งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก
สสอ.โพนพิสัย การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สสอ.โพนพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล “หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทำให้ประชาชนไม่ป่วย เมื่อป่วยมีการดูแลใกล้บ้านที่มีคุณภาพ” นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ประชาชน อสม. หมออนามัย รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล

3 ภาระกิจ คือ 1. ทำให้ประชาชนแข็งแรง
สสอ.โพนพิสัย ภาระกิจ คือ 1. ทำให้ประชาชนแข็งแรง 2. เจ็บป่วยเล็กน้อยมีการดูแลใกล้บ้านที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ 3. ป่วยมากเกินขีดความสามารถได้รับ การส่งต่ออย่างรับผิดชอบและเอื้ออาทร 4. ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการติดตามเยี่ยม ด้วยความห่วงใย

4 ลักษณะของการจัดบริการ
สสอ.โพนพิสัย ลักษณะของการจัดบริการ ต้องครอบคลุม ความเท่าเทียมและอิสระในการ เข้าถึงระบบบริการ 2.เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะกิจ 3. บริการต้องบูรณาการทั้งส่งเริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 4. ประสานงานทุกภาคส่วน 5. ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้ใช้บริการ และ เป็นเจ้าของในการดูแลระบบ

5 บริการ ปฐมภูมิ สมบูรณ์แบบ ส่งต่อรักษา รับผิดชอบ
แนวคิด สสอ.โพนพิสัย บริการ ปฐมภูมิ สมบูรณ์แบบ ชุมชน มีส่วนร่วม ส่งต่อรักษา รับผิดชอบ เอื้ออาทร รพส. ตำบล

6 ส่งเสริมบทบาท อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุก
สสอ.โพนพิสัย โครงสร้าง อสม (อ) ดูแล 20 หลังคาเรือน (ประมาณ 80 คน) หมออนามัย (ม) ดูแล อสม (ประมาณ 1,400 คน) รพ.สร้างเสริมฯ (รพ.ส.ต) ดูแล 8 หมออนามัย (ประมาณ 10,000 คน) รพ1 2 3..n 3...n ม1 20 3 อ1

7 การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล
สสอ.โพนพิสัย การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล 4. นักสอบสวนโรค คน 1. พยาบาลเวชปฏิบัติ คน 2. นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 คน 5. นักจัดการยุทธศาสตร์ คน 3. นักให้คำปรึกษา คน 6. ผู้จัดการ คน

8 รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล
สสอ.โพนพิสัย ลักษณะของ รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล มีจำนวน ปชก. ที่รับผิดชอบแบบองค์รวม ที่เหมาะสมประมาณ 10,000 คน7-9 หมู่บ้าน 2. มีบุคลากรสาธารณสุขเป็นทีมเดียวกัน ชัดเจน 8 คน 3. ภาระกิจเน้นหนักเชิงรุกครบวงจร คือ - สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค - จัดหายาที่จำเป็นใกล้มือทุกครัวเรือน - รักษาโรคเบื้องต้น และดูแลผู้ป่วย ที่รักษาจากโรคพยาบาลแล้วกลับมาบ้าน - ส่งต่อเอื้ออาทร “เจ้าของไข้” - เยี่ยมบ้านด้วยความห่วงใย

9 3.ปรับแผนงบลงทุนเพื่อ เติมเต็มพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้
สสอ.โพนพิสัย เงื่อนไขนำไปสู่ความสำเร็จ 2.พื้นที่ทดลอง ครึ่งปีงบประมาณ 1 เม.ย. 52 ถึง 30 ก.ย. 52 จำนวน 30% ของ PCU (กลุ่มสถานีอนามัย) ที่มีในอำเภอ 1.เลือกพื้นที่ ทดลองที่พร้อม ที่สุด -ปชก.>10,000 คน - ทีมงาน 8 คน มี พยาบาลเวชฯ 2-3 คน อื่นๆตาม 5 เสือปฐมภูมิ 3.ปรับแผนงบลงทุนเพื่อ เติมเต็มพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ - ปรับปรุงเครือข่ายอาคาร สถานที่ สอ. ทุกแห่ง - จัดหารถรับ-ส่งผู้ป่วย 1 คัน - จัดหารถจักรยานยนต์ คนละ 1 คัน - บริการโทรศัพท์มือถือให้ มีประสิทธิภาพ - สิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้สุขศึกษา

