งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญ
แนวทางการดำเนินงาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2553

2 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูล อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การสร้างและจัดการความรู้ 2. การพัฒนาระบบบริการและระบบสุขภาพ 3. การพัฒนากำลังคน 4. การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร 5. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ สมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 3

4 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553
 การสร้างและจัดการความรู้ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ - การวิจัยเชิงระบบ - คกก.วิจัยในคน Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553
 การพัฒนาระบบบริการและระบบสุขภาพ - กองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยของสปสช. - การส่งเสริมบทบาทอปท.ในการจัดบริการ Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553
3. การพัฒนากำลังคน - การกำหนดกรอบอัตรากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย(นักการ แพทย์แผนไทย) - การยกระดับผู้ให้บริการการนวดไทยให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7 4. การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร
การกำหนดให้ยาไทยและยาสมุนไพรเป็นวาระแห่งชาติ การส่งเสริมให้บรรจุยาไทยและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีละ 20 รายการ

8 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553
5. การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร โครงการห้องสมุดดิจิตอลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตำราการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน - ตำรับยา - สมุนไพรและถิ่นกำเนิดในระบบ GIS Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวทางการส่งเสริมการศึกษา วิจัยด้านการแพทย์แผนไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1. สนับสนุนการเพาะปลูก การผลิต และแปรรูปสมุนไพร 2. สนับสนุนการศึกษา / วิจัยต่อยอดภูมิปัญญาฯ และสมุนไพร 3. สนับสนุนการอนุรักษ์ / คุ้มครองสมุนไพร + ป้องปรามการละเมิดสิทธิภูมิปัญญาฯ 4. สนับสนุนการพัฒนายาแผนไทย / สมุนไพรอย่างครบวงจร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่สำคัญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google