งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค โดย นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค โดย นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค โดย นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติกรเชี่ยวชาญ ( ด้านกฎหมาย ) นิติกรเชี่ยวชาญ ( ด้านกฎหมาย ) ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 ก. บททั่วไป 1. การบริหารงานภาครัฐ : กฎหมาย กฎ ระเบียบ 1.1 “ นิติรัฐ ” VS “ นิติธรรม ” 1.1 “ นิติรัฐ ” VS “ นิติธรรม ” 1.2 การใช้อำนาจรัฐ 1.2 การใช้อำนาจรัฐ 1.3 การบริการสาธารณะ 1.3 การบริการสาธารณะ 1.4 ความเป็น “ เจ้าของ ” หรือ “ กรรมสิทธิ์ ” ในทรัพย์สิน 1.4 ความเป็น “ เจ้าของ ” หรือ “ กรรมสิทธิ์ ” ในทรัพย์สิน

3 ก. บททั่วไป 2. ลักษณะของการบริหารงานภาครัฐกับ การใช้กฎหมาย 2.1 งานบริหารโดยแท้ 2.1 งานบริหารโดยแท้ 2.2 การบริหารโดยใช้อำนาจตาม กฎหมาย 2.2 การบริหารโดยใช้อำนาจตาม กฎหมาย

4 ก. บททั่วไป 3. การใช้กฎหมายของฝ่ายบริหาร 3.1 เป็นเครื่องมือในทางบริหาร 3.1 เป็นเครื่องมือในทางบริหาร - ความสำเร็จตามนโยบาย - ความสำเร็จตามนโยบาย 3.2 ถูกต้อง เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย 3.2 ถูกต้อง เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย 3.3 ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติ ปลอดภัย 3.3 ผู้บริหาร / ผู้ปฏิบัติ ปลอดภัย

5 ก. บททั่วไป 4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการ 4.1 กฎหมายทั่วไป 4.1 กฎหมายทั่วไป 4.1.1 กฎหมายเอกชน 4.1.1 กฎหมายเอกชน 4.1.2 กฎหมายมหาชน 4.1.2 กฎหมายมหาชน (1) กฎหมายกลาง (1) กฎหมายกลาง (2) กฎหมายที่เกี่ยวกับจัดตั้ง องค์กร (2) กฎหมายที่เกี่ยวกับจัดตั้ง องค์กร (3) กฎหมายที่เกี่ยวกับการ บริหารงานภาครัฐ (3) กฎหมายที่เกี่ยวกับการ บริหารงานภาครัฐ (4) พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ. ศ 2542 (4) พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ. ศ 2542

6 ก. บททั่วไป 4.2 กฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์การ สาธารณสุขโดยตรง - มี 39 ฉบับ ( รก.30, รก. ร่วม 9) 4.2.1 ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 4.2.1 ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 4.2.2 วิชาชีพ 6 ฉบับ 4.2.2 วิชาชีพ 6 ฉบับ - การบังคับใช้กฎหมาย - การบังคับใช้กฎหมาย - การพัฒนากฎหมาย - การพัฒนากฎหมาย

7 ก. บททั่วไป 5. ความรับผิดทางกฎหมาย 5.1 แพ่ง 5.1 แพ่ง 5.2 อาญา 5.2 อาญา 5.3 วินัย 5.3 วินัย 5.4 จริยธรรม 5.4 จริยธรรม 5.5 ค่าปรับทางปกครอง 5.5 ค่าปรับทางปกครอง

8 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ 1. การบริหารงานภาครัฐ 1.1 คน 1.1 คน - พระราชบัญญัติระเบียบราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 - พระราชบัญญัติระเบียบราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 - กฎก. พ. กฎ ระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอื่น - กฎก. พ. กฎ ระเบียบมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอื่น 1.2 เงิน 1.2 เงิน - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 - กฎหมายลำดับรองของ กฎ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง - กฎหมายลำดับรองของ กฎ ระเบียบ ของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง มติคณะรัฐมนตรี

9 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ 1.3 วัสดุ, สิ่งของ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ. 2535 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ. 2535 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุว่าด้วยวิธีการ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุว่าด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2549 ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2549 - มติคณะรัฐมนตรี / ที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด เกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2542 ต่อหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2542

10 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ 1.4 การบริหารจัดการ (1) พระราชบัญญัติด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 (1) พระราชบัญญัติด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 (2) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545 (2) พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545 (3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 (3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ อำนาจ พ. ศ. 2550 (4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ อำนาจ พ. ศ. 2550

11 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ 2. หลักกฎหมายและตัวอย่างเฉพาะ เรื่อง 2.1 การจัดซื้อ / จ้าง 2.1 การจัดซื้อ / จ้าง - การอุทธรณ์ - การอุทธรณ์ - สัญญาจ้าง / ซื้อขาย - สัญญาจ้าง / ซื้อขาย 2.2 เงินบำรุง 2.2 เงินบำรุง 2.3 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ( ราชพัสดุ ), บริจาค 2.3 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ( ราชพัสดุ ), บริจาค 2.4 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค / การ มอบอำนาจ 2.4 หน่วยงานในส่วนภูมิภาค / การ มอบอำนาจ

12 ข. บทว่าด้วยกฎหมายเฉพาะ 2.5 การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ พิจารณา ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ. ศ. 2539 2.5 การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ พิจารณา ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ. ศ. 2539 2.6 คดีทางการแพทย์ 2.6 คดีทางการแพทย์ 2.7 การร้องเรียน 2.7 การร้องเรียน

13 จบสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ข้อกฎหมายที่น่ารู้สำหรับ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค โดย นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นาย กิตติศักดิ์ ประเสริฐสงค์ นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต นบ. นบท. ประกาศนียบัตรบัณฑิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google