10 ความพร้อมในการดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล
สสอ.โพนพิสัย ความพร้อมในการดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย

11 แผนที่จังหวัดหนองคาย
สสอ.โพนพิสัย แผนที่จังหวัดหนองคาย N น้ำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ.ปากคาด จ.เลย ม่ อ.บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อ.โซ่พิสัย อ.ศรีวิไล อ.รัตนวาปี อ.สังคม เวียงจันทน์ อ.เฝ้าไร่ อ.พรเจริญ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.โพนพิสัย อ.บึงโขงหลง อ.เซกา อ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ อ.เมือง จ.นครพนม อ.สระใคร จ.อุดรธานี จ.สกลนคร

12 รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย
สสอ.โพนพิสัย รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย ปี 2552 308 3/6 1,559 9 14,022 21 ผาสวรรค์โคกก่องชัยพร 236 1/3 1,596 8 12,765 16 คำนาดีนาสวรรค์ 207 1,233 11,093 20 หนองเลิงโคกสะอาด 3 บึงกาฬ 156 1/4 1,272 6 7,626 13 ท่าดอกคำ 1 บึงโขงหลง 199 1,012 9,103 นางิ้ว สังคม 128 1/1 1,246 9,966 ฝาง สระไคร 219 1,261 11,342 19 เซิมผือ 201 1,137 10,230 บัวชุม 2 โพนพิสัย อสม. จักรยาน ยนต์ ปชก. บุคลากร(คน) รพ.สต. จำนวน รถยนต์/ จนท.ต่อ (คน) จำนวนหมู่บ้าน หน่วยบริการ ทุติยภูมิ(PCU) จำนวนที่ตั้ง อำเภอ

13 รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย
สสอ.โพนพิสัย รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย ปี 2552(ต่อ) 236 1/1 1,608 8 12,862 15 วังหลวง 280 2/2 1,737 13,893 17 เฝ้าไร่ 2 355 3/5 1,593 9 14,336 18 นาสะแบงนาแสง นาคำแคน 1 ศรีวิไล 330 9/1 806 21 16,913 27 โพธิ์ตาก 282 2/3 1,317 11 14,478 24 โพนแพงนาทับไฮ รัตนวาปี 164 0/6 1,374 10 13,735 22 เหล่าทองโนนสวางถ้ำเจริญ 160 0/5 957 10,523 13 คำแก้วดอนเสียดโนนเค็ง โซ่พิสัย 210 1,294 16,814 25 ดอนหญ้านาง หนองหัวช้าง พรเจริญ อสม. จักรยาน ยนต์ ปชก. บุคลากร(คน) รพ.สต. จำนวน รถยนต์/ จนท.ต่อ (คน) จำนวนหมู่บ้าน หน่วยบริการ ทุติยภูมิ(PCU) จำนวนที่ตั้ง อำเภอ

14 รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย
สสอ.โพนพิสัย รายละเอียดพื้นที่เป้าหมาย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย ปี 2552(ต่อ) 5,553 1,200 252 302,384 447 23 รวม 210 2/4 1,021 10 10,204 18 พระพุทธบาท บ้านหม้อ 1 ศรีเชียงใหม่ 282 1/4 1,250 9 11,249 ป่งไฮโคกโขงท่าเชียงเครือ เซกา 205 0/4 948 13 12,322 15 เวียงคุกปะโค 234 1/6 821 19 15,597 26 หาดคำหินโงม ท่าจาน 209 0/2 1,088 10,877 14 เมืองหมีกวนวัน 254 1/3 1,066 13,846 16 ค่ายบกหวานนาฮี 4 เมือง 290 1,317 17,109 27 หนองยองสมสนุกนาดง ปากคาด 198 1/1 1,640 7 11,479 นาข่าโคกคอน ท่าบ่อ อสม. จักรยาน ยนต์ ปชก. บุคลากร(คน) รพ.สต. จำนวน รถยนต์/ จนท.ต่อ (คน) จำนวนหมู่บ้าน หน่วยบริการ ทุติยภูมิ(PCU) จำนวนที่ตั้ง อำเภอ

