งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และ ตามนโยบาย รมว.สาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และ ตามนโยบาย รมว.สาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และ ตามนโยบาย รมว.สาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10

2 ธงนำ ธงนำ ประชาชนแข็งแรงและไม่ป่วย ป่วยเล็กน้อยดูแลใกล้บ้าน “สะดวก รวดเร็ว คุณภาพ” ป่วยมากส่งต่อรักษา “ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” ป่วยเรื้อรัง “เยี่ยมเยียนด้วยความห่วงใย”

3 หมออนามัย ประชาชน รพ. สร้างเสริม สุขภาพตำบล อสม.

4 ลักษณะบริการ ประชาชนเข้าถึงบริการเท่าเทียมกัน บริการต่อเนื่อง บูรณาการ “ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู” ประสานทุกภาคส่วน ชุมชนเป็นเจ้าของช่วยดูแลระบบ

5 บริการ ปฐมภูมิ สมบูรณ์แบบ ชุมชน มีส่วนร่วม ส่งต่อรักษา รับผิดชอบ เอื้ออาทร รพส. ตำบล

6 รพ 1 23.. n ส่งเสริมบทบาท อสม. ปฏิบัติงานเชิงรุก 3...n 2 ม1ม1 20 3 2 อ1อ1 โครงสร้าง อสม. ( อ ) ดูแล 20 หลังคา เรือน ( ป 80 คน ) หมออนามัย ( ม ) ดูแล 20 อสม. ( ป 1,400 คน ) รพ. สร้างเสริมฯ ( รพ. ส. ต ) ดูแล 8 หมอ อนามัย ( ป 10,000 คน )

7 รพ.สร้างเสริมฯ ตำบล รพ.สร้างเสริมฯ ตำบล อยู่ในตำบล รวม สอ.เป็นเครือข่าย ประชากร ประมาณ 10,000 คน ( 7-9 หมู่บ้าน ) ทีมงานสาธารณสุข 8-9 คน

8 ทีมงานสาธารณสุข 1. ผู้จัดการ 1 คน 2. พยาบาลเวชปฏิบัติ 2-3 คน 3. นักปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 1 คน 4. นักให้คำปรึกษา 1 คน 5. นักสอบสวนโรค 1 คน 6. นักจัดการ ยุทธศาสตร์ 1 คน

9 1.ดูแลประชากรชัดเจน แบบญาติมิตร ครอบครัวเดียวกัน(20 หลังคาเรือน 80 คน) 2.ประสานการดูแลสุขภาพ 2.1 วัณโรค 2.2 ฝากท้อง พาไปคลอด ลูกกินนมแม่ 2.3 กำจัดลูกน้ำยุงลาย 2.4 ผู้พิการ-คนชรา บทบาท อสม.

10 1.ดูแลประชาชน “ครบคน ครบเรื่องป่วย ครบเวลา” 2.ดูแล อสม. “เพื่อนใกล้ชิด ร่วมด้วย ช่วยกัน” 3.ทำงานเป็นทีมอย่างแข็งขัน “เปลี่ยนครัวเรือน เป็นที่ทำงาน” 4.บริการ รพ.สร้างเสริมสุขภาพตำบล มี ประสิทธิภาพ “รับผิดชอบครบวงจร” บทบาทหมออนามัย

11 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ให้คนป่วย จัดยาจำเป็นครัวเรือน รักษาเบื้องต้น “ดูแลที่บ้าน” ส่งต่อรักษา “เอื้ออาทร เจ้าของไข้” เยี่ยมที่บ้าน “ด้วยความห่วงใย” “รับผิดชอบครบวงจร”

12 บทบาทสาธารณสุขอำเภอ เป็นผู้จัดการสุขภาพ(Project manager) บริหารพื้นที่เป็นฐาน หลักการ “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” บริหารงบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพอย่าง โปร่งใส ผลักดัน รพส. ตำบล สมบูรณ์แบบจำนวน 1 ใน 3 ของอำเภอ

13 เป็นที่ปรึกษา/ช่วยสาธารณสุขอำเภอ Project manager เติมคน จัดทีมครบถ้วน เติมใจ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ เติมสมอง เสริมความรู้ หนุนเสริมเต็มที่ อบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ, อุปกรณ์การแพทย์, ส่งต่อ บทบาท ผอก. รพช.

