งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับผู้บริหารส่วนภูมิภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับผู้บริหารส่วนภูมิภาค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับผู้บริหารส่วนภูมิภาค
โดย นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นบ.นบท.ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติกรเชี่ยวชาญ (ด้านกฎหมาย) ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 ก.บททั่วไป 1. การบริหารงานภาครัฐ : กฎหมาย กฎ ระเบียบ
1.1 “นิติรัฐ” VS “นิติธรรม” 1.2 การใช้อำนาจรัฐ 1.3 การบริการสาธารณะ 1.4 ความเป็น “เจ้าของ” หรือ “กรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สิน

3 ก.บททั่วไป 2. ลักษณะของการบริหารงานภาครัฐกับการใช้กฎหมาย
2.1 งานบริหารโดยแท้ 2.2 การบริหารโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย

4 ก.บททั่วไป 3. การใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร 3.1 เป็นเครื่องมือในทางบริหาร
- ความสำเร็จตามนโยบาย 3.2 ถูกต้อง เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 3.3 ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ ปลอดภัย

5 ก.บททั่วไป 4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4.1 กฎหมายทั่วไป 4.1.1 กฎหมายเอกชน 4.1.2 กฎหมายมหาชน (1) กฎหมายกลาง (2) กฎหมายที่เกี่ยวกับจัดตั้งองค์กร (3) กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ (4) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ 2542

6 ก.บททั่วไป 4.2 กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขโดยตรง
- มี 39 ฉบับ (รก.30,รก.ร่วม9) 4.2.1 ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 4.2.2 วิชาชีพ 6 ฉบับ - การบังคับใช้กฎหมาย - การพัฒนากฎหมาย

7 ก.บททั่วไป 5. ความรับผิดทางกฎหมาย 5.1 แพ่ง 5.2 อาญา 5.3 วินัย
5.4 จริยธรรม 5.5 ค่าปรับทางปกครอง

8 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ
1. การบริหารงานภาครัฐ 1.1 คน - พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 - กฎก.พ. กฎ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอื่น 1.2 เงิน - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 - กฎหมายลำดับรองของ กฎ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี

9 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ
1.3 วัสดุ,สิ่งของ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 - มติคณะรัฐมนตรี / ที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

10 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ
1.4 การบริหารจัดการ (1) พระราชบัญญัติด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (2) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

11 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ
2. หลักกฎหมายและตัวอย่างเฉพาะเรื่อง 2.1 การจัดซื้อ/จ้าง - การอุทธรณ์ - สัญญาจ้าง/ซื้อขาย 2.2 เงินบำรุง 2.3 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน(ราชพัสดุ) , บริจาค 2.4 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค/การมอบอำนาจ

12 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ
2.5 การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณา ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 2.6 คดีทางการแพทย์ 2.7 การร้องเรียน

13 จบ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับผู้บริหารส่วนภูมิภาค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google