15 ความพร้อมในการดำเนินงาน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สสอ.โพนพิสัย ความพร้อมในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

16 แผนที่จังหวัดหนองคาย
สสอ.โพนพิสัย แผนที่จังหวัดหนองคาย N น้ำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อ.ปากคาด จ.เลย ม่ อ.บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อ.โซ่พิสัย อ.ศรีวิไล อ.รัตนวาปี อ.สังคม เวียงจันทน์ อ.เฝ้าไร่ อ.พรเจริญ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.โพนพิสัย อ.บึงโขงหลง อ.เซกา อ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ อ.เมือง จ.นครพนม อ.สระใคร จ.อุดรธานี จ.สกลนคร

17 ข้อมูลทั่วไป อำเภอโพนพิสัย
สสอ.โพนพิสัย ข้อมูลทั่วไป อำเภอโพนพิสัย ข้อมูลประชากร ชาย 48,495 คน หญิง 49,753 คน รวม 98,248 คน

18 สถานบริการเอกชน/ร้านขายยา
สสอ.โพนพิสัย ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ร.พ. 1 แห่ง, PCU 9 แห่ง, สอ. 15 แห่ง ประกอบด้วย 11 ตำบล ,159 หมู่บ้าน ,1 เทศบาล , 11 อบต. สถานบริการเอกชน/ร้านขายยา สถานบริการสังกัดภาครัฐ ร.พ.เอกชน 1 แห่ง, คลินิกแพทย์ 5 แห่ง, คลินิกทันแพทย์ 2 แห่ง,สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ แห่ง,ร้ายขายยา 6 แห่ง

19 แผนที่อำเภอโพนพิสัย N โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย แผนที่อำเภอโพนพิสัย รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง N น้ำ ม่ ต.กุดบง ต.จุมพล อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ต.ชุมช้าง ต.วัดหลวง ต.เหล่าต่างคำ ต.ผือ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ต.ทุ่งหลวง ต.นาหนัง ต.เซิม ต.สร้างนางขาว ต.โพธิ์ อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

20 N แผนที่ตำบลชุมช้าง สอ.ต.ชุมช้าง สอ.บ.บัว ต.จุมพล ต.วัดหลวง ต.ผือ
สสอ.โพนพิสัย แผนที่ตำบลชุมช้าง ต.ผือ ต.จุมพล ต.วัดหลวง ต.นาหนัง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.9 ม.10 ม.11 ม.12 ม.13 ม.16 ม.17 ม.18 ม.7 ม.6 ม.15 ม.8 ม.19 ม.14 N สอ.ต.ชุมช้าง สอ.บ.บัว

21 โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
สสอ.โพนพิสัย โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สสจ.นค. CUP.รพ.โพนพิสัย นพ.เมธา เตโชฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย ประธานบริหารหน่วยคู่สัญญา CUP รพ.โพนพิสัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สุขภาพชุมชน นางวันเพ็ญ บัวทอง (เภสัชฯ), พยาบาลเวชฯ) รองประธานกรรมการฯ นายวุฒิคม คุณา หน.สอ.บ.บัว หน.สอ.ต.ชุมช้าง ทีมเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง สถานีอนามัยบ้านบัว นักวิชาการสาธารณสุข คน พยาบาลวิชาชีพ คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คน ลูกจ้างชั่วคราว คน พยาบาลวิชาชีพ คน นักวิชาการสาธารณสุข คน สายการบังคับบัญชา สายการนิเทศและ ประสานงาน นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย

22 นายสรุพงษ์ อิทรวิเชียร
สสอ.โพนพิสัย PCU โรงพยาบาลโพนพิสัย 1. PCU บัวชุม 2. PCU โพธิ์คำรุ่งเรือง 3. PCU เซิมผือ 4. PCU กุดกุ้ง 5. PCU สร้างวัดสวย 6. PCU ร่องคำ 7. PCU นาดง โครงสร้างการบริหารของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP)โรงพยาบาลโพนพิสัย รองประธาน CUP นายทองเลื่อน องอาจ ประธาน CUP นายแพทย์เมธา เตโชฬาร Sector ที่ 1 นายสรุพงษ์ อิทรวิเชียร Sector ที่ 2 หัวหน้าสถานีอนามัย PCU ชุมช้าง สอ.บ.บัว สอ.ต.ชุมช้าง

23 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นางเพลินจิต เกษสัญชัย
สสอ.โพนพิสัย รพ.โพนพิสัย รพ.พิสัยเวช สสอ.โพนพิสัย นายทองเลื่อน องอาจ สอ.ต.ชุมช้าง นางวันเพ็ญ บัวทอง นางยุพิน พรมภิภักดิ์ นวก.สธ.ชำนาญการ นางเสาวคนธ์ เสนาอาจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นางเพลินจิต เกษสัญชัย ผช.จนท. นายอัศวา อักษร นางธิดารัตน์ โทนผุย นางเกษร สีไสย พสอ. น.ส.กิ่งแก้ว สุวรรณไตร จนท.บันทึกข้อมูล นางนงลักษณ์ ศิลาคม ลูกจ้างทำความสะอาด นางดวงตา บุปผาลุน จพ.ทันตฯชำนาญงาน ประธาน PCU ชุมช้าง นางวันเพ็ญ บัวทอง สอ.บ.บัว นางยุพิน พรมภิภักดิ์ สายการบังคับบัญชา สายการนิเทศและ ประสานงาน โครงสร้างการบริหารงาน PCU ชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

24 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง ก.ข้อมูลทั่วไป ตำบลชุมช้าง แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ประชากร 10,230 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,047 หลังคา มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คน รับผิดชอบหลังคาเรือน 10 หลังคาเรือน/คน สถานบริการสาธารณสุข มีสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง และสถานีอนามัยบ้านบัว 1. ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/หลังคาเรือน/ประชากร สถานีอนามัย จำนวน หมู่บ้าน หลังคาเรือน จำนวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม ชุมช้าง 13 1,329 3,330 3,396 6,726 บัว 6 718 1,769 1,735 3,504 19 2,047 5,099 5,131 10,230 ที่มา: ประชากรกลางปี 2551

25 2. ตารางแสดงข้อมูลประชากรรายหมู่บ้าน
สสอ.โพนพิสัย 2. ตารางแสดงข้อมูลประชากรรายหมู่บ้าน 374 79 195 83 17 โนนสง่า 258 138 120 58 18 โพนบุญ 402 201 97 12 น้ำโล้ 351 162 189 77 11 คำเสน 747 365 382 151 10 หนองกุง 805 391 414 165 9 บัว 823 432 139 8 โพนทัน 10,230 5,131 5,099 2,047 รวม 369 182 187 76 19 ตาดสำราญ 221 114 107 40 16 โพนสว่าง 503 263 240 131 15 โพนเงิน 808 412 396 152 14 ทรายทอง 356 185 171 78 13 เอราวัณ 575 257 318 7 คุยลุมพุก 703 352 125 6 โนนหนามแท่ง 245 42 5 ข้องไก่ 310 167 143 72 4 ชุมช้าง 1004 515 489 172 3 โพนบก 541 271 270 2 ดอนกลาง 813 404 409 1 ท่าลี่ หญิง ชาย ประชากร หลังคาเรือน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน

26 3.ตารางแสดงข้อมูลประชากรจำแนกตามลุ่มอายุตำบลชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย 3.ตารางแสดงข้อมูลประชากรจำแนกตามลุ่มอายุตำบลชุมช้าง 268 135 133 31 43 104 90 60-64 450 221 229 52 62 169 167 55-59 599 309 290 85 102 224 188 50-54 710 347 363 113 112 234 251 45-49 869 430 439 143 153 287 286 40-44 918 448 470 152 158 296 312 35-39 973 498 475 162 336 308 30-34 907 472 435 171 151 301 284 25-29 737 364 373 147 125 217 248 20-24 827 425 402 155 150 270 252 15-19 859 419 440 148 271 282 10-14 723 333 390 141 192 228 5-9 549 277 272 114 124 163 2-4 45 12 17 33 28 0-1 หญิง ชาย รวม ทั้งหมด รวมประชากร สอ.บ.บัว สอ.ต.ชุมช้าง แยกตาม กลุ่มอายุ (ปี)

