งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการ ชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการ ชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการ ชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต )

2 หลักการในการจัดทำแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ๑.ให้แต่ละเขตจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ (Service Plan) และ มีระบบส่งต่อที่สามารถจัดการได้ภายในเขต เน้น การพึ่งตนเองของประชาชน ๒. ลักษณะการจัดบริการ : Satellite OPD และ Centralize IP เพื่อลดความแออัด โดยใช้หลักเกณฑ์การ พิจารณาจัดระดับ สถานบริการสาธารณสุขเป็นแนวทางในการ จัดระบบบริการ

3 หลักการในการจัดทำแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ ๓. เนื่องจากบางเขตไม่มีโรงพยาบาลศูนย์ ต้องมี การเชื่อมโยงระหว่างเขต ซึ่งอาจเชื่อมโยงด้วยคณะกรรมการอำนวยการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือปรึกษารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ รับผิดชอบแต่ละภาค แล้วเสนอคณะกรรมการฯ ทราบ ๔. ควรมีการ Sing MOU - ปลัดกระทรวง - ผู้ตรวจราชการ - ผู้ตรวจราชการ - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

4 กลไกการ ตัดสินใจ กลไกการตัดสินใจให้อยู่ที่เขต เช่น เขตควรมี จำนวนเตียงเท่าไร ความเป็นจริงมีอยู่เท่าไร ต้องการเท่าไรและ จัดสรรให้โรงพยาบาลไหน สำหรับ Specialist Service เป็นเรื่อง On Top

5 กลไก การ ตัดสินใจ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทำหน้าที่ - กำหนดหรือปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณา ระดับความสามารถ ของหน่วยบริการ ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดจะมีความ ยืดหยุ่น เพื่อให้เขต / จังหวัด นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพ ความเป็นจริง - พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน ( ซึ่งผ่านความ เห็นชอบ คปสข. แล้ว ) ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หาก คณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบ เขตนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการฯ เห็นชอบ ก่อนนำไปใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระบบ บริการของเขต / จังหวัด และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรของ ส่วนกลาง

6 ระยะเวล า เขต : ส่งแผนมายัง สำนักบริหาร การสาธารณสุข ภายใน ๔ สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการ ชี้แจง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google