งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ ) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สรุปประเด็นกลุ่มที่ 3 เรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

2 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
ประธานกลุ่ม : แพทย์หญิงสายสุณี วนดุรงค์วรรณ เลขานุการกลุ่ม : นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ วิทยากรกลุ่ม : นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

3 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
ในปัจจุบันเน้นการผลิตบุคลากรเพียงด้านเดียวแต่ไม่ได้ดูแลด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ร่วมกับการบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงมีความเป็นห่วงว่าจะขาดแคลนสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทย ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยากให้ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมการบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนด้านการส่งเสริมสุขภาพ

4 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
อัตราค่าบริการ สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายเบิกได้ไม่ทุกภาคส่วน และมีข้อจำกัดเบิกได้บางรายการ ต้องการให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลทุกหน่วยบริการและให้มีการกำหนดรายการยาที่เบิกจ่ายให้มากขึ้น มีความเป็นห่วงในเรื่องความไม่เท่าเทียมของการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติและชาวไทย

5 สรุปประเด็นเรื่องบริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก
การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับการดำเนินงาน ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรเดิมในระบบ เมื่อเข้าสู่ระบบการให้บริการสากล ควรคำนึงถึงการประกันความเสี่ยงสำหรับการบริการชาวต่างชาติ ภาครัฐความสนับสนุนงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะจากการทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2553-2557) 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google