14 หนุนเสริมสุด ๆ “สร้าง รพ.สร้างเสริมฯ ตำบลตัวอย่าง” ดูแลการส่งต่อผู้ป่วย “เอื้ออาทร ไม่มีเงื่อนไข ทุกกรณี” บทบาท ผอก. รพท./ รพศ.

15 เงื่อนไขความสำเร็จ ประชากรประมาณ 10,000 คน ทีมงาน 8-9 คน “รวมคน รวมเงิน รวมงาน” พยาบาลเวชฯ/วางแผนจะมี 2-3 คน รวมเครือข่าย สถานีอนามัย 1.เลือกพื้นที่ทดลอง

16 2.ปรับแผนงบลงทุน ปรับปรุงอาคารเครือข่ายทุก สอ. รถส่งต่อผู้ป่วย รถจักรยานยนต์คนละ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ สิ่งอำนวยความสะดวกให้สุขศึกษา

17 1. สมาชิกมีสัมพันธ์แนบแน่น อสม. * ประชาชน 80 คน * เบาหวาน 3 คน * ผู้สูงอายุ 8 คน * ผู้พิการ 3 คน * ผู้ป่วยทางจิต 2 คน * พาคนท้องไปคลอด 2 คน * สอนลูกกินนมแม่ 2 คน การสร้างความเข้มแข็งของระบบ

18 2.เป็นตัวกลางส่งต่อผู้ป่วยผ่านมือถือ (แจกเบอร์สมาชิก) 1.ส่งต่อ 1669 2.เยี่ยมสมาชิกป่วยที่ รพ. 3.เป็นเพื่อนผู้สูงอายุ ผู้พิการ

19 พบปะกันทุกสัปดาห์ ประชุมกันทุกเดือน หมออนามัย : อสม.

20 ยุทธวิธีสร้างความผูกพัน ระหว่างหมออนามัยกับ อสม. ยุทธวิธีสร้างความผูกพัน ระหว่างหมออนามัยกับ อสม. อสม. ค่าตอบแทน สวัสดิการดูแลความเจ็บป่วย บุตรเรียน สาธารณสุข ฌาปนกิจ ให้รางวัล

21 ขวัญกำลังใจหมออนามัย บรรจุเป็นข้าราชการ ค่าตอบแทน เสริมบทบาทสมาคม พบปะระดับเขต ให้รางวัลดูงาน

22 ระดับตำบล (เล็กสุด) ประชากร 10,000 คน หมออนามัย พนักงาน เยี่ยมบ้าน 5 เสือปฐมภูมิ คน PP เชิงรุก สร้างนำซ่อม “ทำมากได้มาก ทำยากได้เยอะ” เงิน ของ งบลงทุน (50:50) ยืมใช้ สมบัติร่วมกัน

23 - บริหารคน - บริหารงบประมาณ - บริหารกิจกรรม/โครงการ การบริหาร รพส. ตำบล

24 การบริหารบุคคล รพส. ตำบล ภาวะผู้นำกับการบริหาร บริหารด้วยกรรมการ (มีส่วนร่วม) แบ่งหน้าที่ชัดเจน ( 5 เสือปฐมภูมิ ) สร้างขวัญกำลังใจทีม (ค่าตอบแทน) ความสะดวกปลอดภัยในการทำงาน

25 “ รวมทีม ” สา ’ สุข 8 – 10 คน / ป 10000 อสม. กองหน้า “ ญาติมิตรผู้ใกล้ชิด ” อปท. “ ร่วมรับผิดชอบ เพื่ออยู่ดีมีแฮง ” รวมคน

