลด ppt Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google