งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สสอ.โพนพิสัย การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สสอ.โพนพิสัย การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สสอ.โพนพิสัย การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2 “หน่วยงานสาธารณสุขที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่มีหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทำให้ประชาชนไม่ป่วย เมื่อป่วยมีการดูแลใกล้บ้านที่มีคุณภาพ” นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ประชาชน อสม. หมออนามัย รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล สสอ.โพนพิสัย

3 ภาระกิจ คือ 1. ทำให้ประชาชนแข็งแรง 2. เจ็บป่วยเล็กน้อยมีการดูแลใกล้บ้านที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ 3. ป่วยมากเกินขีดความสามารถได้รับ การส่งต่ออย่างรับผิดชอบและเอื้ออาทร 4. ผู้ป่วยเรื้อรังได้รับการติดตามเยี่ยม ด้วยความห่วงใย

4 สสอ.โพนพิสัย ลักษณะของการจัดบริการ ต้องครอบคลุม 1.ความเท่าเทียมและอิสระในการ เข้าถึงระบบบริการ 2.เป็นภารกิจที่ต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะกิจ 3. บริการต้องบูรณาการทั้งส่งเริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ 4. ประสานงานทุกภาคส่วน 5. ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้ใช้บริการ และ เป็นเจ้าของในการดูแลระบบ

5 บริการ ปฐมภูมิ สมบูรณ์แบบ ชุมชน มีส่วนร่วม ส่งต่อรักษา รับผิดชอบ เอื้ออาทร รพส. ตำบล แนวคิด สสอ.โพนพิสัย

6 โครงสร้าง อสม. (อ) ดูแล 20 หลังคาเรือน (ประมาณ 80 คน) หมออนามัย (ม) ดูแล 20 อสม. (ประมาณ 1,400 คน) รพ.สร้างเสริมฯ (รพ.ส.ต) ดูแล 8 หมออนามัย (ประมาณ 10,000 คน) รพ 1 23.. n 3...n 2 ม1ม1 20 3 2 อ1อ1 ส่งเสริมบทบาท อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุก สสอ.โพนพิสัย

7 การจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล 4. นักสอบสวนโรค 1 คน 1. พยาบาลเวชปฏิบัติ 2-3 คน 2. นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 คน 5. นักจัดการยุทธศาสตร์ 1 คน 3. นักให้คำปรึกษา 1 คน 6. ผู้จัดการ 1 คน

8 สสอ.โพนพิสัย ลักษณะของ รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล 1.มีจำนวน ปชก. ที่รับผิดชอบแบบองค์รวม ที่เหมาะสมประมาณ 10,000 คน7-9 หมู่บ้าน 2. มีบุคลากรสาธารณสุขเป็นทีมเดียวกัน ชัดเจน 8 คน 3. ภาระกิจเน้นหนักเชิงรุกครบวงจร คือ - สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค - จัดหายาที่จำเป็นใกล้มือทุกครัวเรือน - รักษาโรคเบื้องต้น และดูแลผู้ป่วย ที่รักษาจากโรคพยาบาลแล้วกลับมาบ้าน - ส่งต่อเอื้ออาทร “เจ้าของไข้” - เยี่ยมบ้านด้วยความห่วงใย

9 สสอ.โพนพิสัย เงื่อนไขนำไปสู่ความสำเร็จ 2.พื้นที่ทดลอง ครึ่งปีงบประมาณ 1 เม.ย. 52 ถึง 30 ก.ย. 52 จำนวน 30% ของ PCU (กลุ่มสถานีอนามัย) ที่มีในอำเภอ 1.เลือกพื้นที่ ทดลองที่พร้อม ที่สุด -ปชก.> 10,000 คน - ทีมงาน 8 คน มี พยาบาลเวชฯ 2-3 คน อื่นๆตาม 5 เสือปฐมภูมิ 3.ปรับแผนงบลงทุนเพื่อ เติมเต็มพื้นที่ดังกล่าว ดังนี้ - ปรับปรุงเครือข่ายอาคาร สถานที่ สอ. ทุกแห่ง - จัดหารถรับ-ส่งผู้ป่วย 1 คัน - จัดหารถจักรยานยนต์ คนละ 1 คัน - บริการโทรศัพท์มือถือให้ มีประสิทธิภาพ - สิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้สุขศึกษา

10 สสอ.โพนพิสัย ความพร้อมในการดำเนินงาน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย

