งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รพสต. ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การโฆษณา การบริโภค หลอกลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รพสต. ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การโฆษณา การบริโภค หลอกลวง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รพสต. ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การโฆษณา การบริโภค หลอกลวง
อสม. ชุมชน ประชาชนในชุมชน ฯลฯ ปลอดภัย การบริหาร ความเสี่ยง การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริโภค พฤติกรรม การบริโภค ไม่เหมาะสม การโฆษณา หลอกลวง ประชาชนที่กลับไปดูแลรักษาที่บ้าน ประชาชนที่กลับไปดูแลรักษาที่บ้าน รพสต. สื่อมวลชน คุณภาพ มาตรฐาน เทศบาล สมประโยชน์ การบังคับใช้ กฎหมาย ประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการ อบต. โรงเรียน ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุณภาพ

2 กรอบแนวคิด ๑. ด้านผู้รับบริการ ๑.๑ ประชาชนในชุมชน
๑. ด้านผู้รับบริการ ๑.๑ ประชาชนในชุมชน ๑.๒ ประชาชนที่มารับบริการใน รพสต. ๑.๓ ประชาชนที่ได้รับบริการในโรงพยาบาลตำบลและ กลับมาดูแลรักษาที่บ้าน ๒. ด้านมาตรการดำเนินการ (การบริหารความเสี่ยง การพัฒนา ศักยภาพผู้บริโภค การบังคับใช้กฎหมาย)

3 ประชาชนในชุมชน การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน การส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพื่อการดูแลตนเองเบื้องต้น การส่งเสริมการการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในชุมชน การเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

4 ประชาชนที่มารับบริการใน รพสต.
การบริหารเวชภัณฑ์ การจ่ายยา ให้คำแนะนำการใช้ยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ - การจ่ายยาและคำแนะนำ - การให้คำปรึกษาเฉพาะรายแก่ผู้ป่วย - การให้คำแนะนำเพื่อการใช้ยาสมเหตุสมผล - การรายงาน ADR

5 ประชาชนที่ได้รับบริการใน รพสต. และกลับมาดูแลรักษาที่บ้าน
การประเมิน ติดตาม แก้ปัญหา และสนับสนุนให้ผู้ป่วยใช้ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย สมเหตุผล ในผู้ป่วย

6 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รพสต. ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ พฤติกรรม การโฆษณา การบริโภค หลอกลวง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google