งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วยงาน.................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย ค.กลุ่มงาน/ฝ่าย ง.กลุ่มงาน/ฝ่าย จ.กลุ่มงาน/ฝ่าย ข.กลุ่มงาน/ฝ่าย ฉ. ฝ่าย / งาน ก. ฝ่าย/งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วยงาน.................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย ค.กลุ่มงาน/ฝ่าย ง.กลุ่มงาน/ฝ่าย จ.กลุ่มงาน/ฝ่าย ข.กลุ่มงาน/ฝ่าย ฉ. ฝ่าย / งาน ก. ฝ่าย/งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหน่วยงาน.................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย ค.กลุ่มงาน/ฝ่าย ง.กลุ่มงาน/ฝ่าย จ.กลุ่มงาน/ฝ่าย ข.กลุ่มงาน/ฝ่าย ฉ. ฝ่าย / งาน ก. ฝ่าย/งาน E ฝ่าย/งาน D ฝ่าย/งาน F ฝ่าย/งาน H ฝ่าย/งาน G ฝ่าย/งาน I ฝ่าย/งาน K ฝ่าย/งาน J ฝ่าย/งาน L ฝ่าย/งาน N ฝ่าย/งาน M ฝ่าย/งาน O งาน B งาน A งาน C ฝ่าย/งาน N ฝ่าย/งาน M ฝ่าย/งาน O

2 สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กลุ่มงานกำหนด มาตรฐานฝีมือ แรงงาน กลุ่มงานทดสอบ มาตรฐานฝีมือ แรงงานและวิชาชีพ ควบคุม -ตัวอย่าง 1/3 - กลุ่มงานส่งเสริม มาตรฐานฝีมือ แรงงาน สำนักงานรับรอง มาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ ฝ่ายสนับสนุนการ อำนวยการ งานพัสดุ งานการเงินและ บัญชี งานธุรการ งานพิมพ์เอกสาร / บันทึกข้อมูล งานสารบรรณ ฝ่ายแผนงานและ สารสนเทศ ฝ่ายจัดทำมาตรฐาน ฝีมือแรงงานอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม ฝ่ายฝ่ายจัดทำ มาตรฐานฝีมือ แรงงานสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหกรรม ศิลป์และภาคบริการ งานธุรการ 11 มกราคม 2553 งานวิชาการ งานธุรการ ฝ่ายประสานและ พัฒนาการทดสอบ ฝ่ายทดสอบ งานธุรการ ฝ่ายวิชาการและ แผนงาน ฝ่ายสนับสนุน ช่วยอำนวยการ ฝ่ายประสาน ต่างประเทศ ฝ่ายส่งเสริมและ ประสานงานการ แข่งขัน ฝ่ายส่งเสริม มาตรฐานฝีมือ แรงงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบ มาตรฐานฝีมือ แรงงาน งานวิชาการ งานธุรการ งานแผนงานและ งบประมาณ

3 กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ฝ่ายวินัย -ตัวอย่าง 2/3 - ฝ่ายพัฒนา ข้าราชการ ฝ่ายอัตรากำลัง และระบบงาน ฝ่ายข้อมูลบุคคล และบำเหน็จ ความชอบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผน อัตรากำลังและการ กำหนดตำแหน่ง งานยุทธศาสตร์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานประเมินบุคคล งานบริหาร งบประมาณ บุคลากร งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ศูนย์ราชการ ใสสะอาด งานวินัย งานพัฒนาบุคคล งานวางแผนและ ประเมินผล งานบำเหน็จ บำนาญ เครื่องราชอิสริยาภร ณ์และประโยชน์ เกื้อกูล งานเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน งานข้อมูลบุคคล และทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ 11 มกราคม 2553

4 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบ บริหารการจัดการ ภาครัฐ ฝ่ายพัฒนาระบบการ ตรวจสอบและ ประเมินผล -ตัวอย่าง 3/3 - ฝ่ายพัฒนาระบบ บริหาร งานบริหารทั่วไป 11 มกราคม 2553


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วยงาน.................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย ค.กลุ่มงาน/ฝ่าย ง.กลุ่มงาน/ฝ่าย จ.กลุ่มงาน/ฝ่าย ข.กลุ่มงาน/ฝ่าย ฉ. ฝ่าย / งาน ก. ฝ่าย/งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google