11 อ.ท่าบ่ออ.เมือง อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี อ.เฝ้าไร่ อ.โซ่พิสัย อ.บึงกาฬ อ.พรเจริญ อ.ศรีวิไล อ.เซกา N สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ.อุดรธานี จ.เลย จ.สกลนคร จ.นครพนม เ เ ม่ น้ำ โ ข ง เวียงจันทน์ อ.ปากคาด สสอ.โพนพิสัย อ.บุ่งคล้า อ.สระใคร อ.โพธิ์ตาก อ.ศรีเชียงใหม่ อ.สังคม อ.บึงโขงหลง

12 สสอ.โพนพิสัย

13

14

15 ความพร้อมในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

16 อ.โพธิ์ตาก อ.ท่าบ่อ อ.สระใคร อ.เมือง อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี อ.เฝ้าไร่ อ.โซ่พิสัย อ.บึงกาฬ อ.พรเจริญ อ.ศรีวิไล อ.เซกา อ.บุ่งคล้า อ.บึงโขงหลง N สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ.อุดรธานี จ.เลย จ.สกลนคร จ.นครพนม เ เ ม่ น้ำ โ ข ง เวียงจันทน์ อ.ศรีเชียงใหม่ อ.สังคม อ.ปากคาด สสอ.โพนพิสัย

17 ข้อมูลทั่วไป อำเภอโพนพิสัย ข้อมูลประชากร ชาย 48,495 คน หญิง 49,753 คน รวม 98,248 คน

18 สสอ.โพนพิสัย ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ร.พ. 1 แห่ง, PCU 9 แห่ง, สอ. 15 แห่ง ประกอบด้วย 11 ตำบล,159 หมู่บ้าน,1 เทศบาล, 11 อบต. สถานบริการ เอกชน/ร้านขายยา สถานบริการ สังกัดภาครัฐ ร.พ.เอกชน 1 แห่ง, คลินิกแพทย์ 5 แห่ง, คลินิกทันแพทย์ 2 แห่ง, สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ 4 แห่ง,ร้ายขายยา 6 แห่ง

19 สสอ.โพนพิสัย โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย N อ.เมือง จ.หนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ต.เซิม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ต.โพธิ์ ต.ผือ ต.นาหนัง ต.ชุมช้าง ต.จุมพล ต.วัดหลวง เ เ ม่ น้ำ โ ข ง ต.กุดบง ต.ทุ่งหลวง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ต.เหล่าต่างคำ รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง ต.สร้างนางขาว

20 ต.ผือ ต.จุมพล ต.วัดหลวง ต.นาหนัง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.9 ม.10 ม.11 ม.12 ม.13 ม.16 ม.17 ม.18 ม.7 ม.6 ม.15 ม.8 ม.19 ม.14 N สอ.ต.ชุมช้าง สอ.บ.บัว สสอ.โพนพิสัย

21 สสจ.นค. CUP.รพ.โพนพิสัย นพ.เมธา เตโชฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนพิสัย ประธานบริหารหน่วยคู่สัญญา CUP รพ.โพนพิสัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สุขภาพชุมชน นางวันเพ็ญ บัวทอง (เภสัชฯ), พยาบาลเวชฯ) รองประธานกรรมการฯ นายวุฒิคม คุณา หน.สอ.บ.บัว หน.สอ.ต.ชุมช้าง ทีมเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง ทีมเจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยบ้านบัว ทีมเจ้าหน้าที่ นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน ทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน สายการบังคับบัญชา สายการนิเทศและ ประสานงาน นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย สสอ.โพนพิสัย

22 PCU โรงพยาบาลโพนพิสัย 1. PCU บัวชุม 2. PCU โพธิ์คำรุ่งเรือง 3. PCU เซิมผือ 4. PCU กุดกุ้ง 5. PCU สร้างวัดสวย 6. PCU ร่องคำ 7. PCU นาดง โครงสร้างการบริหารของหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ (CUP)โรงพยาบาลโพนพิสัย รองประธาน CUP นายทองเลื่อน องอาจ รองประธาน CUP นายทองเลื่อน องอาจ ประธาน CUP นายแพทย์เมธา เตโชฬาร ประธาน CUP นายแพทย์เมธา เตโชฬาร Sector ที่ 1 นายสรุพงษ์ อิทรวิเชียร Sector ที่ 1 นายสรุพงษ์ อิทรวิเชียร Sector ที่ 2 หัวหน้าสถานีอนามัย Sector ที่ 2 หัวหน้าสถานีอนามัย PCU ชุมช้าง สอ.บ.บัว สอ.ต.ชุมช้าง สสอ.โพนพิสัย

