งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2550 เอกสารของ สอศ. 8 มีนาคม 2550 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2550 เอกสารของ สอศ. 8 มีนาคม 2550 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2550 เอกสารของ สอศ. 8 มีนาคม 2550 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

2 ปัญหาการดำเนินการ งบประมาณล่าช้า เกิดความไม่แน่ใจในการดำเนินการ (ปี 50 มีนาคม) การกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน กำหนดกิจกรรมมากเกินไป ทำให้ดำเนินการไม่ตรงเป้าหมาย การสื่อสารทำความเข้าใจถึงเป้าหมายโครงการจาก สอศ. ถึงระดับผู้ ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับคู่มือการปฏิบัติการโครงการ การกำหนด/หา กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินการ ให้ได้ตามเป้าหมาย การใช้งบประมาณ มีการใช้ผลผลิตของงบประมาณปกติ หรือระยะสั้น มาเป็นผลผลิตของ Flag Ship การเก็บ และสรุปผลข้อมูล ขาดเครื่องมือ

3 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3 ข้อเสนอแนะ ควรมีคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้ตรงตามเป้าหมาย ผู้รับนโยบายควรเผยแพร่เอกสาร และข้อมูลให้ถึงผู้ปฏิบัติ กำหนดกรอบกิจกรรมให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย การหากลุ่มเป้าหมายควรใช้เครือข่าย ชุมชน องกรค์กรส่วน ท้องถิ่นมากกว่าไปสำรวจด้วยตนเอง จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ควรดำเนินการด้วยการบริหารจัดการของ อศจ. และ เชื่อมโยงกับจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนของ กลุ่มเป้าหมาย แยกกลุ่มเป้าหมายจากผลผลิตปกติและระยะสั้นให้ชัดเจน

4 1. โครงการอาชีวะเพื่อ แก้ปัญหาความยากจน (F1) สถานศึกษาละ 81,000 บาท อศจ. ละ 40,000 บาท 1.1 ร่วมกับสถานประกอบการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การหาความต้องการ ฝึกอบรมและ พัฒนาอาชีพตามความต้องการ เป้าหมายผู้รับบริการสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สถานศึกษาละไม่ต่ำกว่า 150 คน อศจ. งบประมาณ 40,000 บาท สู่เป้าหมายจังหวัดอยู่ดีมีสุข และ เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพ อย่างน้อย จังหวัดละ 10 อาชีพหลัก งบบริหาร จัดการรวมถึงการรวบรวมข้อมูล

5 ที่ กลุ่ม อาชีพ สถานที่ จำนวน สมาชิก ชื่อกิจกรรมที่ สถานศึกษา ดำเนินการ 1 2 10 รวม หน้า 1

6 1.2 จัดฝึกอบรม 108 อาชีพ ภายใต้กิจกรรมถนนอาชีพ อาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยบูรณา การเข้ากับจังหวัด มีกำหนดการจัด และกิจกรรม ( วัน เดือน ปี ที่จัด กิจกรรมที่จัด จำนวนผู้เข้าร่วม ) ประชาชนได้รับฝึกอาชีพไม่น้อย กว่า 50,000 คนทั่วประเทศ จังหวัดละประมาณ 650 คน ( นำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ วิธีการที่ทำให้ได้ผลดี )

7 ที่วัน เดือน ปี กิจกรรมจำนวน คน รวม หน้า 2

8 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ......................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................................................... วิธีการดำเนินการที่ได้ผลดี....................................................................................................................................................................................................................... หน้า 2

9 2. ความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษา (F2) สถานศึกษาละ 14,000/18,000 บาท (2,000 คน ) บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ สถานประกอบการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด เป้าหมายสถานประกอบการเพิ่มขึ้น / ความร่วมมือมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น สถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 5 แห่ง จำนวนนักเรียนนักศึกษา คนงานใน สถานประกอบการเพิ่มขึ้นสถานศึกษา ละไม่น้อยกว่า 10 คน อศจ. งบประมาณ 80,000 บาท สำรวจข้อมูลความต้องการ ประสาน ความร่วมมือ สร้างเครือข่าย เชิดชู เกียรติฯ ศูนย์กำลังคนอาชีวะ เผยแพร่ และติดตามผล

10 ที่ ชื่อ – ที่อยู่ สถาน ประกอบการ สาขาวิ ชา / หลักสูต รที่ พัฒนา จำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็น หมาย เหตุ / มี การ เทียบ โอนวุฒิ นักศึกษ า คนงานใน สถาน ประกอบก าร 1 หน้า 3

11 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ......................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................................................... วิธีการดำเนินการที่ได้ผลดี....................................................................................................................................................................................................................... หน้า 4

12 3. จัดการองค์ความรู้ในการสร้าง ผู้ประกอบการ (F3) งปม. สถานศึกษาละ 84,600 บาท สนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการ การ นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อ เพิ่มมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้าและ บริการ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 คน มีการประสานเครือข่าย เชื่อมโยง ความร่วมมือและบูรณาการภารกิจ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอนุรักษ์พัฒนา และใช้ประโยชน์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อศจ. งบประมาณ 30,000 บาท สำรวจและจัดทำ Profile ศึกษาความ ต้องการ สร้างเครือข่ายหลากหลาย SME ศิษย์เก่า บริหารเชื่อมโยง เผยแพร่และติดตามผล

13 ที่ ผลิตภัณฑ์ / สินค้า / บริการ และสถานที่ องค์ ความรู้ / กิจกรร ม จำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็น เครือข่า ย / ภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น นักศึกษาประชา ชน 1 2 หน้า 5

14 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ......................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................................................... วิธีการดำเนินการที่ได้ผลดี....................................................................................................................................................................................................................... หน้า 6

15 4. โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจ (F4) งบประมาณสถานศึกษาละ 13,000 บาท พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะการเป็น ผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ประชาชน พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ สถานศึกษาละไม่น้อยกว่า 10 คน จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา เพื่อ สร้างทักษะ ประสบการณ์ในการเป็น ผู้ประกอบการ สถานศึกษาละอย่าง น้อย 1 กลุ่มธุรกิจ

16 ที่ ผลิตภัณฑ์ / สินค้า / บริการ และสถานที่ กิจกรรม ที่ ดำเนินก าร จำนวน กลุ่มเป้าหมายเป็น เครือข่า ย / วิสาหกิ จ ที่ ร่วมมือ นักศึกษาประชาช น 1 2 หน้า 7

17 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ......................................................................................................................................................................................................................................... ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................................................................................................................................... วิธีการดำเนินการที่ได้ผลดี....................................................................................................................................................................................................................... หน้า 8

18 ขอบคุณและ สวัสดี เป้าหมายแม่นมั่นวิธีการหลากหลายรวมใจพัฒนาศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนดำเนินการวัดผลทุกครั้งเพื่อปรับปรุงมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก


ดาวน์โหลด ppt โครงการ เทียบเท่า ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2550 เอกสารของ สอศ. 8 มีนาคม 2550 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google