งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมหมาย กิตยากุล ผู้อำนวยการสำนัก แผนงานและารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมหมาย กิตยากุล ผู้อำนวยการสำนัก แผนงานและารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมหมาย กิตยากุล ผู้อำนวยการสำนัก แผนงานและารสนเทศ

2 1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 2. การจัดทำและเสนอของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 4. โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อ การจัดการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2555 2

3  คาดว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ต้องจัดส่งคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2556 ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 3

4 1. ให้ความสำคัญในการดำเนินภารกิจ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่สอดคล้องกับ นโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน พ. ศ.2555-2558 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2555 และ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 2. จัดลำดับความสำคัญ คำนึงถึงความ พร้อมและความสามารถ ในการใช้จ่ายงบประมาณ 4

5 5 3. ทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือ ยกเลิกภารกิจที่ไม่สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล 4. ให้ความสำคัญกับการบูรณาการใน การดำเนินภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวง / หน่วยงาน และ ระหว่างกระทรวง โดยต้องมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ “ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่า มากมาย ป่าไม้ยั่งยื่น ”

6 พันธกิจ - อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า - วิจัย พัฒนา และให้บริการด้าน วิชาการ - บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า โดยกระบวนการ มีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี เหมาะสม - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง สมดุลและยั่งยืน แผนงาน - แผนงานอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ - แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยพิบัติ 6

7 7 ผลผลิต - พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหาร จัดการ - แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ - ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า โครงการ - โครงการเร่งรัดการจัดทำแนว เขตในพื้นที่อนุรักษ์ - โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการ เปลี่ยนแปลงพื้นป่าและ เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

8 8 งบรายจ่าย - งบบุคลากร - งบดำเนินงาน - งบลงทุน - งบเงินอุดหนุน - งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมหลัก - กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ พัฒนาป่าไม้ - กิจกรรมโครงการสำรวจจัดทำ แผนที่การครอบครอง ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยใช้ เทคโนโลยีสำรวจ จากระยะไกล

9 9 กิจกรรมหลัก - กิจกรรมโครงฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ - กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล - กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ แห่งชาติ - กิจกรรมวิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ ป่า

10 10 ทั้งนี้ ต้องประกอบด้วย 4 รายจ่าย คือ 1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าสาธารณูปโภค 2. รายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้อง จัดสรร ประกอบด้วย พนักงานราชการ ( อัตราเดิม ) 3. รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน / ตาม กฎหมาย เป็นรายจ่ายในการ ดำเนินการปกติตามอำนาจและหน้าที่ 4. รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์ เป็น รายจ่ายที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ กระทรวง

11  นำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาพิจารณาก่อน โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5.1 การอนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม 11

12 12 5.3 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ อย่างเป็นระบบ 5.4 การป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยพิบัติ 5.5 การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 5.1 และ 5.4

13  นำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาพิจารณาก่อน คือ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 3. แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ 13

14 14 4. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยพิบัติ 5. แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะ ภูมิอากาศ โดยในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในแผนงานอนุรักษ์และ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ


ดาวน์โหลด ppt สมหมาย กิตยากุล ผู้อำนวยการสำนัก แผนงานและารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google