23 รพ.โพนพิสัย รพ.พิสัยเวช สสอ.โพนพิสัย นายทองเลื่อน องอาจ สอ.ต.ชุมช้าง นางวันเพ็ญ บัวทอง นางยุพิน พรมภิภักดิ์ นวก.สธ.ชำนาญการ นางเสาวคนธ์ เสนาอาจ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นางเพลินจิต เกษสัญชัย ผช.จนท. นายอัศวา อักษร นวก.สธ.ชำนาญการ นางธิดารัตน์ โทนผุย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นางเกษร สีไสย พสอ. น.ส.กิ่งแก้ว สุวรรณไตร จนท.บันทึกข้อมูล นางนงลักษณ์ ศิลาคม ลูกจ้างทำความสะอาด นางดวงตา บุปผาลุน จพ.ทันตฯชำนาญงาน ประธาน PCU ชุมช้าง นางวันเพ็ญ บัวทอง สอ.บ.บัว นางยุพิน พรมภิภักดิ์ สายการบังคับบัญชา สายการนิเทศและ ประสานงาน โครงสร้างการบริหารงาน PCU ชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สสอ.โพนพิสัย

24 โ รงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง ตำบลชุมช้าง แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วย 19 หมู่บ้าน ประชากร 10,230 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,047 หลังคา มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 201 คน รับผิดชอบหลังคาเรือน 10 หลังคาเรือน/คน สถานบริการสาธารณสุข มีสถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง และสถานีอนามัยบ้านบัว 1. ตารางแสดงข้อมูลหมู่บ้าน/หลังคาเรือน/ประชากร สถานีอนามัย จำนวน หมู่บ้าน จำนวน หลังคาเรือน จำนวนประชากร (คน) ชายหญิงรวม ชุมช้าง 131,3293,3303,3966,726 บัว 67181,7691,7353,504 รวม 192,0475,0995,13110,230 ที่มา: ประชากรกลางปี 2551 ก.ข้อมูลทั่วไป สสอ.โพนพิสัย

25

26 3.ตารางแสดงข้อมูลประชากรจำแนกตามลุ่มอายุตำบลชุมช้าง 268135133 31431049060-64 450221229 526216916755-59 599309290 8510222418850-54 710347363 11311223425145-49 869430439 14315328728640-44 918448470 15215829631235-39 973498475 16216733630830-34 907472435 17115130128425-29 737364373 14712521724820-24 827425402 15515027025215-19 859419440 14815827128210-14 723333390 1411621922285-9 549277272 1141241631482-4 9045 121733280-1 หญิงชายหญิงชายหญิงชาย รวม ทั้งหมด รวมประชากรสอ.บ.บัวสอ.ต.ชุมช้าง แยกตาม กลุ่มอายุ (ปี) สสอ.โพนพิสัย

27 กราฟปิรามิดประชากร ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ปี 2552 คนคน ปี สสอ.โพนพิสัย

28

29

30 4.ข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการแยกรายหมู่บ้าน 6 48 หนองกุง 4 65 บัว 6 110 โพนทัน 5 39 ดอนกลาง 4 81 ท่าลี่ จำนวนผู้พิการ (ราย) จำนวนผู้สูงอายุ (ราย) ชื่อหมู่บ้าน 4 43 คุยลุมพุก 4 60 โนนหนามแท่ง 1 20 ข้องไก่ 1 40 ชุมช้าง 7 118 โพนบก 55 1 3 2 1 0 2 1 2 1 921 รวม 25 ตาดสำราญ 26 โพนบุญ 27 โนนสง่า 10 โพนสว่าง 28 โพนเงิน 73 ทรายทอง 52 เอราวัณ 28 น้ำโล้ 28 คำเสน สสอ.โพนพิสัย

31 ค.เตรียมความพร้อมการ โ รงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง 1.ด้านข้อมูลบุคลาการด้านสาธารณสุข 1 : 1,137 9 รวม 1 : 10,2301 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข6 1 : 10,2301 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข5 00 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน4 1 : 3,4103 พยาบาลวิชาชีพ3 1 : 5,1152 นักวิชาการสาธารณสุข2 1 : 5,1152 หัวหน้าสถานีอนามัย1 อัตราส่วนจำนวน (คน) ประเภท ลำดับที่ สสอ.โพนพิสัย