27 กราฟปิรามิดประชากร ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปี 2552
สสอ.โพนพิสัย กราฟปิรามิดประชากร ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปี 2552 คน ปี

28 1.ข้อมูลโรคไม่ติดต่อแยกรายหมู่บ้าน
สสอ.โพนพิสัย  110  65  45  218  154  64 รวม  0  1 ตาดสำราญ  2 โพนบุญ  3 โนนสง่า โพนสว่าง โพนเงิน 16  12   4 ทรายทอง 5 4 14 10 เอราวัณ 11  น้ำโล้ คำเสน หนองกุง 20  15   5 บัว  7 โพนทัน 14  คุยลุมพุก โนนหนามแท่ง ข้องไก่ 10  ชุมช้าง  16 36  21   15 โพนบก  6 ดอนกลาง  11  12 ท่าลี่ หญิง ชาย HT DM ชื่อหมู่บ้าน ข.ข้อมูลด้านสุขภาพ 1.ข้อมูลโรคไม่ติดต่อแยกรายหมู่บ้าน

29 3.ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์แยกรายหมู่บ้าน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ (ราย)
สสอ.โพนพิสัย 3.ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์แยกรายหมู่บ้าน 1 คำเสน 2 หนองกุง บัว ท่าลี่ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ (ราย) โนนหนามแท่ง ข้องไก่ ชุมช้าง โพนบก ดอนกลาง คลอด ฝากตามเกณฑ์ จำนวน ชื่อหมู่บ้าน 34 8 5 รวม ตาดสำราญ โพนบุญ โนนสง่า โพนสว่าง โพนเงิน ทรายทอง เอราวัณ น้ำโล้ โพนทัน คุยลุมพุก

30 4.ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการแยกรายหมู่บ้าน จำนวนผู้สูงอายุ (ราย)
สสอ.โพนพิสัย 4.ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการแยกรายหมู่บ้าน 6 48 หนองกุง 4 65 บัว 110 โพนทัน 5 39 ดอนกลาง 81 ท่าลี่ จำนวนผู้พิการ (ราย) จำนวนผู้สูงอายุ (ราย) ชื่อหมู่บ้าน 43 คุยลุมพุก 60 โนนหนามแท่ง 1 20 ข้องไก่ 40 ชุมช้าง 7 118 โพนบก 55 3 2 921 รวม 25 ตาดสำราญ 26 โพนบุญ 27 โนนสง่า 10 โพนสว่าง 28 โพนเงิน 73 ทรายทอง 52 เอราวัณ น้ำโล้ คำเสน

31 โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย ค.เตรียมความพร้อมการ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง ด้านข้อมูลบุคลาการด้านสาธารณสุข 1 : 1,137 9 รวม 1 : 10,230 1 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 5 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 1 : 3,410 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 : 5,115 2 นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าสถานีอนามัย อัตราส่วน จำนวน (คน) ประเภท ลำดับที่

32 สภาพปัจจุบันใช้งานได้ดี อาคารแปลนทั่วไป พื้นที่ 150 ตารางเมตร
สสอ.โพนพิสัย 2. ด้านข้อมูลด้านทรัพยากรการบริหาร อาคารแปลนทั่วไป พื้นที่ ตารางเมตร ต่อเติมชั้นล่างเรียบร้อยแล้ว 3) ด้านอาคารสถานีอนามัย 1 : 1 3 - 2 2) ด้านจักรยานยนต์ สภาพปัจจุบันใช้งานได้ดี 1 1) ด้านรถยนต์ สัดส่วนอนาคต ควรเพิ่ม สัดส่วน ข้อมูลจริง ทรัพยากร 2.2 สถานีอนามัยบ้านบัว อาคารแปลนทั่วไป พื้นที่ ตารางเมตร 2.1 สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง

