งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภา พ มาตร ฐาน ประสิทธิ ภาพ สม ประโยช น์ ปลอด ภัย การโฆษณา หลอกลวง ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การบริโภค ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุณภาพ การบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภา พ มาตร ฐาน ประสิทธิ ภาพ สม ประโยช น์ ปลอด ภัย การโฆษณา หลอกลวง ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การบริโภค ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุณภาพ การบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภา พ มาตร ฐาน ประสิทธิ ภาพ สม ประโยช น์ ปลอด ภัย การโฆษณา หลอกลวง ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การบริโภค ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุณภาพ การบริหาร ความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค การบังคับใช้ กฎหมาย รพสต.

2 ๑. ด้านผู้รับบริการ ๑. ๑ ประชาชนในชุมชน ๑. ๒ ประชาชนที่มารับบริการใน รพสต. ๑. ๓ ประชาชนที่ได้รับบริการใน โรงพยาบาลตำบลและ กลับมาดูแลรักษาที่บ้าน ๒. ด้านมาตรการดำเนินการ ( การ บริหารความเสี่ยง การพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค การบังคับใช้ กฎหมาย ) กรอบแนวคิด

3 ประชาชนในชุมชน ๑)การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ๒)การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่าง เหมาะสมเพื่อการดูแลตนเองเบื้องต้น ๓)การส่งเสริมการการพึ่งตนเองด้าน สุขภาพในชุมชน ๔)การเสริมพลังความเข้มแข็งของ ผู้บริโภค ๕)การพัฒนาศักยภาพของ ผู้ประกอบการ

4 ประชาชนที่มารับบริการใน รพสต. ๑) การบริหารเวชภัณฑ์ ๒) การจ่ายยา ให้คำแนะนำการใช้ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - การจ่ายยาและคำแนะนำ - การให้คำปรึกษาเฉพาะรายแก่ ผู้ป่วย - การให้คำแนะนำเพื่อการใช้ยา สมเหตุสมผล - การรายงาน ADR

5 ประชาชนที่ได้รับบริการใน รพสต. และกลับมาดูแลรักษาที่บ้าน การประเมิน ติดตาม แก้ปัญหา และ สนับสนุนให้ผู้ป่วยใช้ยา อาหาร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย สมเหตุผล ในผู้ป่วย

6 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt คุณภา พ มาตร ฐาน ประสิทธิ ภาพ สม ประโยช น์ ปลอด ภัย การโฆษณา หลอกลวง ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การบริโภค ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุณภาพ การบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google