26 CL NP SM SR FM -ทีมงานประชุมทุกเดือน -รายงานการประชุม

27 Leadership กับการสร้างทีม ชมเชยข้อเด่นของผู้ร่วมงาน หยุดตำหนิข้อด้อยของทีมงาน อดทนแนะนำแนวทางด้วยความทะนุถนอม ยุติข่าวลือติฉินนินทาด้วยความมั่นคง กระตุ้นปลุกเร้าทุกคนให้เห็นความสำเร็จ

28 Leadership 1. Establishing Direction : กำหนดทิศ 2. Building Alliances: คิดสร้างประสาน 3. Motivating & Inspiring: ชำนาญการปลุกเร้า

29 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งเสริม + ป้องกัน ( สร้าง ) + ท้องถิ่น +N GO + ภาคประชาชน ภาครัฐอส ม รักษา + ฟื้นฟู ( ซ่อม )

30 บริหารงบประมาณ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง บริหารงบประมาณ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง งบ PP ทุกหมวด งบ เงินบำรุง งบภาระกิจเฉพาะจาก สปสช งบร่วมกับ อปท. งบ OPD จาก รพ. โอนตรงตามจ่าย? ควบคุมยอดใช้?

31 “ รวมเงิน ” 1. เงิน OPD และ PP จาก งบ UC 2. งบประมาณจาก อปท. 3. งบ Vertical Program จาก สปสช. 4. เงินสมทบจากการ บริจาค 5. อื่น ๆ จากกระทรวง

32 การบริหารกิจกรรม / โครงการ แบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ(เจ้าภาพ) มีบันทึกคู่มือการทำงาน มีเครือข่าย อสม.ชัดเจน สร้างขวัญกำลังใจทีม (ค่าตอบแทน) สัมพันธ์ อสม.(พบปะทุกสัปดาห์) จัดระบบเยี่ยมบ้าน (เดี่ยว,คู่,ทีม) แบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ(เจ้าภาพ) มีบันทึกคู่มือการทำงาน มีเครือข่าย อสม.ชัดเจน สร้างขวัญกำลังใจทีม (ค่าตอบแทน) สัมพันธ์ อสม.(พบปะทุกสัปดาห์) จัดระบบเยี่ยมบ้าน (เดี่ยว,คู่,ทีม)

33 ปฐมภูมิคุณภาพ  ประสานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมก่องาน สสม.  ต่อยอดงานรักษา  ส่งต่อเมื่อจำเป็น

34 สุข ภาวะ อ จ ปฐมภูมิ สอ. EMS DHFDMMCH พิการ ทุติยภูมิ รพช. ตติยภูมิ รพท / ศ.

35 “ รวมงาน ” 1. บุคคลและครัวเรือนเป็น เป้าหมาย 2. ทุกคนช่วยกันดูแลสุขภาพ 3. มีตู้ยาครัวเรือนมียาจำเป็น เร่งด่วน 4. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ไม่ถูกทอดทิ้ง 5. เจ็บป่วยดูแลครบวงจร

36 “ รวมงาน ” ( ต่อ ) 5.1 ผู้ส่งต่อเป็น “ เจ้าของ ไข้ ” 5.2 ผู้รับยินดี “ พรรคพวก ส่งมา ” 5.3 ทุกรพ. ร่วมมือ “ หน่วยเดียวกัน ” 5.4 ทุกรพ. แสดง “ สามารถรักษาชัดเจน ” 5.5 ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ครบ

37 การประเมิน 1. ประชาชนรวมกลุ่มเป็นชมรมดูแล สุขภาพกันเอง 2. โรคเรื้อรังได้รับการดูแลต่อเนื่อง ไม่ ขาดการติดต่อ 3. ส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉิน 4. ชุมชนมีมาตรการทางสังคม 5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ ถูกทอดทิ้ง

38 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt และ ตามนโยบาย รมว.สาธารณสุข นพ.นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google