งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม. มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย. น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม. มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย. น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม. มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย. น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน ครัวเรือนปลูกผักกินเอง “ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้าน สะอาด ” เขียงเนื้อ สะอาด ปลอดภัย โรงเรียน อสม. ลดการใช้สารเคมี มีระบบเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รถเร่ได้รับการตรวจสารปนเปื้อน ไม่มียาชุดจำหน่ายในชุมชน ร้านค้าได้ป้ายรับรองมาตรฐาน เกษตรปลอดสาร ประชาชนฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ ฉลาดกิน มีศูนย์รับข้อร้องเรียน สิ่งที่ต้อง เกิด คาดว่าต้อง เกิด เกิดได้ก็ดี ต้อง เกิด

4 ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม. มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย. น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน โดย... โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) บ้านฟ้าห่วน WWW.Fahuan2553.com ต้องเกิด

5 คาดว่าต้อง เกิด

6 เกิดได้ก็ ดี กำลัง ขับเคลื่อน ศูนย์รับข้อ ร้องเรียน

7

8 คุณหมอมด เภสัชฯ รพ. ลืออำนาจเจริญ ช่วยแนะนำ ประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการ พัฒนา รร. อสม. ผู้นำชุมชน / อสม. ร่วมประชุมให้ ความร่วมมือ อบรมพัฒนา ทักษะ / ความรู้ความ เป็นครู โดย... โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) บ้านฟ้าห่วน WWW.Fahuan2553.com

9 ทีมพัฒนาครู อสม. ประธานชมรม อสม. จังหวัด เป็น ที่ปรึกษา โดย... โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ. สต.) บ้านฟ้าห่วน WWW.Fahuan2553.com

10


ดาวน์โหลด ppt ร้านค้าและประชาชน มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ชุมชนมีชุดทดสอบอาหารในชุมชน อสม. มีทักษะในการตรวจอาหารปนเปื้อน อย. น้อยในโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google