33 3. ด้านข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
สสอ.โพนพิสัย 3. ด้านข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1:10 2,047 อัตราส่วนรวม 1:11 718 สถานีอนามัยบ้านบัว 2 1,329 สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง 1 อัตราส่วน อสม./หลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือน สถานีอนามัย ลำดับที่ 4.ด้านทีมงานสุขภาพ รพสต.ชุมช้าง รวม ( 9 คน) นักระบาดวิทยา นักให้คำปรึกษา นักจัดการยุทธศาสตร์ นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้จัดการ ทีมงานสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง-บัว

34 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สสอ.โพนพิสัย การดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

35 โครงสร้างการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย ผู้นำชุมชน/อบต. โรงพยาบาลชุมชน สสอ. ภาคี/แกนนำสุขภาพ หมู่บ้าน/ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า โรงเรียน ชมรม TO BE NO.1 ชม อย.น้อย มือปราบยุงลาย แกนนำสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค แกนนำเบาหวาน-ความดัน แกนนำตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ชุมช้าง (ชุมชนร่วม บริการทั้งรุก-รับ ส่งต่อรักษา) เจ้าหน้าที่ประจำ รพส.ชุมช้าง จำนวน 19 หมู่บ้าน จนท. 9 คน รับผิดชอบคนละ 2-3 หมู่บ้าน รับผิดชอบประชากร 1: 1,200 คน อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลคุ้ม/หลังคาเรือน 10 ลคร. ดูแลกลุ่มอายุต่าง ๆ ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/พิการ เฝ้าระวังโรคในชุมชน ประสานการดูแลสุขภาพ หมอประจำบ้าน เป็นต้นแบบสุขภาพ ผู้นำ/ส.อบต. กสค. ทุกหลังคาเรือน พยาบาลประจำบ้าน วัด -ดูแลประชาชนดุจญาติมิตร -บริการเชิงรุก-รับอย่างคุณภาพ -ประสานความร่วมมือองค์กรชุมชน -ส่งต่อรักษา -ทีมสุขภาพที่เข้มแข็ง โครงสร้างการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง

36 เครือข่ายแกนนำสุขภาพ รพ.สต.ชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย เครือข่ายแกนนำสุขภาพ รพ.สต.ชุมช้าง 4. ชมรม TO BE NO จำนวน ชมรม 1. อสม 201 คน : 10 หลังคาเรือน 2. ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ชมรม 5. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ชมรม 3. ชมรมออกกำลังกาย จำนวน ชมรม 6. แกนนำเบาหวาน-ความดัน จำนวน คน 9. ผู้ประสานงานผู้พิการ จำนวน คน 7. แกนนำตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก จำนวน 57 คน 8. เครือข่าย ดูแลแม่และเด็ก จำนวน คน 10. กสค. ทุกหลังคาเรือน จำนวน 2,047 คน

37 บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงานรพ.สต.ชุมช้าง
สสอ.โพนพิสัย บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงานรพ.สต.ชุมช้าง 1.ผู้บริหาร สนับสนุนทรัพยากรการบริหาร และวิชาการ 2.ทีมสุขภาพ รพ.สต. จนท. 9 คน ดูแล 1: 1,279 คน รับผิดชอบ คนละ 2 – 3 หมู่ โดย 5 เสือปฐมภูมิ บริการแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติ ประชาชนมีสวนร่วม บริการดุจญาติมิตร พัฒนาระบบการส่งต่อ อย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบ การสื่อสาร ให้ปรึกษา ตลอด 24 ชม. มีเบอร์โทรศัพท์ อสม. /ผู้นำ ทุกคน เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. เป็นประจำสม่ำเสมอ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เยี่ยมทุกสัปดาห์

