งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไร.... รางวัล พระราชทาน ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัล พระราชทาน นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์ นิติกร 8 ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไร.... รางวัล พระราชทาน ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัล พระราชทาน นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์ นิติกร 8 ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไร.... รางวัล พระราชทาน ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัล พระราชทาน นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์ นิติกร 8 ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2 กฎหมายปกครองที่ควรรู้ พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติ ราชการ ทางปกครอง พ. ศ.2539 (1 )

3 กฎหมายปกครองที่ควรรู้ พ. ร. บ. ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ. ศ.2539 และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ. ศ.2539 (2 )

4 กฎหมายปกครองที่ควรรู้ พ. ร. บ. ข้อมูล ข่าวสาร ของราชการ พ. ศ.2540 (3 )

5 กฎหมายปกครองที่ควรรู้ พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ. ศ.2542 และ ระเบียบที่ ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล ปกครองสูงสุด ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ. ศ.2543 (4 )

6 หลักความเป็นกลาง ในการพิจารณาทางปกครอง และการทำ คำสั่งทางปกครอง ความห มาย “ การพิจารณา ทางปกครอง ” “ คำสั่งทาง ปกครอง ” “ คู่กร ณี ”

7 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครอง (1) เป็นคู่กรณี เอง (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่ สมรสของคู่กรณี (3) เป็นญาติของ คู่กรณี ไม่ได้ มาตรา 13

8 มาตรา 13 ( ต่อ ) (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทน โดยชอบธรรม … (5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้าง ของคู่กรณี (6) กรณีอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง

9 การดำเนินการของ คณะกรรมการประเมิน เป็นการพิจารณาทาง ปกครอง คณะกรรมการ อำนวยการฯ ตัดสิน ผล เสนอ ต่อ ศธ. อนุมัติ ผล สำนักงานปลัด กระทรวงฯ จัดทำ ประกาศผล ฯ แจ้ง ผล เตรียมการเข้า รับรางวัล

10 ผลของกฎหมายที่เกี่ยวกับ คณะกรรมการประเมิน การแจ้งผลการประเมิน การเปิดเผยผลการประเมิน 1 2

11 ขอเชิญซักถาม


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไร.... รางวัล พระราชทาน ทำอย่างไร.... ไม่ขัดระเบียบ หลักเกณฑ์ รางวัล พระราชทาน นายสิทธิศักดิ์ ไม้สนธิ์ นิติกร 8 ว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google