งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 13"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 13
รัฐประศาสนศาสตร์กับการทำงานของข้าราชการ รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 1

2 การกำหนดมาตรฐานอ้างอิง/การเทียบเคียง (Benchmarking)
เดวิด ที เคิร์นส์ (David T. Kearns) Benchmarking หมายถึง กระบวนการที่ต่อเนื่องในการวัดผลผลิต บริการ และการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเปรียบเทียบในเชิงแข่งขันกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำ

3 การรื้อปรับระบบ (REENGINEERING) MICHAEL HAMMER AND JAMES CHAMPY
หมายถึง การพิจารณาหลักการพื้นฐานของธุรกิจ และคิดหลักการใหม่ชนิดถอนรากถอนโคน ปรับประบวนการธุรกิจใหม่เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ คือ เป้าหมายขององค์การ ดดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ ต้นทุน คุณภาพ การบริการ และความรวดเร็ว องค์ประกอบ - Rethinking - Radical - Dramatic - Redesign - Performance Indicators

4 ดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS)
ผลสัมฤทธิ์ (result) = ผลผลิต (output) + ผลลัพธ์ (outcome) ผลสัมฤทธิ์ของ การให้บริการแก่ประชาชน KPI : ระยะเวลา การให้บริการแก่ประชาชน แล้วเสร็จต่อราย KPI : ร้อยละความ พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ = +

5 การวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล (BALANCED SCORECARD) ROBERT S
การวัดผลการดำเนินงานแบบสมดุล (BALANCED SCORECARD) ROBERT S. KAPLAN AND DAVID P. NORTON

6 Balanced Scorecard ในภาครัฐของไทย

7 หลักการที่กำหนดกรอบในการทำงาน ของข้าราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ , 2535, 2536 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2543 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อ ประชาชนของหน่วยงาน พ.ศ. 2532,2540 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ เลือกตั้ง พ.ศ. 2541

8 หลักการเกี่ยวกับการตรวจสอบ การทำงานของข้าราชการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. 2542

9 Measurement Case Study: City of Indianapolis
แนวทาง 5 ประการ - Performance Measure - Performance Reporting - Performance-Based Compensation - Activity-Based Costing Management - Activity-Based/Performance Budgeting


ดาวน์โหลด ppt 33711 ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ รัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ 13

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google