38 3.อปท. บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง (ต่อ)
สสอ.โพนพิสัย 3.อปท. สนับสนุนตู้ยาสามัญ ประจำบ้านทุกครัวเรือน จำนวน 2,047หคร. สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 684,000 บาท สนับสนุนคนในพื้นที่ เรียนต่อพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นผู้นำ และ ร่วมพัฒนางาน สาธารณสุขในพื้นที่ สนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สต.ในพื้นที่ บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง (ต่อ)

39 4.อสม. บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง(ต่อ)
สสอ.โพนพิสัย 4.อสม. เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด ทุกสัปดาห์ บันทึกข้อมูล การดำเนินงาน ประจำตัว อสม. ทุกคน จัดทำแผน ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน ให้สุขศึกษาทาง หอกระจายข่าว โดยดีเจ อสม. เป็นแกนนำ กลุ่มสร้างสุขภาพ กลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม เฝ้าระวังควบคุมโรค และรายงานโรค ประสานความร่วมมือ ระหว่างชุมชนกับ เจ้าหน้าที่ สร้างบุคคลในชุมชน ให้มีความรู้ด้านการจัดการ ความรู้ที่สอดคล้องกับ วิถีชุมชน พัฒนาทักษะ ถอดบทเรียนในชุมชน นำมาจัดการความรู้ และขยายผล บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง(ต่อ)

40 4.กสค. บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง(ต่อ)
สสอ.โพนพิสัย 4.กสค. ประเมินสุขภาพ สมาชิกในครอบครัว นำสมาชิก มารับบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี เมือเจอปัญหา ประสานความร่วมมือ กับ อสม.และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลสุขภาพ/ รักษาเบื้องต้น ให้ความรู้ เสริมทักษะ แก่สมาชิก ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังโรคในครัวเรือน ชุมชน พร้อมแจ้งเหตุ บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง(ต่อ)

41 ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา
สสอ.โพนพิสัย ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา กรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายจัดการเบาหวาน บุคคลต้นแบบเบาหวาน 1.เป็นแบบอย่างที่ดี 2.ถ่ายทอดประสบการณ์ 3.ร่วมดูแลผู้ป่วยในชุมชน 4.ประสานงาน อสม.และ จนท. อสม/กสค. 1.ประเมินสุขภาพครัวเรือน 2.ส่งตรวจคัดกรองกับแกนนำ 3.เสริมทักษะเพื่อลดเสี่ยงด้วย 4 ต้อง 7 ไม่ แกนนำเบาหวาน 1.ตรวจคัดกรอง 2.สื่อสารความเสี่ยง 3.เสริมทักษะการลดเสี่ยงด้วย 4 ต้อง 7 ไม่ 4.ประสานการส่งต่อ ศูนย์สุขภาพชุมชน 1.พัฒนาศักยภาพ 2.ประสานเครือข่าย 3.คุณภาพบริการ เครือข่าย จัดการเบาหวาน ร้านอาหารลดเสี่ยง 1.ให้ความรู้ผู้บริโภค 2.ประกอบอาหารลดเสี่ยง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.สร้างเสริมความรู้ทัศนคติ 2.ผู้นำนักเรียนประชาสัมพันธ์ 3.โรงอาหารลดเสี่ยง 4.โรงเรียนปลอดน้ำหวาน

42 ความคาดหวังจากการดำเนินงาน
สสอ.โพนพิสัย ความคาดหวังจากการดำเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่ อสม./แกนนำ ประชาชน ผูกพัน ดุจญาติ เอื้ออาทรกัน 2. เปลี่ยนรูปแบบการบริการ “บ้านคือเตียงผู้ป่วย อนามัยเป็นหมอ อสม.เป็นพยาบาลประจำบ้าน” 3. ประชาชนได้ร่วมดูแลสุขภาพกันเองมี อสม เป็นที่ปรึกษา 4. อสม. / เจ้าหน้าที่ “คู่หูบัดดี้” ดูแลสุขภาพกลุ่มอายุต่าง ๆและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชน 6. ประชาชน/เจ้าหน้าที่พึงพอใจ มีความสุข สุขภาพดีถ้วนหน้า 5. ส่งต่อโดยหมอประจำครอบครัว( อสม.)

43 สสอ.โพนพิสัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google