งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพ ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2551 โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวช กรรมป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพ ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2551 โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวช กรรมป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพ ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2551 โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวช กรรมป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม ประกันสุขภาพ

2

3 การพัฒนาระบบและกลไกการ จัดการ ระบบประกันสุขภาพ

4 1. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการ ดำเนินงานสำหรับเครือข่ายหน่วย บริการสังกัด สป. มีการประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย * คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข * คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง สุขภาพ ระดับเขต * คณะกรรมการพัฒนารายงานทาง การเงินและดัชนีชี้วัดการเงินการคลัง สาธารณสุข

5 2. ศึกษาระบบการจัดการด้านการคลัง สุขภาพของ สป. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของงาน บริการ โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของงาน บริการ การศึกษาระบบการจัดการด้านการคลัง สุขภาพของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข การศึกษาระบบการจัดการด้านการคลัง สุขภาพของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข

6 3. สนับสนุนการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัด สป. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน ประกันสุขภาพของหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม สปสช. ฯลฯ แต่งตั้งผู้ประสานงานเขตกลุ่มประกัน สุขภาพ จัดทำจดหมายข่าว

7 4. พัฒนาฐานข้อมูลระบบประกัน สุขภาพ จัดทำผังบัญชีภาคสุขภาพกระทรวง สาธารณสุข จัดตั้งและอบรมทีมพี่เลี้ยงบัญชีระดับ จังหวัด ระดับเขต แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยบริการ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยบริการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน การเงินการคลังสุขภาพ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน การเงินการคลังสุขภาพ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูลพร้อมโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล - พัฒนาเว็บไซด์และโปรแกรมเพื่อการ จัดการข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนและ การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์ กรณี ค่าใช้จ่ายสูง ของแรงงานต่างด้าว จัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนและ การตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์ กรณี ค่าใช้จ่ายสูง ของแรงงานต่างด้าว

8 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร จัดการข้อมูลการเงินการคลัง สุขภาพ

9 1. พัฒนากลไกการดำเนินงานของ CFO ระดับเขต / จังหวัด ตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง สุขภาพ ระดับเขต / จังหวัด ในปีงบประมาณ 2550 ได้จัดประชุมการ พัฒนากลไกการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน การเงินการคลังสาธารณสุข ระดับเขต ราย ภาค จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการบริหาร การเงินการคลังสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 อบรมเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การคลังแก่แกนนำเครือข่าย CFO ระดับเขต และระดับจังหวัด

10 2. การพัฒนารายงานทางการเงินและ ดัชนีชี้วัดการเงินการคลัง สุขภาพ * ตั้งคณะกรรมการพัฒนารายงานทาง การเงินและดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลัง สาธารณสุข จัดทำดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลัง สาธารณสุข จัดทำคู่มือการจัดทำรายงานทางการเงิน และดัชนีชี้วัดทางการเงินการคลัง สาธารณสุข

11


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการ ระบบประกันสุขภาพ ในภาพรวม ปีงบประมาณ 2551 โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านเวช กรรมป้องกัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google