งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะจากการทำประชา พิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอม บาสเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะจากการทำประชา พิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอม บาสเดอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะจากการทำประชา พิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอม บาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สรุปประเด็นกลุ่มที่ 3 เรื่องบริการ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

2 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก • ประธานกลุ่ม : แพทย์หญิงสายสุณี วนดุรงค์ วรรณ • เลขานุการกลุ่ม : นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ • วิทยากรกลุ่ม : นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ ทางเลือก

3 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก • ในปัจจุบันเน้นการผลิตบุคลากรเพียงด้าน เดียวแต่ไม่ได้ดูแลด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ใช้ร่วมกับการบริการทางการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงมีความเป็น ห่วงว่าจะขาดแคลนสมุนไพรที่ผลิตใน ประเทศไทย • ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อยากให้ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมการบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนด้าน การส่งเสริมสุขภาพ

4 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก • อัตราค่าบริการ สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายเบิก ได้ไม่ทุกภาคส่วน และมีข้อจำกัดเบิกได้บาง รายการ ต้องการให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายใน ด้านการรักษาพยาบาลทุกหน่วยบริการและ ให้มีการกำหนดรายการยาที่เบิกจ่ายให้มาก ขึ้น มีความเป็นห่วงในเรื่องความไม่เท่า เทียมของการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ชาวต่างชาติและชาวไทย

5 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก • การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเพื่อรองรับการดำเนินงาน ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรเดิมในระบบ • เมื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการสากล ควร คำนึงถึงการประกันความเสี่ยงสำหรับการ บริการชาวต่างชาติ ภาครัฐความสนับสนุน งบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะจากการทำประชา พิจารณ์ ( ร่าง ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ ( พ. ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอม บาสเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google