งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติที่เสนอและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ใน การประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติที่เสนอและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ใน การประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 13 สิงหาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มติที่เสนอและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ใน การประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 13 สิงหาคม 2552

2 1. วัคซีนใหม่ : วัคซีนเดงกี่ วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอีโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์ เพาะเลี้ยง (Cell-based) 1.1 เห็นชอบในหลักการในกรอบแนวทางการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน 1.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบแนวทางฯให้มีความ สมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ และสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 1.3 เห็นชอบให้รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนในระดับโรงงานนำร่องเพื่อผลิตวัคซีน สำหรับการทดสอบทางคลินิก ข้อเสนอเพื่อ พิจารณา

3 2. วัคซีนที่มีใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค : วัคซีนบีซีจี และวัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และตับอักเสบบี รวมทั้งวัคซีนวัณโรคชนิดใหม่ 2.1 เห็นชอบในหลักการในกรอบแนวทางการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีน 2.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง พัฒนากรอบแนวทางฯ ดังกล่าวให้มี ความสมบูรณ์ เหมาะสม สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการ และสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป ข้อเสนอเพื่อ พิจารณา

4 3. ประเด็นสำคัญที่เป็นแนวทางร่วมและจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่อขอความเห็นชอบใน หลักการ ดังนี้ 3.1 การจัดตั้งหน่วยงานกลางอย่างเป็นทางการ 3.2 การบริหารจัดการวัคซีนแต่ละชนิดอย่างครบวงจรในรูปแบบโครงการ (Project- based management) 3.3 การพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรของการพัฒนาวัคซีนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3.4 การพัฒนากรอบโครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานควบคุมกำกับวัคซีนของ ประเทศ 3.5 นโยบายการเลือกใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศ สำหรับแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคที่ชัดเจน ข้อเสนอเพื่อ พิจารณา


ดาวน์โหลด ppt มติที่เสนอและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ใน การประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 13 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google