32 2. ด้านข้อมูลด้านทรัพยากรการบริหาร อาคารแปลนทั่วไป พื้นที่ 150 ตารางเมตร ต่อเติมชั้นล่าง เรียบร้อยแล้ว 3) ด้านอาคารสถานีอนามัย 1 : 13-22) ด้านจักรยานยนต์ สภาพปัจจุบันใช้งานได้ดี11) ด้านรถยนต์ สัดส่วนอนาคตควรเพิ่มสัดส่วนข้อมูล จริงทรัพยากร 2.2 สถานีอนามัยบ้านบัว อาคารแปลนทั่วไป พื้นที่ 150 ตารางเมตร3) ด้านอาคารสถานีอนามัย 1 : 1 1 -22) ด้านจักรยานยนต์ 01) ด้านรถยนต์ สัดส่วนอนาคตควรเพิ่มสัดส่วนข้อมูล จริงทรัพยากร สสอ.โพนพิสัย 2.1 สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง

33 3. ด้านข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1:102,047อัตราส่วนรวม 1:11718สถานีอนามัยบ้านบัว2 1:101,329สถานีอนามัยตำบลชุมช้าง1 อัตราส่วน อสม./ หลังคาเรือน จำนวนหลังคาเรือนสถานีอนามัยลำดับที่ 4.ด้านทีมงานสุขภาพ รพสต.ชุมช้าง 221121รวม ( 9 คน) นัก ระบาด วิทยา นักให้ คำปรึกษา นักจัดการ ยุทธศาสตร์ นัก ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สุขภาพ พยาบาล เวชปฏิบัติ ผู้จัดการ ทีมงานสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมช้าง-บัว สสอ.โพนพิสัย

34 การดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สสอ.โพนพิสัย

35 ผู้นำชุมชน/อบต. โรงพยาบาลชุมชน สสอ. ภาคี/แกนนำสุขภาพ หมู่บ้าน/ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า โรงเรียน ชมรม TO BE NO.1 ชม อย.น้อย มือปราบยุงลาย แกนนำสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกำลังกาย ชมรม TO BE NO.1 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค แกนนำเบาหวาน-ความดัน แกนนำตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก รพ.สต.ชุมช้าง (ชุมชนร่วม บริการทั้งรุก-รับ ส่งต่อรักษา) เจ้าหน้าที่ประจำ รพส.ชุมช้าง จำนวน 19 หมู่บ้าน จนท. 9 คน รับผิดชอบคนละ 2-3 หมู่บ้าน รับผิดชอบประชากร 1: 1,200 คน อสม. หมอประจำบ้าน ดูแลคุ้ม/หลังคาเรือน 10 ลคร. ดูแลกลุ่มอายุต่าง ๆ ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง/พิการ เฝ้าระวังโรคในชุมชน ประสานการดูแลสุขภาพ หมอประจำบ้าน เป็นต้นแบบสุขภาพ ผู้นำ/ส.อบต. กสค. ทุกหลังคาเรือน พยาบาลประจำบ้าน วัด -ดูแลประชาชนดุจญาติมิตร -บริการเชิงรุก-รับอย่างคุณภาพ -ประสานความร่วมมือองค์กรชุมชน -ส่งต่อรักษา -ทีมสุขภาพที่เข้มแข็ง โครงสร้างการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง รพ.สต.ชุมช้าง (ชุมชนร่วม บริการทั้งรุก-รับ ส่งต่อรักษา) สสอ.โพนพิสัย

36 เครือข่ายแกนนำสุขภาพ รพ.สต.ชุมช้าง 4. ชมรม TO BE NO.1 จำนวน 4 ชมรม 1. อสม201 คน 1 : 10 หลังคาเรือน 2. ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 19 ชมรม 5. ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 1 ชมรม 3. ชมรมออกกำลังกาย จำนวน 19 ชมรม 6. แกนนำเบาหวาน-ความดัน จำนวน 57 คน 9. ผู้ประสานงานผู้พิการ จำนวน 19 คน 7. แกนนำตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก จำนวน 57 คน 8. เครือข่าย ดูแลแม่และเด็ก จำนวน 38 คน 10. กสค. ทุกหลังคาเรือน จำนวน 2,047 คน สสอ.โพนพิสัย

37 บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงานรพ.สต.ชุมช้าง 1.ผู้บริหาร สนับสนุนทรัพยากรการบริหาร และ วิชาการ 2.ทีมสุขภาพ รพ.สต. จนท. 9 คน ดูแล 1: 1,279 คน รับผิดชอบ คนละ 2 – 3 หมู่ โดย 5 เสือปฐมภูมิ บริการแบบองค์รวม ทั้ง 4 มิติ ประชาชนมีสวนร่วม บริการดุจญาติมิตร พัฒนาระบบการส่งต่อ อย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบ การสื่อสาร ให้ปรึกษา ตลอด 24 ชม. มีเบอร์โทรศัพท์ อสม. /ผู้นำ ทุกคน เยี่ยมบ้านร่วมกับ อสม. เป็นประจำสม่ำเสมอ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เยี่ยมทุกสัปดาห์ สสอ.โพนพิสัย

