งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดลักษณะตัวชี้วัด ความสำเร็จกิจกรรมและผล การดำเนินงานควบคุมราย โรค โรคที่สำคัญตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดลักษณะตัวชี้วัด ความสำเร็จกิจกรรมและผล การดำเนินงานควบคุมราย โรค โรคที่สำคัญตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดลักษณะตัวชี้วัด ความสำเร็จกิจกรรมและผล การดำเนินงานควบคุมราย โรค โรคที่สำคัญตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

2 โรคไข้เลือดออก

3 ตัวชี้วัดความสำเร็จผลการดำเนินงาน ควบคุม โรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดเกณฑ์ 1. 1.1 ร้อยละของตำบล มีค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลำยในบ้าน House Index น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ( HI ≤ 10) 1.2 ร้อยละของโรงเรียน และ รพช. รพศ. รพท. มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลำย Container Index เท่ากับ 0 (CI =0) ร้อยละ 80 ของตำบล มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลำยในบ้าน House Index ( HI ≤ 10) ร้อยละ 80 ของโรงเรียน และ รพช. รพศ. รพท. มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (CI = 0) Container Index (CI = 0) 2. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลง อัตราป่วยลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธย ฐานย้อนหลัง 5 ปี มากกว่าร้อยละ 20

4 การสนับสนุนขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ด้านงบประมาณ เช่น ค่าแรง ค่าตอบแทน ต่างๆ เป็นต้น ด้านอุปกรณ์และสารเคมี เช่น เครื่องพ่น สารเคมี ทรายกำจัดลูกน้ำ และสารเคมีกำจัดยุง ตัวเต็มวัย เป็นต้น ด้านบุคลากร เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้เครื่องพ่นและสารเคมี การจัด ทีมควบคุมโรค เป็นต้น ด้านมาตรการทางกฎหมาย เช่น การผลักดัน การใช้ข้อบัญญัติตาม พ. ร. บ. สาธารณสุข พ. ศ.2535 เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะนำ โรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

5 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ. ศ. 2535

6 หลักการของกฎหมาย ให้มีการคุ้มครองประชาชนด้าน สุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีการคุ้มครองประชาชนด้าน สุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการให้การสนับสนุนและ ติดตามกำกับดูแล ให้มีคณะกรรมการให้การสนับสนุนและ ติดตามกำกับดูแล ให้มีเจ้าพนักงานด้านวิชาการเป็นที่ ปรึกษาและช่วยเหลือในการตรวจตรา และแนะนำด้านวิชาการแก่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ให้มีเจ้าพนักงานด้านวิชาการเป็นที่ ปรึกษาและช่วยเหลือในการตรวจตรา และแนะนำด้านวิชาการแก่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ให้ประชาชนมีสิทธิโต้แย้งการใช้อำนาจ ของเจ้าพนักงานได้ ให้ประชาชนมีสิทธิโต้แย้งการใช้อำนาจ ของเจ้าพนักงานได้

7  การสาธารณสุข / การ อนามัย ครอบครัว / รักษาพยาบาล  พัฒนาเด็ก / สตรี / เยาวชน  ส่งเสริมกีฬา  ปรับปรุงชุมชน แออัด  สถานที่พักผ่อน  จัดให้มีทางน้ำ / ทาง บก  กำจัดสิ่งปฏิกูล / มูล ฝอย  ควบคุมการเลี้ยง สัตว์ / ฆ่าสัตว์  การอนามัยโรง มหรสพ / สาธารณสถานอื่น ๆ  ตลาด / ท่าเทียบเรือ  การผังเมือง  การควบคุมอาคาร  รักษาทางน้ำ / ทาง บก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีอำนาจ หน้าที่ จัดบริการ สาธารณะ ออกกฎ / บังคับ ใช้ ประชาชน / เอกชน / ผู้ประกอบการ

8 สุขภา พ ประชา ชน มีเจตนารมณ์ เพื่อ พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ.2535 คุ้มครอง มลพิษ สิ่งแวด ล้อม จุลินทรี ย์ ที่ก่อ โรค ป้องกัน สอดคล้อง กับมาตรา 5 แห่ง พรบ. สุขภาพ สอดคล้อ งกับ มาตรา 11 แห่งพรบ. สุขภาพ

9 สารบัญญัติตาม พรบ. การ สธ. 2535 หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูล ฝอย หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร หมวด 5 เหตุรำคาญ หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยง / ปล่อยสัตว์ หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่าย / สะสมอาหาร หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ

10 หมวด 5 เหตุ รำคาญ

11 สั่งให้บุคคลที่ก่อเหตุ ระงับ / ป้องกัน ภายใน เวลาอันสมควร เข้าไประงับ / จัดการได้ โดยบุคคลก่อเหตุเป็น ผู้เสียค่าใช้จ่าย สั่งห้ามใช้ / ยินยอม ให้ใช้สถานที่นั้น จนกว่าแก้ไขได้ สั่งให้เจ้าของ / ผู้ครอบครอง สถานที่ระงับ / แก้ไข ภายใน เวลาอันสมควร เข้าไประงับ / จัดการได้ โดยเจ้าของ / ผู้ครอบครอง ถ้าเกี่ยวข้องต้องเสียค่าใช้จ่าย ในที่ / ทาง สาธารณะ ในสถานที่เอกชน เหตุ รำคาญ ถ้าไม่แก้ไข ถ้าไม่แก้ไขและอาจ เป็นอันตรายร้ายแรง ถ้าเป็นกรณีที่อาจ เป็นอันตรายร้ายแรง จพง. ท้องถิ่น มีอำนาจ

12 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดลักษณะตัวชี้วัด ความสำเร็จกิจกรรมและผล การดำเนินงานควบคุมราย โรค โรคที่สำคัญตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google