38 3.อปท. สนับสนุนตู้ยาสามัญ ประจำบ้านทุกครัวเรือน จำนวน 2,047หคร. สนับสนุนงบประมาณ ปีละ 684,000 บาท สนับสนุนคนในพื้นที่ เรียนต่อพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นผู้นำ และ ร่วมพัฒนางาน สาธารณสุขในพื้นที่ สนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สต.ในพื้นที่ บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง (ต่อ) สสอ.โพนพิสัย

39 4.อสม. เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด ทุกสัปดาห์ บันทึกข้อมูล การดำเนินงาน ประจำตัว อสม. ทุกคน จัดทำแผน ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ทุกเดือน ให้สุขศึกษาทาง หอกระจายข่าว โดยดีเจ อสม. เป็นแกนนำ กลุ่มสร้างสุขภาพ กลุ่มต่าง ๆ ทุกกลุ่ม เฝ้าระวังควบคุมโรค และรายงานโรค ประสานความร่วมมือ ระหว่างชุมชนกับ เจ้าหน้าที่ สร้างบุคคลในชุมชน ให้มีความรู้ด้านการจัดการ ความรู้ที่สอดคล้องกับ วิถีชุมชน พัฒนาทักษะ ถอดบทเรียนในชุมชน นำมาจัดการความรู้ และขยายผล บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง(ต่อ) สสอ.โพนพิสัย

40 4.กสค. ประเมินสุขภาพ สมาชิกในครอบครัว นำสมาชิก มารับบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี เมือเจอปัญหา ประสานความร่วมมือ กับ อสม.และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลสุขภาพ/ รักษาเบื้องต้น ให้ความรู้ เสริมทักษะ แก่สมาชิก ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังโรคในครัวเรือน ชุมชน พร้อมแจ้งเหตุ บทบาทของทีมสุขภาพในการดำเนินงาน รพ.สต.ชุมช้าง(ต่อ) สสอ.โพนพิสัย

41 ความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา กรอบแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายจัดการเบาหวาน บุคคลต้นแบบเบาหวาน 1.เป็นแบบอย่างที่ดี 2.ถ่ายทอดประสบการณ์ 3.ร่วมดูแลผู้ป่วยในชุมชน 4.ประสานงาน อสม.และ จนท. อสม/กสค. 1.ประเมินสุขภาพครัวเรือน 2.ส่งตรวจคัดกรองกับแกนนำ 3.เสริมทักษะเพื่อลดเสี่ยงด้วย 4 ต้อง 7 ไม่ แกนนำเบาหวาน 1.ตรวจคัดกรอง 2.สื่อสารความเสี่ยง 3.เสริมทักษะการลดเสี่ยงด้วย 4 ต้อง 7 ไม่ 4.ประสานการส่งต่อ ศูนย์สุขภาพชุมชน 1.พัฒนาศักยภาพ 2.ประสานเครือข่าย 3.คุณภาพบริการ เครือข่าย จัดการ เบาหวาน ร้านอาหารลดเสี่ยง 1.ให้ความรู้ผู้บริโภค 2.ประกอบอาหารลดเสี่ยง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.สร้างเสริมความรู้ทัศนคติ 2.ผู้นำนักเรียนประชาสัมพันธ์ 3.โรงอาหารลดเสี่ยง 4.โรงเรียนปลอดน้ำหวาน สสอ.โพนพิสัย

42 ความคาดหวังจากการดำเนินงาน 1. เจ้าหน้าที่ อสม./แกนนำ ประชาชน ผูกพัน ดุจญาติ เอื้ออาทรกัน 2. เปลี่ยนรูปแบบการบริการ “บ้านคือเตียงผู้ป่วย อนามัยเป็นหมอ อสม.เป็นพยาบาลประจำบ้าน” 3. ประชาชนได้ร่วมดูแลสุขภาพกันเองมี อสม. เป็นที่ปรึกษา 4. อสม. / เจ้าหน้าที่ “คู่หูบัดดี้” ดูแลสุขภาพกลุ่มอายุ ต่าง ๆและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชน 6. ประชาชน/เจ้าหน้าที่พึงพอใจ มีความสุข สุขภาพ ดีถ้วนหน้า 5. ส่งต่อโดยหมอประจำครอบครัว( อสม.) สสอ.โพนพิสัย

43


ดาวน์โหลด ppt สสอ.โพนพิสัย การพัฒนาสาธารณสุขเชิงรุก ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทองเลื่อน องอาจ สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google